חסידי ברסלב

ברסלב זה אהבת חברים ועבודת ה'

מכתב חברים לכלל חסידי ברסלב בעל אתר ואתר.

חסידי ברסלב

'ברסלב' היא תנועת החסידות של רבי נחמן מברסלב,
המכילה גוון חברתי נרחב של יהודים מכל מיני סוגים ומכל העדות,
אשר בוער ליבם לעבודת השם יתברך, בכל מיני רמות רוחניות, מכל קצוות תבל, כפשוטו ממש.

בחסידות ברסלב ישנם תלמידי חכמים הגדולים ביותר, בחסידות ברסלב תמצאו גם חבר'ה 'עמך', אנשים שהיו בשאול תחתיות ומתחתיו,
כולם בוער ליבם לעבודת השם, לאמונה פשוטה בדרכי הצדיק יסוד עולם רבי נחמן מברסלב הנשר הגדול.

ועכשיו נשאלת השאלה – מהי ההגדרה ומיהו ברסלב ?

ברסלב זה שלימות, ברסלב זה רבינו נחמן מברסלב, והיסוד של ברסלב זה אמונה בחכמה, בשכל של הצדיק,
אני זורק את המוח והשכל הדפוק שלי עם כל התאות והבלבולים – שהרסו לי את החיים הרוחניים והגשמיים,
ואני מקשיב ומקבל והולך רק עם הראש של הצדיק – כי כל המוח שלו כל הלב שלו אמת,
דרכים עיצות להתקרב ולקרב כל יהודי באשר הוא שם אל השם יתברך !

אני מאמין בכל דברי הצדיק, גם אם אני לא זוכה לקיים אותם,
או בגלל שאני לא במדריגה הרוחנית לכך, או מניעות אחרות, כל אחד עם המניעות שלו –
אבל היסוד הוא שאני מאמין בדברי הצדיק בהשקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב, בהשקפת תורה שלו, בעיצות שלו
שהם כולם שלימות ודרכים להתקרב להשם יתברך !!

זהירות

ועל כן יש להזהר לא לחלל שם הצדיק, אם אני שם כיפה וצועק ברסלב אני מחוייב לשמו של הצדיק
מתסכלים עלי, אני מייצג את ברסלב האור של הצדיק יסוד עולם את השלימות של האמונה ושל התורה הקדושה –
על כן מי שעושה כן חייב להזהר בכבודו של הצדיק אלף אלפי זהירות שלא יצעק "ברסלב" ויעשה מה שבא לו, שלא יבוא להסתתר תחת השם 'חסידות ברסלב' ויתנהג כמו בהמה..,
עובר עליך אתה באת לפה שרבינו ישמור ויעזור לך – מינימום תזהר לא לחלל שם הצדיק –
תזהר לא להרחיק אחרים ע"י מעשים לא מתוקנים, הקטנות והטיפשות והבהמיות שלך !!!

ברסלב זה לא אני נהנה מרבי נחמן, ומקבל ממנו רעיונות ועיצות – ברסלב זה החיות שלי !
הדיבורים של הצדיק זה החיים שלי ומהם אני מקבל שכל השקפת תורה דרך ועיצה !
רבינו זה לא עוד אחד עוד דרך בעבודת השם , זה עיקר !

חסידי ברסלב – מאמינים ברבי ובתלמידיו שבכל דור שמדריכים את הדור לפי יסודות של רבינו ורבי נתן ותלמידי תלמידים,
בלי הקבלה הזו בברסלב, אתה מדומיין, כמו חילוני שאומר "אני מאמין בדרך שלי, כמו שאני מבין" הווי אומר 'עזוב אותי עם הראש הדפוק שלי' !

כדי לקבל את האור של הצדיק צריך הדרכה מצדיקי אמת שבכל דור לפי הדור ומעשיו,
אז אפשר לקבל את המוח שאת השכל את העיצה את האמונה את הרבי !

עכשיו הבנו את ההגדרה של ברסלב וקיבלנו על עצמינו את היסוד העיקרי של ברסלב,
ישנו פרט חשוב לקבל את האור של הצדיק הוא אהבת חברים בתוך חסידי ברסלב !!

האור של ברסלב תלוי באהבת חברים !

לכבוד אַחַי ורֵעַי, חבורה הקדושה
של הישיבה הקדושה של חסידי ברסלב שבירושלים עיר הקודש תו"ת בב"א.
ואנשי שלומינו אוהבי ומוקירי רבינו נחמן מברסלב וחסידיו בכל אתר ואתר !
חסידי ברסלב היקרים – אחר דרישת שלומכם הטוב…

ידוע ומפורסם גודל מעלת אהבת החברים, אשר יכולה להביא את הגאולה אשר כה מצפים לה, וכנודע מדברי הארי ז"ל, וכבר הזהירנו רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) ז"ל על כך,

וכמ"ש גאון עוזינו מוהרנ"ת ז"ל (עלים לתרופה – מכתב יח) וז"ל הזהירו להתקבץ יחד (חסידי ברסלב), באהבה ואחוה ושלום ורֶעוּת, בלי שום קפידא בין אחד לחבירו, כי מאד הזהירנו רבינו ז"ל מברסלב בכמה אזהרות על אהבת החברים, עד כאן לשונו.

וכדאיתא בחיי מוהר"ן (מעלת המתקרבים אליו – אות ב', סי' רצב) ענה ואמר העולם ראוי שיתמהו עצמן על האהבה שבינינו (הברסלב'ים), ע"כ.

וכדברי אחד מגדולי אנ"ש מלפני מלחמת העולם השניה, הלא הוא הרה"ג יצחק קראקאווסקי – מאטוואצק, ז"ל (שארית ישראל – סי' קא) וז"ל כי הלא זה הוא מהיסודות הגדולים של התקרבותינו לרבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל, כפי המבואר בספריו הקדושים "עס ראוי אז די וועלט זאל זיך פערווינדערן, אויף דער אהבה וואס איז צווישן איך".

[ואע"פ שבעצם פשט בדברי החיי"מ – אפשר לפרש דקאי על האהבה שבין רבינו ז"ל ואנ"ש (ברסלב), מ"מ היסוד אמת הוא, וכמבואר לעיל בדברי מוהרנ"ת ז"ל בשם רבינו ז"ל].

ברסלב – זה אהבת חברים מיוחדת !

וכמ"ש רבינו ז"ל [חיי"מ, עבודת ה' – אות כח, סי' תעא] וזה לשונו : גם אהבתם אינה כלום, היינו האהבה שיש בין הרשעים וקלי העולם – אינה כלום, כי אינה אהבה אמיתית, רק כל אחד מתכוון לטובת עצמו ולהנאת עצמו (שקורין אגואיסט) והכל בשביל חנופה, וכל אחד מתקנא בחבירו.

אבל האהבה שיש בין הכשרים והיראים [בפרט האהבה שיש בין הצדיק לאנשיו דהיינו חסידי ברסלב] זאת האהבה אין לשער, והיא אהבה אמיתית, אהבה עצמית (פי' אהבה בעצם ובמהות) באמת לאמיתו.

כי הצדיק אוהב את אנשיו באהבה גדולה ורבה מאד, ורוצה בטובתם מאד באמת וכו'
וכן גודל האהבה של אנשי הצדיק להצדיק היא ג"כ גדולה מאד, כי הם אוהבים אותו מאד מאד אהבה אמיתית. ע"כ.

אור הצדיק רבי נחמן מברסלבואיתא בכתבי הארי ז"ל (שער הכוונות – ברכת השחר, דף א, ע"ב) וז"ל:
החברים העוסקים בתורה ביחד, צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו כאילו הוא אבר אחד מן החברים שלו וכו',
ואם יש איזה חבר מהם בצרה – צריכים כולם לשתף עצמם בצערו, ויתפללו עליו,

וכן בכל תפילותיו וצרכיו ודבריו ישתף את חברו עמו, ומאד הזהירני ז"ל בענין אהבת החברים שלנו, של חברתינו. ע"כ.

וכ"כ הרמ"ק ז"ל (אור יקר. ינוקא, שער ח'.סי' יב, כרך יד, דף קכו) וז"ל (שם בינוקא) ר' שמעון אמר כל חברייא דלא רחימין אלין לאלין גרמין דלא ליהיך באורח מישור, ועוד דעבדי פגימו בה וכו',

והענין כי בהיות אהבה בין עוסקי התורה דהיינו את אוהב בסופה, אהבה בסופה, דהיינו אהבה וכו' ע"ש.

מעלת אהבת החברים של ברסלב ובכלל

עוד כתב מוהרנ"ת ז"ל (שיחות הר"ן סי' קיט) וז"ל איני זוכר היטב לענין מה נדבר הענין, אבל זה אני זוכר שבסוף אמר (רבינו הקדוש ז"ל רבי נחמן מברסלב) כשאוחזין בזה וכו' והפליג בתנועתו, למעלה גדולה כשאוחזין בזה, דהיינו כשאוחזין בזה שהוא מרוצה וחפץ ומשתוקק מאד שחבירו יהיה איש כשר וצדיק אע"פ שהוא וכו' (לא יהיה ח"ו), זהו מעלה גדולה מאד. כך שמעתי מפיו הקדוש.

ולפי דעתי נדמה לי שזהו דבר פשוט מאד, כי בודאי אני רוצה וחפץ מאד ומשתוקק ומתגעגע שיהיו כל ישראל כשרים וצדיקים וכו' כי זה עיקר האהבה וכו', אבל ידעתי שיש בני אדם שכשהם נופלים ח"ו מעבודת ה' וכו' (ע"ש שמחלישים דעתם של בני הנעורים הכשרים מחמת קנאה. עיי"ש, רח"ל),

ואיתא בשער הכוונות להארי ז"ל (שם) קודם שהאדם יסדר תפילתו, צריך לקבל עליו מצוות (ויקרא יט-ח) ואהבת לרעך כמוך,
ויכוון לאהוב כל אחד מבני ישראל כנפשו, כי עי"ז תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי, ובפרט אהבת החברים העוסקים בתורה ביחד עיי"ש, וכנ"ל.

וכן ציווה עלינו מוהרנ"ת ז"ל לפני הסתלקותו (מכתב אנ"ש דברסלב מיד לאחר הסתלקות מוהרנ"ת ז"ל) וכך אמר: צריכים אתם (ברסלב חסידים להחזיק אתכם ביחד באהבה גדולה (ואתם אנשים כשרים, אלא שאתם שלומזלניקעס) ואמרו אנ"ש (ע' שיש"ק ח"ד-אות קך) ההשפעה ואור הצדיק שמקבלים אנו מרבינו, עיקר ההשפעה היא מתוך אחדות. ואהבה עם כל אחד ואחד הנכלל בשם רבינו נחמן מברסלב, עיי"ש.

וידוע (ע' שיש"ק שם-אות רע"ג) שאנשי שלומינו של חסידי ברסלב שבעיר טירוביצה היו עובדי ה' מופלגים והצטיינו באחדות ואהבה שביניהם. וכן סיפר מו"ר ר' לוי בנדר זצ"ל שבני חבורתו של ר' סנדר טרוביצר היו באחדות ואהבת חברים מופלאה. ועל אף עניותם המופלגת מסרו נפשם לעזור אחד את השני (ע"ש-סי' שן).

ויהי רצון שנזכה לקיים אזהרת רבינו ז"ל וצוואת תלמידו הק'.

בברכת התורה וכל טוב סלע
ידידכם, זעירא דמן חברייא

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

מפת האתר  – ישיבת ברסלב מאיר

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה