והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר קדושים | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (ויקרא כ-כו) "והייתם לי קדושים.. ואבדיל אתכם מן הגוים להיות לי".

אמרו חז"ל (ח"כ-כאן) ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה היא ההבדלה זו שבשבילה אנחנו עם ישראל שלו (של השם יתברך)?

תניא רבי אליעזר בן עזריה אמר, מנין שלא יאמר אדם אי אפשר (פי' אינני יכול) לאכול בשר חזיר [שהוא מאוס מבעל חי מאוס ומטונף], אי אפשר לבוא על הערווה (שיש בחי' שאדם קץ בהם, משום דלך סני, לחברך לא תעביד (שבת לא.), ומשום שלא יהא העולם מלא ממזרים ותוהו ובוהו), אבל יאמר אפשי ואפשר, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי כך שאני אמנע מזה? תלמוד לומר "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". ע"כ.

וברש"י איתא כך, וזה לשונו: ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אם אתם מובדלים מהם – הרי אתם שלי, ואם לאו – הרי אתם של נבוכדנצר הרשע  וחביריו.

ר' אב"ע אומר מנין שלא יאמר אדם, נפשי קצה בבשר חזיר, אי אפשר ללבוש כלאים (פי' כשאני לובש כלאים נדמה לי שמגרד לי, ויצאו לי פצעים בעורי, או נדמה לי שהלבישה תביא לי מזל רע, או מחלה), אלא יאמר אפשי ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי, תלמוד לומר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהא הבדלתכם מהם לשמי, פורש מן העבירה, ומקבל עליו עול מלכות שמים. ע"כ.

והנה להדגיש בענין מ"ש "אם אתם מובדלים מהם – הרי אתם שלי", ואם לאו – הרי אתם של נ"נ וחביריו
[כלומר הרשעים שרצחו יהודים ללא רחם, במשך כל הדורות, כגון טיטוס, מלכי יוון, אנשי הכמורה הנוצרים לדורותיה, כגון בימי האינקויזיציה, היטלר ימח שמם ושם זכרם. כי צריכים אנו להיות מובדלים מהליכות והתנהגות וחשיבת הגוים, לא משנה אם הם מהמערב, אמריקה ואירופה. לא משנה עם הם ערבים ואיסלמים, לא משנה עם הם הודים או משאר אומות המזרח הרחוק – אין לנו לחפש דרך חיים אצלם, ואוי ליהודים שכך עושים שבסופו של דבר בוגדים ומתרחקים מעם ישראל, והם נהיים נטולי רגש לשום דבר הקשור לעם ישראל ולקדושת תורת ישראל. והם בנים אבודים לעם ישראל. ובעוונות דבר זה שכיח מאד בילידי מדינת ישראל שקיבלו חינוך חילוני וכפרני, והם מתאוים לכל דבר רע וזר, העיקר לא לתורת ומורשת קדושת ישראל. אי אפשר לתאר גודל מסכנותם וגודל הרחמנות אשר עליהם ודורותיהם.

והענין השני, שיש שפורשים מדברים שהתורה אסרה, לא בגלל שהתורה אסרה, וה' ציוה על כך, אלא משום שהם מבינים שהדבר שלילי.
נמצא שבעצם הם לא מתבטלים לה' ותורתו וצדיקיו, אלא הולכים אחר דעתם בלבד, ומה שדעתם מסכימה ומבינה איסורי התורה, הם מוכנים לשמוע ולבצע, ומה שלא כן, רח"ל לא מקשיבים לה' ולתורתו. כל זה הוא רעה חולה, המובילה את החושב ועושה כן לאבדון רח"ל גשמי, מנ"נ וחביריו שאר שונאי ישראל. וגם רוחני, כי סופם לרשת גיהנום, כי כל השקפתם היא זרה לתורה הקדושה, ושבע תועבות בלבם, וחכמים המה להרע ולהטוב לא ידעו (ירמיה ד-כב), כי חושבים שהם מבינים הכל, ואף מבינים יותר טוב מכל העולם, ומכל הצדיקים שבכל הדורות יותר מהאבות הקדושים ויוסף הצדיק, וממשה רבינו ואהרן ומרים, ויותר מרשב"י ור"מ בעל הנס ומכל התנאים והאמוראים, ויותר מהאר"י ז"ל וכו' וכו', אוי להם, אוי לנפשם, ואשרי מי שאינו מתחכם.

עלונים על פרשת השבועשיעורים לצפייה

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר ירושלים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה