מה הם עיקר החיים ? (פרשת השבוע חיי שרה)

החיים. 

מחפשים לחיות חיים אמיתיים ? מהם עיקר החיים ? איך זוכים לחיי מלאים תוכן רוחני – ותכלית לחיי נצח ? ראש ישיבת ברסלב מלמד את דרך החיים, על פי שרה אימנו שזכתה לחיות באמת את החיים !

 

מתיקות התורה - חיים.

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט !

אכתוב לך פירור על פרשת השבוע חיי שרה.

(בראשית כג, א) ויהיו חיי שרה, מאה שנה. ועשרים שנה. ושבע שנים. שני חיי שרה: יש לשים לב שלא כתוב ,'חי שרה' , 'שרה חיה' וכיוצא, אלא לשון רבים "חיי שרה" בתחילת הפסוק ובסופו.

וכן ברוב המקומות מוזכר עניין החיות בלשון רבים דהיינו "חיים".

כי בחינות החיים הם מגוונות ורבות מאוד.

כגון שרה אימנו, הייתה אדם לעצמו, ואשת אברהם, ואם יצחק, ומקרבת רחוקים ומכניסתם תחת כנפי השכינה, וכל המתלווה והקשור לזה. ומכנסת אורחים .ובעלת חסד. וכל אחד מהבחינות הנ"ל הם חיים לעצמם, שביחד הם עושים חיים מגוונים ורבת אנפין.

וכן בחיים הרוחניים של האדם יש עבודות שונות , המקנות חיי נצח , ונותנות חיים וחיות גשמיים ג"כ.

כגון לימוד התורה שהם חיינו ואורך ימינו ועליהם נאמר רפאות תהי לשריך.

וכן תפילה, שהיא עיקר המשכת החיים, וכמ"ש רבינו ז"ל (רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן קמא סי' ט, אות א) שעיקר החיות מקבלים מהתפילה, כמו שכתוב (תהילים מב) תהילה לא-ל – חיי, וכן כל אחת מתרי"ג המצות משפיעות חיים וחיות לרמ"ח אברים ושס"ה גידים, מספר דדין כנגד מספר דדין.

וכן יש הרבה בחינות של חיים (שיש לבקש ולהתפלל עליהם). וכמ"ש חז"ל (ברכות טז:) רב בתר צלותיה אמר הכי "יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה חיים של ברכה וכו'".

ועיקר החיים הם החיים שלאחר המות והסתלקות מהאי עלמא, שהם החיים נצחיים ועיקר הקנין שעבורו באנו לעוה"ז, וע"כ גדולים הצדיקים שבמיתתן נקראו חיים, כמ"ש חז"ל (ברכות יח.) ואיתא בזוה"ק ובחז"ל שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם (חולין דף ז:), וזכו לבחינות ומדריגות עליונות – מכוון שבחייהם חשבו בכל עת על התכלית האמיתי והסופי מכל מה שנעשה תחת השמש, וכמ"ש חז"ל (ברכות שם) (קהלת ט, ה) כי החיים יודעים שימותו, אל הצדיקים שבמיתתן נקראו חיים, משא"כ הרשעים והקלי דעת שלדעתם המשובשת "עושים חיים" כאן בהאי עלמא, ונדמה להם שלא יזוזו מכאן לעולם,

אבל אין שום יאוש בעולם כלל, וגם בכל אחד מהם כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן, כמ"ש בשם כמה צדיקים, וכדאיתא בירושלמי ברכות כל זמן שאדם חי יש לו תקוה.

וכן כל הנהגות המוסריות ע"פ דעת התורה מביאות חיים בעוה"ז ובעוה"ב !!

וכמו שמצינו בחז"ל שכן נקראים כמ"ש (ברכות כח:) כשחלה ר"א נכנסו תלמידיו לבקרו, אל רבי למדנו אורחות חיים, כי אכן כשמם כן הן "ארחות לחיים".

וק"ו התורה הקדושה שעליה נאמר (יומא עב:) זכה נעשית לו סם חיים, ואמרו (שבת פח:) למאמינים בה – סמא דחיי.

וכן אמרו (תענית ז.) כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים. וק"ו המקיים את התורה ומביא חיות לאחרים כמ"ש חז"ל (ר"ה יח.) שהעוסק בתורה וגמ"ח מאריך ימים יותר ממי שעוסק רק בתורה.

וע"כ על הספוגים בדרכי חיים ע"י עסק התורה נאמר עליהם שהם צדיקי אמת ות"ח אמיתיים עליהם אמרו (קידושין לד.) כל הפורש ממך כפורש מן החיים. כי כל המרבה תורה מרבה חיים (ע' אבות פב'), וגדולה תורה שנותנת חיים (שם פו'), והיא (משלי ג, יח) עץ חיים היא, למחזיקים בה, בכל בחי' שהוא מחזיק בה.

ויש דרכי תורה וחיים בשב ואל תעשה (ע' ע"ז יט:) מכריז כ"א מאן בעי חיי, מאן בעי חיי!, אל הב לן חיי, אל' (תהילים לד, יג) מי האיש החפץ חיים, נצור לשונך מרע.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

נ.ב תרומות – מתקבלות בברכה

(ניתן להקדיש לתפילה ו/או לעילוי נשמה או סעודות חמות לעניים הגונים) 

לדף התרומות לחץ >>donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה