חוקי התורה !

לימוד התורהחוקי התורה !

לכבוד… בעזרת ה' אכתוב לך פירור הקשור לפרשת השבוע בחוקותי (ויקרא כו, ג) אם בחוקותי תלכו.

היינו: כי ידוע ש 'חוק' הוא דבר שאין שכל האדם מבין ואין מתיישב טעמו של דבר בלבו, וכדאמרינן במס' יומא (דף סז (:(ויקרא יח) את חוקותי תשמרו – אלו דברים שהשטן משיב עליהם. ובחינה זו של 'חוק' קיימת בכל מצוות התורה במידה מסוימת. וכמ"ש חז"ל (סנהדרין כא:) מפני מה לא נתגלו טעמי תורה? שהרי ב' מקראות נתגלו טעמן ונכשל בהן גדול העולם שלמה המלך ע"כ. הרי שלא נתגלו טעמי התורה ויש בהם בחי' סוד בחינת 'חוק'.

להאמין בפשיטות כי זה ה'חוק'

ואפשר לפרש דהכי קאמר קרא : אם תתנהגו עמי ועם תורתי בפשיטות ובתמימות בלי התחכמויות, כאילו כל דברי הם חוקה, שהאדם יודע שחוקת ה' מסוגלת לטובה כעין טהרת אפר פרה אדומה, שאין אנחנו מבינים סוד וטעם הדברים, אבל ברור לנו ובטוחים אנו בדעת עליון שטעמים עמוקים יש בדבר והדבר טוב ומועיל, ולהבדיל כעין שנוהגים העולם לקחת הכדורים שהרופא נותן במרשם, אע"פ שאין מבינים הרכבתם וחלקי ההרכבה ופעולתם, מ"מ סומכים על הרופא שזה טוב ומועיל ומרפא, וא"כ ק"ו בן בנו של ק"ו שיש לסמוך על ה' ולא להתחכם על דבריו.

ומי שינהג כך בתורה – כל הברכות יבואו עליו, וכמ"ש ונתתי גשמיכם (יש לפרש ג"כ כל צרכי הגשמיים שלכם) בעתם, ונתנה הארץ יבולה וכו' וכו'. וכעין מה שאמרו חז"ל (שמות רבא כה, ז) מי גרם לכם לאכול מן המן ולשתות מי באר? מפני שקיבלתם את החוקים.

ובהקשר ובהמשך להנ"ל יש לפרש על עסק התורה וכדפרש"י (והוא מתורת כהנים) "אם בחוקותי תלכו", יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו. הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותי תשמרו, הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנאמר (דברים ה, א) ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם ע"כ. כי ידוע מהמציאות שלא כל העיתים שווים בחשק עסק התורה, יש עתים שיש חשק רב ויש עתים שונים ומשונים עם פחות חשק, ועם מעט חשק, ולפעמים מעט דמעט ואפילו בלי חשק כלל, וכן יש מצבים שונים שלא תמיד ניתן ללמוד בצורה מסודרת, כגון מריבוי טירדות או במצב של תשישות כח או מחלה וכיוצא, ועל זה קאמר הפסוק עסוק תמיד בתורתי כאילו הוא חוק, דהיינו חוק ולא יעבור, ועסוק בתורה תמיד בין בחשק בין בלי, בין בזמנים רגילים בין בזמן ריבוי טירדות ומניעות.

ע"י התורה נתקבלים כל התפילות

וכמבואר בדברי רבינו הקדוש (לקוטי מוהר"ן קמא סי' א) שעל ידי עסק התורה בכח (היינו כנ"ל, שלומד בכל המצבים וכנ"ל) נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות בגשמיות ורוחניות ועי"ש שע"י לימוד כזה יכול לזכות להבין הרמזים מכל הדברים שבעולם להתקשר על ידם להשי"ת וזוכים להנצל מני כל ערמומיות של היצר הרע שעל פי רוב אינו מסית את האדם לעבירה תיכף רק בתחילה מתלבש את עצמו במצוות, וע"י עסק התורה בכח זוכים לשכל אמיתי ולהנצל מכל זה.

כללו של דבר: יש לעסוק בתורה הקדושה ובמצוותיה כעושה רצון המלך וחוקו, בכל המצבים, ועי"ז שלא יתחכם ויתמיד תמיד בעבודת ה' כעבד העושה רצון אדונו ויצליח בכל דרכיו בגשמיות ורוחניות.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה בסליקת אשראי בקישורית דלקמן

https://kesherhk.info/Pay.aspx?id=41&value=86f4aac55b904e1&pId=31&lang=he-IL

או בבנק הפועלים 311101 סניף 533 חשבון ברסלב "נצח מאיר"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה