יהדות

מושגים בהתעלות רוחנית של בן תורה

יהדות : פרשת השבוע תצוה – מדבר ראש הישיבה על מהותו ושאיפותיו של בן תורה אמיתי, שווה קריאה לקבל מושגים בשאיפה רוחנית…

בן תורה | פרשת השבוע תצוה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת תצוה
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (שמות כז,כ) "ואתה תצוה את בני ישראל.. להעלות נר תמיד".
כי האדם באשר הוא אדם – הוא תמיד מלא חסרונות, וגם ברוחניות יש בו את הבחינה של (קהלת ז-כ) כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.

והנה בן תורה וכל עובד ה' וכל יהודי כשר מודע לכך, ומתחזק תמיד ביראת שמים ומשתדל בכל כוחו לא להכשל בשום דבר שהוא נגד רצון ה'.

וגם מאידך גיסא משתוקק תמיד לעשות רצון ה' בפועל ולהתעלות ולעשות שטייגען, מה יותר להתעלות תמיד ברום המעלות והמדריגות להתקרב מה יותר לתורה הקדושה, ולה' יתברך, ולעשות נחת רוח לפניו, כי זה כל האדם ותפקידו ויעודו בהאי עלמא שפילא.

יהדות : הגדרה של בן תורה

וזה הגדר של בן תורה, ובן עליה, שכל הזמן רוצה ומחפש עצות ודרכים היאך להתעלות לפסגות חדשות (ולא ליפול ולא לרדת מהם, כי אם בבחי' ירידה לצורך עליה, שהיא נסיגה טקטית, או הכרחית כעין שינה לצורך תיפקוד יותר טוב),
ומחפש לעשות שטייגען בתורה, יראת שמים, ומידות טובות והשקפות נכונות, ובכלל להיות אדם טוב יותר ורוחני יותר, כרצון ה'.

וזה בחי' "ואתה תצוה את בני ישראל.. להעלות נר תמיד.."
שהוא רמז נפלא לכל יהודי ויהודי, שבשרשם כל ישראל בני מלכים הם (שבת סז.).
וראוי להם לעלות ולהתעלות בעבודת ה'.
שהוא בחינת (משלי ו-כג) כי נר מצוה ותורה אורה. ובתשוקתם צריך לבעור לב כל יהודי "תמיד" כל ימי חייו.

והנה מי שהתחיל בנערותו ומאז ממשיך ברצונות טובים – אשרי לו.
ואיך שלא יהי' הכיסופים והרצונות דקדושה תמיד בכל מצב ובכל יהודי הרוצה בכך, ידרבנו אותו להתקרב עוד ועוד לקדושה ולהשי"ת.

יהדות זה ההפך מלהיות צב"ר !

צב"ר זה קקטוס, ההפיך מבן תורה – סנדלים עם כובע טמבל ועוקצני חוצפן גם כמו קקטוס… והסמל הזה הוא – ההפך מהיהדות !

אבל בצִבֻּר ישנה בחינת צב"ר שהם צדיקים בינונים רשעים כנודע,
וכמבואר בדברי רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן קמא, נה-ה), ויש בציבור עמי הארץ, אשר השקפותיהם משובשות, וכל מאוויהם על הארציות וחיי העולם הזה, וכל שאיפותיהם הם להתעלות בממון וכבוד והבלי עולם הזה, ואין להם כיסופים לדברים שבקדושה, ונהפוך הוא, תמיד מחפשים להיפטר במינימום ההכרחי (וכולי האי ואולי יצאו ידי חובה בדיעבד ובמינימום) בכל מה שנוגע: לקיום תורה ומצוות,

ויש מהם אשר הארץ מהוה עבורם התחליף לכל ההויה הרוחנית, רח"ל מהאי דעתא  משבשתא.
ויש אשר חיצונית נראים בלבושם כעובדי ה', אבל פנימיות מחשבתם כל היום על כסף ופרנסה, היינו זו כל מטרת בואנו לעוה"ז.
ויש יותר גרועים מהם בהרבה, בהרבה בחינות, ויש רשעים ממש, בכמה בחינות, אוי להם, וישנם עכו"ם וכו'. וברוך אתה ה' שלא עשני גוי, ולא שום בחינה והנהגה שלהם.
וברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים והתועים .

ועל כל הנ"ל הרחמנות גדולה, ואין להתפעל מהם ומדיבורים הארסיים ומליכלוך פיהם ןמחשבותם, ויש להגביה לבנו בדרכי ה',
ואף שיתכן שחלקם מרוויחים יותר כסף ויש להם יותר,
מ"מ יש להחשיב ולעשות העיקר שיהיה עיקר, דהיינו עבודת ה' מול שאר העבודות.
ורווח ניצחי מול רווח המדומה והקצר טווח של העוה"ז.

וזה יש ג"כ חובה קדושה להחדיר בדורינו לטובתם הניצחית.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

אוהב את רבינו ?

בוא להיות שותף של רבינו נחמן מברסלב
קח לך חלק לעולם הבא – עם רבינו וחסידי ברסלב
קנה שותפות בקרן הבנין –
(כל אחד יכול להיות שותף בתרומה לפי יכולתו)
לקירוב רחוקים והפצת יהדות
בדרכי רבי נחמן מברסלב

צלצל – 050-4161022 או כנסו לדף התרומות

חדר לימוד, ישיבה,שולחנות,סטנדרים,ספריה,ספרי קודש,יהדות,ישיבה,ישיבת ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה