המשך הדורות | פרשת השבוע ויחי

פרשת השבוע ויחי ראש ישיבת ברסלב | ההיכר העדות והסימן המרכזי של שווי האדם מבחינה רוחנית, הוא ע"י שמתבוננים על מורשתו, דהיינו איזה בנים (ובנות) ותלמידים השאיר. אם הם כשרים וצדיקים, או ח"ו ההיפך. ולאיזה דרגה הביאם, ןהובילם והדריכם. והאדם עצמו לא רק שצריך לדאוג על מצב הרוחני ומדריגת עצמו אלא גם צריך לדאוג לנכדיו וניניו, ככל שידו ויכולתו מגיע. ולא יאומר בלבו אני אדאג לעצמי ודורותי ידאגו לעצמם, הרי סוף סוף הבחירה רק בידם. כי…

הורדה והדפסה >> עלון שבועי ברסלב, פרשת השבוע ויחי

חינוך ילדים | המשך הדורות | פרשת השבוע ויחי.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ויחי.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע ויחי.

וזהו (בראשית מז – כח, לא) "ויחי יעקב… וישתחו ישראל על ראש המיטה".

ההיכר העדות והסימן (שקורין אידיקצי"ה) המרכזי של שווי האדם מבחינה רוחנית, ובפרט כשמסתכלים על האדם לאחר מותו, להעריך אותו בקנה מידה נכון, ובפרט לאחר מרחק ורווח זמן (שקורים פרספקטיב"ה),

הוא ע"י שמתבוננים על מורשתו, דהיינו איזה בנים (ובנות) ותלמידים השאיר.

אם הם כשרים וצדיקים, או ח"ו ההיפך.

ולאיזה דרגה הביאם, ןהובילם והדריכם.

והאדם עצמו לא רק שצריך לדאוג על מצב הרוחני ומדריגת עצמו אלא גם צריך לדאוג לנכדיו וניניו, ככל שידו ויכולתו מגיע.

ולא יאומר בלבו אני אדאג לעצמי ודורותי ידאגו לעצמם, הרי סוף סוף הבחירה רק בידם.

כי אע"פ שאכן הבחירה ביד כל אדם, אבל האדם יש לו חלקים ואחוזים (ולפעמים מרכזיים וניכרים) בהחלטת וכיוון דורותיו.

(הלא תראה שרובם ככולם של פורקי עול, לגמרי או למחצה ולשלוש ולרביע, כולם תולים מצבם העגום בהתנהגות הוריהם אתם).

ועל כן כל אדם צריך להשקיע הרבה כוחות, הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשים, איך להדריך ולהביא את דורותיו ליראת שמים ועשיית רצון ה' בקיום מצוות התורה ודיני השו"ע, ומעשים טובים ומידות טובות והשקפות ישרות, כי זה כל האדם ותמציתו.

וזה בחי' "ויקרבו ימי ישראל למות… וישתחו ישראל על ראש המיטה".

ופרש"י על שהיתה מיטתו שלימה (היינו שהודה להשי"ת שזכה להקים משפחה לתפארת, צדיקים קדושים וטהורים, וזהו לשון 'ראש' דהיינו מובחר, מלשון (שמות ל-כג) ואתה קח לך בשמים ראש, דהיינו בשמים מובחרים בטיבם, וכדפרש"י שם 'ראש' – חשובים.

ולא היה במשפחתו (שום בן) רשע, שהרי יוסף מלך הוא (ודרך המלך למלאות תאותו בלי גבול), ועוד שנשבה לבין הגוים (ודרך ברייתו של האדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו הסובבים אותו, ונוהג כמנהג מדינתו (ע' רמב"ם ה' דעות פ"ו ה"א) הוא ששלמה המלך אמר (משלי יג-כ) הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים יֵרוֹעַ (שם), וכמ"ש (תהלים קו-לג) ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם), והרי הוא עומד בצדקו. ע"כ.

ואכן מי שזוכה לראות בסוף חייו שכל בניו ובנותיו וכל דורותיו הולכים בדרך ה' – יש לו על להודות, וראוי לו להודות על כך.

ודבר זה מבואר ביתר שֹאת במקור, דהיינו במ"ש חז"ל (ספרי ואתחנן –לא) שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד (דברים ו-ד) למה נאמר? לפי שנאמר 'דבר אל בני ישראל', (כלומר בכל מקום בתורה נאמר כן, ולא בני אברהם ויצחק- ראב"ד) דבר אל בני אברהם ויצחק ויעקב – לא נאמר, (כי) זכה יעקב אבינו שיאמר דיבור לבניו, לפי שהיה יעקב מפחד כל ימיו ואומר אוי לי שמא תצא ממני פסולת כדרך שיצא מאבותי, אברהם יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשו אחי (וראה פסחים דף נו.), וכו' אבל אני לא תצא ממני פסולת כדרך שיצא מאבותי,

וכן הוא אומר (בראשית כח, כ) וידור יעקב וגו' וכי עולה על לב שהיה יעקב אבינו אומר "אם יהי' אלקים עמדי.. והיה ה' לי לאלקים", אלא שיחול שמו עלי – שלא תצא ממני פסולת מתחילה ועד סוף.

וכן הוא אומר (שם לה-כב) ויהי בשכון ישראל, וילך ראובן וישכב וגו' וישמע ישראל, כיון ששמע יעקב כן נזדעזע ואמר אוי לי שארע לי פסולת בבני, עד שנתבשר מפי המקום שחזר ראובן בתשובה וכו'.

וכן אתה מוצא כשנפטר יעקב אבינו קרא להם לבניו והוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו, אמר להם שמא ח"ו יש לכם בלבבכם מחלוקת על מי שאמר והיה העולם, אמרו לו שְמָעֵנוּ כשם שאין בלבך מחלוקת על מי שאמר והיה העולם, כך אין בלבנו, אלא ה' אלקינו ה' אחד, על זאת הוא אמר "וישתחו ישראל על ראש המטה", שהודה ושיבח לה' שלא יצא ממנו פסולת. ע"כ.

ואכן להעמיד דורות ישרים ומבורכים זהו העיקר, וכמ"ש (בראשית יא-יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' (עיי"ש בפרש"י) וראוי להתפלל הרבה על כך.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

הישיבה זקוקה לתמיכתך !!!

הוראת קבע קטנה 26ש"ח עד 78ש"ח יכולה לעזור לנו להתקדם ולהפיץ יהדות

ולהחזיק לומדי תורה בישיבת ברסלב – אז קח זכות לדורות והדלק את הנרות ותזכה לאורות

כנס לדף התרומות >> donate

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה