התבודדות | פרשת חיי שרה

התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל !
התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל !

כל העולם מכירים את רבי נחמן ואת ברסלב מתוך ההפצה של תיקון הכללי, אבל בחסידות מקיימים את עיקר העיצות הגדולות של רבינו נחמן מברסלב והיא ההתבודדות – כמה מילים על חשיבות ההתבודדות ומעלת השיחה בינו לבין קונו !

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת חיי שרה

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

התבודדות | פרשת חיי שרה

 

וזהו (בראשית כד-סג) "ויצא יצחק לשוח בשדה". היינו להתפלל ולעשות התבודדות בפעל"ד (פירוש שדה, באידייש ובאנגלית).

כי כן צריך לנהוג כל יהודי, שכל מה שחסר לו – הן בגשמיות, הן ברוחניות, ישפוך לבו כמים לפני השי"ת, ויבקש ברחמים ובתחנונים נוכח פני ה', שהשי"ת יחמול עליו,

וכן יספר לפני ה' כל מה שעובר עליו, על צרותיו ברוחניות, על פגמיו וחסרונותיו, ועל רצונו להתעלות ולהתקרב אליו,

וכן על צרותיו בגשמיות, כרפואה, ופרנסה, וצרת הבן עם הבת וכו' ועל שלום בית וכו'.

וכבר הכריז רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (לקוטי מוהר"ן ח"ב סי' כה) שההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר, או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן וריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבו אליו לעבודתו באמת.

ותפילה ושיחה זו תהה בלשון המדוברת (בכל מדינה ומקום כפי המנהג) כי אפילו בלשון הקודש (למי שאינו רגיל בה כגון אנשי חו"ל) קשה לו לפרש כל שיחתו, וגם אין הלב נמשך אחרי הדיבורים, אבל בלשון שמדברים בו קל וקרוב יותר לשבר את לבו.

ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר, והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו ית' מהיום והלאה באמת.

ויזהר מאד להרגיל לעצמו להתמיד בזה :והכי חשוב 2 כללים שהשיחה / ההתבודדות תהיה

1מדי יום ביומו, וכן 2בשעה מיוחדת [בלי פלאפון, בלי טירדות והסח הדעת] אם אפשר במקום מיוחד עבור זה. כמו כן טוב לרשום במשך היום בפנקס את כל הנושאים שעולים על המחשבה במשך היום – כדי לזכור לדבר עליהם בזמן ההתבודדות.

ושאר כל היום יהיה בשמחה. [ולא יטריד את עצמו במחשבות ורדיפה עצמית]

והנהגה זו היא גדולה במעלה מאד מאד, והיא עצה כללית שכוללת הכל.

ודע שכמה וכמה צדיקים גדולים מפורסמים סיפרו שלא באו למדריגתם רק על ידי הנהגה זו,

ואמר עוד (שם סי' צה) שטוב מאד כשזוכים להתפלל בלב שלם עד שיזכה לבכות לפני השי"ת כבן הבוכה לפני אביו.

(אבל מה שחושב בלבו ומצפה שיבכה – זאת המחשבה אינה טובה, והיא מבלבלת ג"כ את דעתו, אלא ידבר באמת לפני ה' בלי שום מחשבה אחרת, ואם יזכה לבכיה באמת – מה טוב, ואם לאו – לאו, ולא יבלבל תפילתו, וכנ"ל).

ואמר עוד (שם סי' ק) שמקטן ועד גדול א"א להיות איש כשר באמת, כ"א ע"י התבודדות.

ואמר עוד רבינו נחמן מברסלב (שם קא) שמכל העצות היא העצה העיקרית להתקרב להשי"ת.

ופעם אחת אמר (שם קיא) שאם היו מניחים מת [לחזור] לעולם הזה להתפלל – בודאי היה מתפלל יפה יפה בכל כוחו וכוונתו.

ואמר (שם מז) שצריך לזה זכיה גדולה שיזכה ליישב עצמו שעה אחת ביום, ושיהיה לו חרטה על מה שצריכים להתחרט, כי לאו כל אדם זוכה לזה, כי היום חולף ועובר אצלו ואין לו פנאי ליישב עצמו אפילו פעם אחת כל ימי חייו,

על כן צריכים להתגבר לראות לייחד לו פנאי וליישב עצמו היטב על כל מעשיו אשר הוא עושה, אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלה.

וידוע משיחותיו הקדושות שטוב לאדם להרגיל עצמו לשפוך שיחו גם בשעה ששוכב על מיטתו לישון, ואם אינו זוכה אז להוציא דיבורים מפיו, עכ"פ ירגיל עצמו להתאנח ולנגוח על ריחוקו ממנו יתברך.

ואיתא בשיחות הר"ן (סי' קסג) שאמר ז"ל שאם היה האדם זוכה לשמוע השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשי"ת בלי שום פניה ובלי שום מחשבת חוץ כלל, כמה יפה ונאה כששומעים את השירה שלהם, וע"כ טוב מאד לעבוד את ה' ביניהם (סע איז זעייער גוט, פרום צו זיין צווישן זיי).

ואמר שאע"פ שבודאי עיקר התפילה צריכה להיות על העיקר דהיינו להתקרב אליו באמת, מ"מ גם כן צריכים להתפלל על כל דבר, אפילו דבר קטן שבגשמיות (שם רלג),

ואמר שיכולים לצעוק בתפילה להשי"ת בקול דממה דקה בצעקה גדולה מאד, ושום אדם לא ישמע כלל. ויהי רצון שנזכה לקיים בשלימות מה שכתבנו.

 

למעוניינים להרשם למוקד התפילות של חסידי ברסלב

בהוראת קבע בין 56ש"ח ל 78ש"ח לטובת אחזקת המוסדות

צלצלו 050-4161022

 

בברכת התורה וכל טוב סלע

ראש ישיבת ברסלב

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה