המבזה את המועדות

כמה הלכות לחג הנפלא זמן חירותינו…

קיצור שולחן ערוך סעיף ב', אמרו רבותינו זכרונם לברכה :

המבזה את חול המועד, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא, השם ישמרנו….
בכל אופן תשימו לב למילים הקשות….
והמבזה היינו – שאינו מכבדו במאכל ובמשתה ובכסות !!
ולכן כל אדם חייב לכבדו כפי כוחו במאכל, וללבוש בגדים מכובדים !!

…והעניין משום דיסוד התורה והאמונה עומד על יציאת מצרים, שבו נתגלה כוחו וגבורתו של מלכינו, והשגחתו ואהבתו יתברך עלינו – עמו ישראל. והנסים והנפלאות שעשה עמנו ועם כל אחד ואחד בכל יום ויום… וכל המועדים הם זכר ליציאת מצרים ! על כן ראו חכמינו להזהיר ולהשתדל כל אדם בכל כוחו לענג את חול המועד כדי להגיע לשמחה הזו של החג שהיא עיקר החיות ושורש היהדות…

ועל כן המבזה את המועד שאינו משתדל בכך – מראה שאין לו חלק בשמחה הזו וביסוד האמונה הנ"ל על כן אין לו [כי מראה שאינו רוצה ואינו מאמין בעולם הבא על כן מוציא את עצמו מן הכלל ואין לו] חלק לעולם הבא !!

וכמו שממשיך הקיצור שולחן ערוך לומר בהלכות הבאות…
שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית.
וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני בניו וכל הנלוים עליו שנאמר (דברים טז-יד) "ושמחת בחגך" וגו'…

אע"פ שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצות עשה. לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו. אלא כך היא הדת, בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין, והולכין לבתי מדרשות קורין ושונין עד חצי היום, ואחר חצות היום מתפללין תפלת המנחה וחוזרין לבתיהן לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה:

כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין ובשחוק וקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה. שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל שנאמר (דברים כח-מז) "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל". הא למדת שהעבודה בשמחה. ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות:
השם ישמור אותנו שיהי' לנו מלא ממון לקנות בגדים מכובדים לחג ולהוציא על מאכלים ופינוקים – כדי שנשמח ונתענג על השם יתברך מצוותיו באמונה שלימה ובשמחה !! אמן ואמן !

חג שמח
חסידי ברסלב
www.breslevmeir.com

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה