ואם אתה מאמין אתה לא מאמין בעצמך!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וארא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

יכול להיות שעובר על האדם מצבים משונים וקשים בחיים מחוסר אמונה  – כי יכול להיות שאתה מאמין ואם אתה מאמין בהשם אתה לא מאמין בעצמך!

(שמות ו-ט) "מקוצר רוח ועבודה קשה". איתא בדברי רבינו ז"ל [ליקוטי מוהר"ן, תנינא סי' פו'. וראה בשיחות הר"ן סי' קמ] דע שעל ידי שהעולם הם מקטני אמונה על כן הם צריכים לתענית, דהיינו עבודות קשות.

כי בודאי ידוע שאפשר לעבוד את השם יתברך בכל דבר, כי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (ע"ז דף ג.).

אך מה שצריכים לפעמים לעבודות קשות – הוא בבחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין עד:) בשעת השמד – אפילו אערקתא דמסאני – יהרג ואל יעבור.

נמצא: שאף שבאמת אין ראוי שיהרג על זה, אך מחמת שהוא שעת שמד, והם מתגברים ורוצים דייקא להעבירו על הדת ולהביאו לידי כפירות חס ושלום, ע"כ הוא מוכרח למסור נפשו, אפילו על דבר קל.

ואם אתה מאמין אתה לא מאמין בעצמך!

וזהו (שמות ו-ט) מקוצר רוח ומעבודה קשה, שמחמת שהם בבחינת "קוצר רוח", מחמת שהם קטני אמונה כנ"ל, עי"ז צריכים לעבודות קשות ולתעניתים כנ"ל, כמו שבשעת השמד שהיא קילקול האמונה לגמרי, צריכים למסור נפשם אפילו על דבר קל, כמו כן כשיש קטנות ופגם אמונה – צריכים לעשות עבודות כנ"ל.

ויש כמה בחינות בקטני אמונה, כמי שדרשו חז"ל (סוטה מח:) על הפסוק (זכריה ד) מי בז – ליום קטנות. מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בהקב"ה [ואיתא בשיחות הר"ן סי' קמ, שכשאמר [רבינו ז"ל] לו [לר' נתן ז"ל] ענין הודפס על הפסוק מקוצר רוח ומעבודה קשה, שע"י קטנות אמונה צריכים לעבודות קשות, עמדתי לפניו כמשתומם, ומחשבותי היו תמהים בענין זה, כי נדמה לי שיש לי אמונה, ענה ואמר בלשון גערה קצת, כאומר ואם יש לך אמונה – איך לך אמונה בעצמך,

והזכיר מיד מאמר רבותינו ז"ל ע"פ כי מי בז ליום קטנות – מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעת"ל קטנות שהיה בהם בעצמם, ורש"י ז"ל פירש שם "קטנות אמונה", אבל מדיקדוק לשון הגמרא שאמרו שם "קטנות שהיה בהם", נראה מבואר דברי רבינו ז"ל "שעיקר קטנות האמונה שלהן – היה בהן בעצמן".

ויש לפרש לפי זה שלא האמינו בהקב"ה שהוא טוב לכל, והם חשובים וגדולים בעיניו יתברך, ומחמת זה היה להם קטנות.

וזה היה עיקר קטנות האמונה שלהם מה שלא האמינו בעצמן ויש לכוון גם פרש"י לזה. ע"ש.

והנה למדנו יסוד וכלל גדול שאפשר לעבוד את השי"ת בכל דבר, והוא יסוד בחסידות שגילה ופירסם הבעש"ט הקדוש. ולית אתר פני מיניה, וכל השבוע 24/7, וכל החיים, ובכל מצב ניתן לעבוד את ה' לפי הנתונים שבאותו מצב ועֵת, ואפי' מי שאין לו ספר ביד, ואין לו ספרים כלל עמו אז, ג"כ יכול להתפלל בפה ועכ"פ במחשבה על הכל, וגם יוכל למצוא רמזים איך להתקרב לה', בכל מצב שבו הוא נמצא באותו עֵת, והפרטים רבים מאד, וא"א לפרטם, והכלל הוא גדול ועצום.

עוד למדנו שלפעמים צריך למסור נפשו אפי' על דבר קל, וקל וחומר שצריך מסירות נפש על דבר שקשה לו להשיג ולבצע. והרבה פעמים בלי מוכנות מצדו למסור נפשו – לא יצליח להתגבר על מה שצריך להתגבר ולא יצליח לעשות מה שצריך לעשות והוא כלל חשוב בעבודת ה'.

עוד למדנו שצריך שהאדם שיאמין בעצמו, שהשי"ת אוהב אותו ורוצה בו, והוא מסוגל להצליח הרבה מאד בעבודת ה'. ולהתקרב מאד אליו ית'.

ולפני שנים מועטות אדם אחד אנטישמי חצי איסלמי חצי נוצרי הלך עם המוטו yes, we can (כן, אנחנו יכולים) והצליח פעמיים להיבחר לנשיא ארה"ב עם כל המשתמע מכך, וק"ו בן בנו של ק"ו שאנחנו צריכים להאמין בעצמינו. כנ"ל.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה העלון לשבת – https://drive.google.com/file/d

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה