חבר אמיתי

העלון מוקדש

לזיווג הגון לשני בת מרי, יורם בן גני'ן,  ולרפואה שלימה אירנה בת איבון, ולהמתקת הדינים לגולם בן לאה.

עמיחי בן רבקה – שמחת חיים חזרה בתשובה שלמה ולחיות בשלום ובשלווה.

בזכות רבינו נחמן בן (ה)שמחה ובן פייגא מברסלב

זכותו יגן עלינו ועל כל עמו ישראל לברכה טובה ושמחה !

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת בלק

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

282-Balak ניתן להוריד ולהדפיס את העלון השבועי בקבצי PDF ניתן להפיץ למען זיכוי הרבים !

השי"ת הוא חבר ניצחי 

וצריך לנצל את זה ולהרבות בתפילה והתבודדות

 

וזהו (במדבר כג, כב)"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו".

ופרש"י  ה'  אלקיו עמו, אפילו מכעיסין וממרים לפניו – אינו זז מתוכן:

ותרועת מלך בו. לשון חיבה ורעות, כמו (ש"ב טו, לז) רעה דוד, אוהב דוד. ויתנה למרעהו (שופטים טו, ו).

וכן תרגם אונקלוס: ושכינת מלכהון ביניהון.

ע"כ נמצא שהשי"ת הוא רע טוב וידיד נאמן, וחיבתו עלינו כביכול קבוע בלבו.

ואע"פ שבודאי יש לשמור מרחק, ולהיות בבחינת (יהושע ה-טו) של נעלך מעל רגלך, ולהזהר מחוצפה ועזות ולהתנהג בכבוד גדול כיאות, מכל מקום הבחינה [שה' הוא] של ידיד ואוהב ורע [לכל יהודי] חיה וקיימת.

וכן מצאנו בספרי רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב ז"ל שצריך כל אחד להתבודד כל יום, ולפרש שיחתו לפני השי"ת כדבר איש אל רעהו, ויספר לו כל אשר עובר עליו, ויתחנן לפניו שיקרבהו לעבודתו.

וכן מצאנו (כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, אות ד) שבתחילת התקרבות מוהרנ"ת ז"ל לרבינו הקדוש ז"ל, באמצע השיחה לקחו אדמו"ר ז"ל בידיו הקדושות סביב כתפיו, וענה ואמר לו בזה הלשון: אין ווייטער סע זייער גיט, אז מע רעט זיך אויס  דאס הארץ פאר ה' יתברך, היינו אזוי ווי מע רעט  זיך  אויס פאר אין אמת'ן גיטן פריינד [טוב מאד אם משתפך כל לבבו לפני השי"ת, כאדם המשתפך לבבו לפני ידיד טוב אמיתי].

וכן מצאנו בפסוק ובחז"ל שהשי"ת נקרא רֵעַ כדאיתא בספרי (בהעלותך י-כט פיסקה עח)ויאמר משה לחובב בן רעואל המדיני חותן משה.

רבי ישמעאל בר' יוסי אומר רעואל היה שמו, ולמה נקרא שמו רעואל? שריעה לא-ל שנאמר (משלי כז-י) ריעך ורֵעַ אביך – אל תעזוב,

ואיתא (שמו"ר כז-א, ריש פ' יתרו) וז"ל וישמע יתרו. הדא הוא דכתיב רעך ורֵעַ אביך אל תעזוב.

[ומסביר: ] רעך- זה הקב"ה, כמה דאת אמר (תהלים קכב-ח) למען אחי ורעי.

ורֵע אביך- זה אברהם, שנאמר (ישעיה מא-ח) זרע אברהם אוהבי. אל תעזוב !

וכן אמרו בויקרא רבא (ריש פרשה ו, א) זה שאמר הכתוב (משלי כד, כח) אל תהי עד חינם ברעך,

[מסביר :] אל תהי עד חינם – אלו ישראל, ברעך – זה הקדוש ברוך הוא.

ואמרו במדרש שוחר טוב (תהלים, מזמור ח-פסקא ג) מפי עוללים ויונקים יסדת עוז. זה שאמר הכתוב (משלי ו-א) בני אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. בתלמידי חכמים הכתוב מדבר, בשעה שהזקן נתמנה – אומר לו הקב"ה עד שלא נתמנית לא היית ערב על הציבור, משנתמנית נעשית ערב, שנאמר אם ערבת לרעך – זה הקדוש ברוך הוא שנאמר (שה"ש ה-טו) זה דודי וזה רעי, ואומר (משלי כז-י) רעך ורע אביך אל תעזוב, וכן (תהלים קכב-ח) למען אחי ורעי.

ואיתא בזוה"ק (פ' בשלח, דף נה:) ר' חזקיה פתח בהא קרא, דכתיב (משלי יז) בכל עת אוהב הרע ואח לצרה יולד. בכל עת אוהב הרע – דא הקב"ה, ואח לצרה יולד – בשעתא דיעקון לך שנאך.

ואיתא בזוה"ק (אחרי מות, דף עז:) תנינן רחימותא  דקב"ה, דקרא לישראל אחים [ורעים] שנאמר (תהלים קכב) למען אחי ורעי. א"ר יהודה אי אחי למה רעי, ואי רעי למה אחי?

אלא תמצא ההיא מילה דלא אתעדי לעלמין – אקרי רֵעַ, עיי"ש.

וזה בחי' (ויקרא יט-יח) ואהבת לרעך כמוך, אילו אתה ואדם כמוך הי' עושה תמיד כל הטובות שה' עושה לך, איך היית רוצה שהתנהג באהבתך אליך, כך ואהבת לרעך הנצחי – זה השי"ת [שעושה לך טובות בכל יום עת בוקר צהריים וערב, וטובותיו הם לנצח].

ויש לתת על הלב שעשרים וארבע שעות ביממה יש לנו רֵעַ טוב ונאמן שאינו סר מאתנו בשום מצב, וטוב לשפוך לבנו לפניו בכל עת.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש מוסדות ברסלב מאיר

וישיבת נצח מאיר

לתורה תפילה מידות טובות ושמחת חיים

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

לייעוץ והכוונה בכל נושא שבעולם

050-4161022 או ניתן לשלוח שאלה לרב ע"י הודעה במייל

breslevmeir@gmail.com

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה