וילך

לכבוד.. אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פנינה הקשורה לפרשת השבוע.

ללמוד וללמד

 

(דברים לא-יט) "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שומה בפיהם".

זו מצוה תרי"ג מתרי"ג מצוות, כמ"ש הרמב"ם (ספר המצוות, עשין יח). וכמ"ש בספר החינוך (בסוף ספרו).

נמצא שהתורה מכונה בשם שירה, ללמדך שהתורה צריכה להיות לנו נעימה כשירה, וככה יש ללמדה את בני ישראל.

באופן שתהי' אהובה וחביבה על כל בני ישראל, ידידותית ונוחה. וכל זה בלי לזייף ובלי לשנות (ולא כדרך הריפורמים ימח שמם, העוקרים את התורה, ומשקרים בה את עצמם, ולבסוף הם כלים ונאבדים, ואין יהודי נשאר מהם, כנודע מהמציאות). אלא צריך להסביר לכל אחד, לפי יכולת הקיבול, והכלים שיש לו, באופן שתהי' מקובלת, לכל אחד.

ועל כן שומה ומוטל על כל אחד ללמוד וללמד תורה עם בניו ותלמידיו ,באופן שיהיה להם נעים ומעניין ושיעשה להם חשק לשמוע ,ולרצות ללמוד עוד ועוד ,כמאכל טעים ועָרֵב ,וכמזונא דגופא כן מזונא דנשמתא .  ויש להשקיע כוחות זמן ומחשבה על כך ,וגם הדבר משתלם מאוד ,ונוצר תאנה – יאכל פריה (משלי כז-יח),והדבר יתן  אותותיו מיד, ועוד יותר ויותר במשך הזמן והשנים .

ובכלל הנ"ל מה שכתב רש"י על התורה (פרשת משפטים ,שמות כא-א) וז"ל   "אשר תשים לפניהם".

אמר לו הקב"ה למשה לא תעלה על דעתך לומר אֶשְנֶה  להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים ,עד שתהא סדורה  בפיהם כמשנתה ,ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו ,לכך נאמר "אשר תשים לפניהם " כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם  ,עכ"ל .

הרי שההורה והמורה צריך "לטרוח" ולהשקיע כוחות וזמן ומחשבה ,וכנ"ל וגם כסף יש להשקיע ,כדי לקנות פרסים ומתנות ,כדי לחבב לילדים ולנערים את העסק בה .

ואשרי המשקיע כוחות ולומד להסביר את התורה באופן שיהיו נעימים אמריה.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה