ואתחנן

לכבוד.. אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך כמה פנינים הקשורים לפרשת השבוע.

צריכים רחמים – אין יאוש

 

(דברים ג-כג) "ואתחנן אל ה' בעת ההוא".

אע"פ ש"עֵת" הוא לשון נקיבה, וכמ"ש (ירמיה ל-ז) ועת צרה היא ליעקב, וממנה יוָשֵעַ, וכמו שמנוקד בפסוק שלנו בעת ההִוא (הַהִיא), אבל מכל מקום בעֵת יש בחינת זכר גם כן.

וכמו שכתוב בכמעט כל המקומות בתנ"ך 'עִתִים' ולא 'עִתּות'(חוץ מב' מקומות תהלים ט-י, ושם י-א), וכמו שכתוב בפסוק שלנו בעת ההוא (ההוּא), לרמז, על בחינת זכר. – כי יש כמה וכמה סוגי עתים, וכמ"ש בקהלת (פרק ג) עת ללדת ועת למות.. עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד.. עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום, ובאופן כללי נוכל לומר שיש ב' סוגי עתים, אלו שהוא בחינת דוכרא וחוזק, ואלו שהם בחינת נוקבא וחולשה.

וזהו בחינת "ואתחנן אל ה' בעת ההוא" היינו שתמיד בכל העתים והעתות צריכים להתחנן לפני ה' שירחם עלינו, לא מיבעי בעת צרה וחולשה כשצריכים ישועה מוחשית. שבודאי שאז צריכים להרבות בתפילה ותחנונים לפני ה' (אשר הכל..הכל..הכל, בידו) שימתיק את הדינים מעלינו, אלא גם בעתות שמחה שחוק וריקוד, כשהכל הולך ב"ה בסדר-יש לבקש ולהתחנן לפני ה', שיתמיד להשפיע לנו טובתו ורחמיו הגלויים (והנסתרים) עלינו.

אלא שכמובן מאליו במצבי צרה וחולשה ח"ו, הלב, וטבע האדם, וצורך האדם יותר קרובים, לתפילה ובתחנונים, וע"כ באמת נאמר 'בעת ההיא' לשון נקיבה, אבל אעפ"כ גם בעת השפע והטוב-יש לזכור להתחנן לפני ה' שיתמיד בכך, ולכן נכתב 'בעת ההוא' לשון זכר.

והנה אע"פ שבאמת לאמיתו-אין שום רע בעולם כלל, וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס: ), והכל לטובה, וכל מאורעותיו של האדם – הם לטובתו, וכמו שכתוב (תהלים נו) בה' –אהלל דבר, באלקים – אהלל דבר, דהיינו בין כשהשי"ת מתגלה אלינו בשם ה' (שם הוי"ה ב"ה) שהוא שם הרחמים, ובין כשח"ו השי"ת מתגלה בשם 'אלקים' שהוא שם של גבורות ודינים – עלינו להללו (בבחי' ברוך אתה ה'..דיין האמת) כי באמת הכל לטובה, וכנ"ל, מ"מ שומה עלינו להתחנן ולהמתיק הדין, בבחי' (תפילת משה רבינו במרה) ה' רחם עלינו ועשה ממר מתוק, ולא להתייאש וכמובא  (דברים רבא יא-י') שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות להכנס לארץ ישראל ולהמתיק הדין והגזירה, ואז רפו ידיו, ואילו היה מתאייש ומתפלל עוד עוד תפילה א' בודדת נוספת, תפילתו היתה מתקבלת והיה זוכה להכנס בחייו לארץ ישראל, חמדת כל הלבבות.

וגם לאידך גיסא יש לומר קל וחומר, ומה כשאדם חולה [אפילו חולה מאד] מועילה התפילה להבריא, כשהוא בריא- על אחת כמה וכמה שהתפילה מועילה שיתמיד בבריאותו, וראוי ונכון לעשות כן להתפלל על הבריאות, וכנודע (בראשית א-א) בראשית ברא, שהדבר הראשון צריכים לדאוג לבריאות.

והוא הדין לכל עניניו (ושל כלל ישראל) אשר ב"ה הולך ומתנהג בהם כסדר ובחסד, יש להתפלל ולהתחנן לפני ה', שימשיך ויתמיד להאיר פניו אלינו.

 בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה