וביערת הרע מקרבך

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שופטים. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (דברים יז-ז) "וביערת הרע מקרבך".

אמר החכם מכל אדם (משלי כ-ט) מי יאמר זיכיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. ולא מיבעי על העבר, מי יוכל לומר כן, הלא כל אחד עם קופת השרצים שלו, וכל אחד סוחב את הפעקאלע שלו, אלא אפילו בהווה אחרי הרבה שנות תשובה ועבודת ה', אפילו כשהיצר לא בוער במיוחד…, מי יוכל להתפאר שאינו נכשל על דא ועל דא.

מי יוכל לומר שמכוון בכל הברכות והתפילות מרישא עד גמירא? מי יוכל לומר שלומד תורתינו הקדושה בהתמדה, ואין בו עוון ביטול תורה? מי יוכל לומר שלא נכשל בדברים בטלים? מי יוכל לומר שלא נכשל בשום איסור מהאיסורים התלויים בדיבור? כגון רכילות, לשון הרע ומוציא שם רע, שקרים קטנים ושינוי בדיבור, הונאת אשתו בניו ובנותיו וחביריו, הלבנת פנים ומתכבד בקלון חבירו, חנופה, דיבור חול בשבת ויו"ט, תוכחה וביקורת לא בונה אלא להיפך. שבחים על גוים ורשעים.

(שתיקה כשצריך למחות על פגיעת כבוד ה', ותורתו הקדושה, ורבו וכו'), דיבורים של ניבול פה ואביזרייהו, דיבור גאוה, עצות לא הגונות, מגלה סודות חבירו, נכנס לתוך דברי חבירו, אפילו באמצע לימוד התורה, מוסר דין חבירו לשמים, ליצנות ואביזרייהו, מכנה שם לחבירו, מלבין פני חבירו ברבים וביחיד וכו וכו'. ויש שנכשלים בקללות, חולק על רבו, הטחת דברים כלפי שמיא, נדרים, דיבור פוגעני, מחלוקת ומריבות, פתחון פה לשטן, שיחה עם נשים, מוסר דין לשמים, ז' דברים שבגולם, דיבור בלי מחשבה ובדיקת כנותו, דלטוריא וקיטרוג על עם ישראל, מפסיק באמצע לימודו, מכנה שם לחבירו, חושד בכשרים, אומר לחבירו לך ושוב, גניבת דעת, משבח השקפות עקומות.

מי יוכל לומר שהוא נקי ממידות רעות?

כגון קנאה וחוסר פירגון, שנאה, גאוה ויוהרא, בפה ובלב, וגם במעשה, עצלות הנמצאת כל יום בכל תחום מתחומי החיים וקיום התורה והמצוות, וכמה שאדם ממגר אותה, עדיין היא נמצאת (חפש ותמצא), חוסר יראת שמים, חוסר אהבת ה' ואהבת ישראל, אהבת הכבוד והשררה, אהבת בצע, שנאת צדיקים ותלמידי חכמים ולומדי תורה, חוסר בטחון בה', זילזול בכללי הבריאות, שופט את הבריות ולא דן אותם לכף זכות, חוסר מידת ההסתפקות, ומתאוה למותרות ואף לדברים לא מותרים, הרהורים אסורים, ומבטים והסתכלות אסורה,

חוסר התנצלות כשצריך ומתבקש, חציפות ועזות פנים, חוסר איכפתיות על חורבן בית המקדש וכל המשתמע מכך, חוסר ציפיה לישועה הכללית, ואף הפרטית, חילול ה' הנוראי, התנהגות לא של בן תורה, דיבורים ומעשים בלי יישוב הדעת, חוסר חינוך הבנים והבנות, חינוך פגום ולקוי ומזיק, חוסר דרך ארץ, ייאוש וחוסר אמונה ובטחון, חוסר יושר,

התפתות ליצר הרע באין סוף נושאים וענינים, קמצנות שלא במקום, ופזרנות שלא במקום, לב לא טהור, ומוח לא טהור ואף פגום, אהבת ורדיפת המותרות, חיפוש מומים בזולת, לא מוחל כשצריך למחול, לא הגון במסחר ובעניני ממונות, חוסר נימוס, אהבת הניצחון ולא מודה על האמת, עקשן כשלא צריך ואף כשאסור, נמשך לעצבות שהוא נשיכת הנחש, לא עובד את ה' בשמחה ובטוב לבב, לא שמח על אינסוף דברים שיש לשמוח ולהודות לה'.

פולש לתחום חבירו, חופש ובודק למצוא מומים בחבירו, עיסוק יתר בפרנסה, ופרנסה לא חלקה, בכשרות הממון, בשמירת העיניים, צניעות וכו' וכו', לא מצטער עם הציבור, מתנהג בחוסר צניעות ובזילזול צניעות, מצער בעלי חיים, הדיוט קופץ בראש, לא מכבד מספיק ומזלזל במועדות, וכן בבריות, גוזל שינה, בעל תאוה, לא מכיר תודה וכפוי טובה, וכן מזלזל פה ושם בדיקדוק ההלכה,

ואם ישים האדם אל ליבו, יראה שמזלזל ולא מקפיד מספיק בהרבה דברים.

ועל כל הנ"ל ועוד יותר נאמר "וביערת הרע מקרבך", כפשוטו הרע שבך ובתוכך.

ויהי רצון שנשאף לשלימות.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

פרשת השבוע של ישיבת "נצח מאיר" להורדה והדפסה

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

050-4161022 או בדף התרומות

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה