חינוך ילדים | פרשת בא

פרשת השבוע בא. מדבר ראש ישיבת ברסלב מאיר על חינוך ילדים – למען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה'. שהעיקר הוא להגיע למטרה העיקרית, דהיינו שאנחנו ובנינו וכל הדורות הבאים ידעו ויעשו רצון ה'. דהיינו שיקיימו את התורה ומצוותיה דהיינו שיהיו בעלי מידות טובות וישרות עם אמונה ויראת שמיים. כדי לגדל פירות צריכים להיות חכם הרואה את הנולד, ולהשקיע בהם ובעץ, בבחי' נוצר תאנה יאוכל פריה, וכפי הנצירה וההשקעה כך יהיו טיב הפרות, והמזניח את טיפול העץ שלא יבוא אח"כ בטענות על טיב הירוד של הפירות. והוא הדין בחינוך הילדים

חינוך ילדים | פרשת בא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בא

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (שמות א-ב) "בא אל פרעה וכו' ולמען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה' ".

כתיב (משלי כז-יח) נוצר (עץ) תאנה – יאוכל פריה. כדי לקטוף פרי הילולים הראוי לכל שבח, כדי לגדל פירות משובחים,

צריכים להיות חכם הרואה את הנולד (תמיד דף לב.), ולהשקיע בהם, בבחי' נוצר תאנה יאוכל פריה,

וכפי הנצירה וההשקעה כך יהיו טיב הפרות,

והמזניח את טיפול העץ שלא יבוא אח"כ בטענות על טיב הירוד של הפירות.

דברים הנ"ל נוגעים בדבר הכי יקר לנו דהיינו בנינו ובני בנינו. (והוא הדין כמובן במה שנוגע לבנותינו וכו').

כל הזנחה בחינוך הדורות, כל היסח הדעת, וקל וחומר כל שגיאה – יש לה מחיר עתידי בטיב התוצרת, בטיב הפרי המוגמר, באישיות ויראת שמים של הצאצאים.

ואע"פ שהדברים פשוטים וברורים, מכל מקום ראינו מיקרים שבגלל עצלות או קלות ראש מצד ההורים, אפילו לתקופה בלבד – הדבר גרם הרס ואבדון (ובפרט בגיל הנעורים, אם כי לאו דוקא).

ואכן צריכים להיות ערנים כל הזמן ולא להרדם בשמירה, כי בנפשינו הדבר.

וגידול הילדים – זה לא גידול חיית מחמד.

וכמ"ש חז"ל (הגדה של פסח) ע"פ (דברים כו-ז) וירא את עמלינו – אלו הבנים.

ואיתא בסידור רש"י שהבנים הם עמל האדם ומעשה ידיו. ע"כ.

וכמ"ש חז"ל (שבת לב:) עה"פ (קהלת ה-ה) למה יקצוף האלקים על קולך וחיבל את מעשה ידיך – איזה הן מעשה ידיו של אדם? הוי אומר בניו ובנותיו של אדם.

ולכאורה אין הכוונה שהם קרויים מעשה ידיו מפני שהוא הולידן, אלא מפני שעיקר מעשה ידיו עבודתו ועיסוקו ומחשבתו צריך להיות מסביב בניו ועבור בניו.

ובפירוש קדמון וכן ברשב"ץ איתא שהבנים נקראים 'עמלינו' דכתיב (איוב ה-ו) אדם לעמל יולד, ע"כ,

כלומר אדם צריך לדעת שצריך לעמול ולעמול, להעמיד דורותיו על קרן אורה וללכת בדרכי צדיקים.

וכן איתא בשבולי לקט שהבנים נקראים 'עמל' לפי שאדם עמל בהן בגידולן.

וכ"כ באבודרהם שהבנים גדלים מעמל האדם ויגיעתו.

וזה בחי' פרשת השבוע – למען תספר באזני בנך ובן בנך.. וידעתם כי אני ה'. שהעיקר הוא להגיע למטרה העיקרית, דהיינו שאנחנו ובנינו וכל הדורות הבאים ידעו ויעשו רצון ה'. דהיינו שיקיימו את התורה ומצוותיה.

ודבר זה נפסק ג"כ בשו"ע (יורה דעה סי' רמה ס"ב) וז"ל כשם שמצוה ללמד את בנו [תורה] כך מצוה ללמד את בן בנו, שנאמר (דברים ד-ט) והודעתם לבניך ולבני בניך, ואמרו (קדושין ל.) כל המלמד את בן בנו תורה – מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, וכאילו למדו לו ולבן בנו עד סוף כל הדורות.

וכדי שהבנים והנכדים ירצו ללמוד תורה מפיו – צריכים לייצר את התנאים המקדימים והמתאימים לכך,

והרבה פעמים צריכים "להתחבר" ולהתחבב עליהם, כגון על ידי משחקים משותפים, טיולים וביקורים נעימים, והכל לפי הענין, וכל ערום יעשה בדעת.

והכלל שצריכים להשקיע מחשבה מעשים וכסף !

ותפילות וכל השתדלות המועילה,

כדי לגדל דורות ישרים ומבורכים שימשיכו את שרשרת הזהב של עובדי ה' ועושי רצונו יתברך.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

ברוך השם מגיעים לישיבה הרבה בחורים ללמוד תורה בשמחה של רבינו נחמן מברסלב

אנחנו זקוקים לתורמים – עבור ארונות חדשים רחבים לכל בחורים וגם לסדר מיטות חדשות ונקיות ומצעים

אנא פתחו לבכם – וזכות התורה תעמוד לימינכם בכל מעשיכם לבטוב ולברכה לחיי נצח נצחים

050-4161022 עמיאל המנהל

כל תרומה תתקבל בברכה (גם קטנה) במיוחד אם היא תהיה קבועה !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה