יציאת מצרים

לגלות כי ה' הוא האלקים

כי עיקר יציאת מצרים היה לגלות האמונה הקדושה שזה עיקר יציאת מצרים לקבל את התורה שהיא אמונה כמו שכתוב כל מצותיך אמונה. כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים וכו'. ועיקר האמונה היא על ידי אמונת חכמים בחינת ויאמינו בה' ובמשה עבדו. כי אי אפשר להאמין בה' כי אם כשמאמינין במשה עבדו שהוא אמונת חכמים. כי לגדולתו אין חקר הוא יתברך מרומם ונעלה ונשא מאד מדעתינו. ואי אפשר להשיג האמונה הקדושה כי אם על ידי הצדיקים האמתיים שהם מכניסין בנו האמונה הקדושה.. וכן בכל דור ודור עיקר התקוה לזכות לתכלית הנצחי לחיי עד הוא על ידי אמונת חכמים אמתיים שאשר זכו להתגבר על יצרם וכפו תאוותם והפכו פניהם מהבלי העולם הזה לגמרי. ובחרו בחיים אמתיים. ויגעו וטרחו ביגיעות ועבודות גדולות לשמו יתברך עד שזכו למה שזכו. והשיגו השגת אלקות ובגודל כחם הם יכולים לקרב אותנו גם כן אליו יתברך. ואנו מחוייבים להאמין בהם כמו שכתבו לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וכו'. כי הם יודעין להורות לנו הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה.

 נמצא שעיקר הוא אמונת חכמים. וזה היה עיקר יציאת מצרים.

 ליקוטי הלכות אורח חיים הלכות פסח הלכה ו אות א

 גאולה ראשונה גאולה אחרונה

כי גאולה הראשונה היתה בבחינת הכרח על ידי ריבוי האותות וכו' שאז נתקדשו כל הימים טובים שהם זכר ליציאת מצרים. אבל גאולה האחרונה הוא בבחינת שבת שלום. שמשיח יכבוש העולם בלי מלחמה כלל. רק על ידי גודל הדעת שיגלה בעולם כמו שכתוב לפניו יכרעו ציים ואויביו עפר ילחכו וכו'. וכתיב כי לא בחפזון תצאו. וכמו שכתוב בזוהר בגלותא קדמאה וכו' ובגלותא בתראה בקנה דילך דאיהו קולמוס בקע ימא דאורייתא ועל כן כל המועדים בטלים לעתיד וכמו שכתוב ולא יאמר עוד חי ה' וכו':

 ליקוטי הלכות אורח חיים ענין שבת ויום טוב הלכה ה אות ט

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה