לפני שמחנכים צריך הרבה תפילות | פרשת וארא

חינוך הילדים והנוער הוא השקעה בכל דור ובכל בית ובכל מוסד חינוכי, ובפרט בדור הזה אשר בעוונות הבנים והבנות נוטים להתמרדות בגיל צעיר מאד, הן במה שנוגע לסמכות ההורים, והן במה שנוגע לסמכות המורים והמורות, וצריכים הרבה סייעתא דשמיא להצליח כשמדברים על ליבם (ואשר על כן יש ג"כ להרבות בתפילה לפני שנגשים לדבר עמם, שה' יצליח דרכו ויהא לו סייעתא דשמיא שדבריו יתקבלו ויביאו את התועלת הנרצת)… ראש ישיבת ברסלב מאיר מדבר על חינוך ילדים שווה לכם לקבל כמה עיצות !

חינוך ילדים,חוברת,ספר,ימי הנעורים
חינוך ילדים בדרך רבנו סבא בעל שם טוב, על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבי נחמן ברסלב

חינוך ילדים | פרשת וארא

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת וארא

לכבוד… אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (שמות ו – ב) "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו, אני ה' ".

אמרו חז"ל (סוטה מז.) לעולם תהא שמאל – דוחה, וימין – מקרבת,

לא כאלישע שדחפו לגיחזי בשתי ידיו, ולא כיהושע בן פרחיה שדחפו לאחד מתלמידיו בשתי ידיו.

שחדא זימנא (פעם אחת)  קא משתבח ר' יהושע בפני פלוני, כמה נאה אכסניא זו.., א"ל אחד מתלמידיו רבי עיניה טרוטות (כלומר שהוא התייחס לאכסניא לבעלת הבית, ואמר עליה שאין לה עיניים יפות), א"ל רשע, בכך אתה עוסק (שם הראש שלך נמצא בבעלת הבית) ?! אפיק ארבע מאה שפורי ושמתיה (הוציא 400 שופרות ונידה אותו), כל יומא אתא לקמיה ולא קבליה (כל יום בא לפניו, ולא קיבל אותו), עיי"ש.

ותניא רבי שמעון בן אלעזר אומר יצר תינוק ואשה – תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. ויסוד זה מרומז בפסוק זה דכתיב בריש דברי ה' "וידבר אלקים אל משה", ומיד תוך כדי אותו הדיבור כתיב "ויאמר אליו אני הוי"ה".

והנה מעבר לידוע ומפורסם ש.. אלקים – הוא מידת הדין, והוי"ה – הוא מידת הרחמים, הרי שבתורה גם דיבור – הוא לשון קשה ודוחה, ואילו אמירה – הוא לשון רך ומקרב,

[ראיה לדבר] כמ"ש חז"ל (ספרי בהעלותך יב-א, תנחומא פ' צו, יג) עה"פ (במדבר יב-א) ותדבר מרים ואהרן במשה, אין דיבור בכל מקום אלא לשון קשה, וכן הוא אומר (בראשית מב-ל) דיבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות.

ואין אמירה בכל מקום אלא לשון רכה ותחנונים, וכן הוא אומר (בראשית יט-ז) ויאמר אל נא אחי תרעו.

[* היוצא מלימוד זה…]

והנה דבר זה שייך בכל דור ובכל בית ובכל מוסד חינוכי, ובפרט בדור הזה אשר בעוונות הבנים והבנות נוטים להתמרדות בגיל צעיר מאד, הן במה שנוגע לסמכות ההורים, והן במה שנוגע לסמכות המורים והמורות,

ואפילו אצל ילדים רואים דבר זה, קל וחומר אצל נערים ונערות בגיל ההתבגרות המכונה לא בכדי גיל הטיפש עשרה, וצריכים הרבה סייעתא דשמיא בדברו אתם (ואשר על כן יש ג"כ להרבות בתפילה לפני שנגשים לדבר עמם, שה' יצליח דרכו ויהא לו סייעתא דשמיא שדבריו יתקבלו ויביאו את התועלת הנרצת),

כי מצד אחד צריכים לדבר אתם קשות שיבינו שאין מעשיהם ודיבוריהם עולים יפה, ולא כך צריך להתנהג ילד ובחור שמקבל חינוך תורני של בן תורה, ולא כך צריכה להתנהג נסיכת בית יעקב, ושיבינו שאין כאן מקום להפקרות, והעבריין ייענש,

ומאידך צריך להפעיל מאד את הימין המקרבת בכמה מיני לשונות ואופנים ותנועות הגוף, ולהראות להם שבאמת הם חביבים לנו ואכפת לנו מהם, ורוצים באמת את טובתם בעולם הזה ובעולם הבא.

(ולהדגיש להם ג"כ שאין אנחנו רוצים טובתם בגלל אינטרסים שלנו, אלא נטו בשביל טובתם).

וכל זה צריך לעשות תוך כדי דיבור ואפילו תוך כדי משפט דיבור אחד, כעין הכתוב בפסוק "וידבר אלקים אל משה, ויאמר אליו, אני ה'". והנה דורינו הוא דור עוקבתא דמשיחא אשר בו החוצפא יסגי כמו שאמרו חז"ל (סוטה דף מט:), וכמו שרואים בחוש,

ואנו עומדים המומים ומזועזעים מגודל התופעה,

וכדתניא התם (שם) נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו בפני קטנים (וראה באוטובוסים הציבוריים וכו' שאין הילדים והילדות הנערים והנערות קמים בפני הזקנים והזקנות).

בן מנוול אב, בת קמה באמה, כלה בחמתה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני כב (אשר הוא עז כדכתיב (ישעיהו נו-יא) והכלבים עזי נפש). הבן אינו מתבייש מאביו.

ועל מי יש לנו להשען? על אבינו שבשמים.

ויש לחנך אפי' את הקטני קטנים לא להיות חצופים ולא לתת להם לגיטימציה על כך. וכולי האי ואולי.

וה' ברוב רחמיו יצליח דרכנו וינחנו במעגלי צדק למען שמו.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה