ועשו לי מקדש – למצוא פינה מיוחדת לעבודת ה'

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר תרומה. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

ועשו לי מקדש – למצוא פינה מיוחדת לעבודת ה'… פרשת השבוע תרומה

וזהו (שמות כה-ח) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

ואיתא בליקוטי מוהר"ן (קמא. סי' צד) ושכנתי בתוכו (במקדש) לא נאמר, אלא "ושכנתי בתוכם". מלמד שהקב"ה משרה שכינתו, בתוך כל אחד מישראל (וראה בשל"ה הקדוש, מסכת תענית, דף ס.) ע"כ.

ורמיז לן קרא שעל ידי שיהודי מקצה מקום ועושה בחי' "מקדש" עבור עבודת ה' וקירבתו, הן ע"י שמקצה חדר מיוחד לעבודת ה' בתורה ותפילה בביתו, או אפילו מקצה פינה לעבודת ה', ואפילו בתוך ליבו, אם קובע עת לחשבון הנפש ולהתבודדות ולשוח עם ה' כבן עם אביו ולפרש שיחתו לפניו כדבר איש אל רעהו, עי"ז "ושכנתי בתוכם" זוכה לבחינת השראת השכינה.

עסק התורה

והנה לענין עסק התורה טוב שאדם יקבע מקום קבוע לעסוק שם בתורה, אם בבית המדרש וישיבה, אם בביתו שיהא לו איזה פינה ששם יוכל לעסוק בתורה ביישוב הדעת, ואפי' אם גר בבית קטן, ועם ילדים, יוכל לתפוס פינה בחדר שינה עם סטנדר, והתקנת תאורה מתאימה ושם יוכל ללמוד תורה במנוחה ויישוב הדעת, ולפעמים דוקא טוב שילמד בסלון, כדי שאשתו והילדים יראו בעיניהם ממש, שעוסק בתורה בנעימות ובאהבת התורה, שהדוגמא אישית יקרה וחשובה מאד, כנודע.

התבודדות

וכן לענין ההתבודדות וחשבון הנפש לפני ה', טוב מאד כשהדבר נעשה בשדה בין האילנות והעשבים ועכ"פ יעשה כן באיזה חדר, ואשרי מי שזוכה לחדר מיוחד וסגור כל כולו לעבודת ה'. וכידוע שמוהרנ"ת זצ"ל התפלל הרבה שנים שיזכה לכך (ואכן ה' שמע תפילתו), ועכ"פ גם מתחת לטלית גדול אפשר להתבודד (וכמובן באופן שלא יראה מוזר ולא יעשה חילול ה' , בחשבו שעושה מצוה גדולה, כי היצר הרע מתלבש במצוות כנודע (ליקו"מ קמא, סי' א).

גם יוכל להתבודד כמו דוד המלך כמבואר בשיחות הר"ן (סי' סח) שעיקר התבודדות של דוד המלך היה על מיטתו, בעת ששכב על מיטתו, וכיסה עצמו בסדין, אז היה מדבר ומשיח כל לבו לפני השי"ת כמו שכתוב (תהלים ו-ז) אשֹחֶה בכל לילה מטתי, בדמעתי ערשי אמסה. אשרי מי שירגיל עצמו לקיים הנהגה זו, העולה על הכל. ע"כ. ואפילו מי שנמצא במצב קשה, ובתקופה קשה שאפילו לפתוח פיו ולדבר לפני ה' אינו יכול, ואפי' כשמגיע למיטה מיד מתמוטט מאפיסת כוחות ומיד נרדם. עכ"פ יוכל לפנות בלבו פינה לה' ולדבר עם ה' מעומק הלב במחשבה, ואפי' לצעוק בבחי' (איכה ב, יח) צעק לבם אל ה', בקול דממה, כנ"ל,

ודבר זה יכול לעשות כל נוסע ברכב או באוטובוס, או במטוס, וכל מי שלא נוהג יוכל לסגור עיניים ולהתדבק בה' (וזו עצה טובה ונפלאה גם לשמירת העיניים, שחובתה  דאורייתא כמ"ש (במדבר טו, לג) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, ואעפ"כ כמעט כל העולם כולו נכשל בקביעות בדבר החמור הלזה).

והפינה הזאת שמפריש בלבו להתקשר עם ה', היא היא גם כן בחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". והנה מהפסוק הזה גם כן משתמע שכביכול ה' משתוקק ומתחנן ומיחל בלבו רק תעשו לי מקדש באחד מבחינותיו, ואני תיכף ושכנתי אתכם.

והנה אשרי הזוכה לקבוע גם בביתו פינה בבחינת 'מקדש מעט' ששם יוכל לעבוד את ה' יום יום כל ימי חייו, לרבות הלילות, וכל זמן שמתאפשר, מתוך יישוב הדעת. ואז בודאי יראה ברכה עצומה בעמלו ועבודתו התמימה.

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה