ישועות מגיעות בהיסח הדעת

ישועות מגיעות בהיסח הדעת !

מאמר חזק ומחזק, מאיר דעת ועיצה לאמונה יציבה,

בענייני פרנסה וטירחות טירדות ודאגות היום יום של העולם הזה !

פרחיםערוך ומסודר מתוך ליקו­טי הלכות לרבי נתן מברסלב !

 גם ערכנו את המאמר בקבצי PDF הניתנים להדפסה כדי שהחפצים באמת יוכלו לעיין בנאמר בנוחיות ! ישועות מגיעות בהיסח הדעת

מסביר רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות…

וזה בחי' משארז"ל שלשה דברים באים בהיסח הדעת: משיח, מציאה ועקרב.

אנחנו נשתדל לא לשנות, רק לרווח ולהעיר במקומות שנראה לנו שיהיה עזר לפתוח את המאמר להבנת הנאמר שמביא דעת והתעלות רוחנית, כידוע ממאמריו המחזקים ומעוררים ובונים ומקרבים אל התורה עבודת השם יתברך בדרכי נועם של הצדיקי אמת ורבו המובהק רבי נחמן מברסלב ! תיהנו !

וזה בחי' משארז"ל שלשה דברים באים בהיסח הדעת: משיח, מציאה ועקרב.

וחכמים רמזו לנו בזה, שאין להאדם לחשוב ולהיות מוטרד ומבולבל מיום לחבירו, ואפילו משעה לחברתה, כי אפי' בכל רגע נעשים שינויים נפלאים ומשונים מאד מאד לטוב, ולהיפך ח"ו, כ"ש "ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו".

ומי שמשים לב לזה יכול לראות נפלאות הבורא יתברך בכל עת ורגע, ויבין כי אין האדם יודע כלל מה נעשה עמו בכל עת ורגע, ויבין היטב אמיתת הפסוק "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום וכתיב אל תתהלל ביום מחר כי לא תדע מה יולד יום" וכתיב "לכל זמן ועת לכל חפץ, מה יתרון העושה באשר הוא עמל כי לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים במצודה רעה וכצפרים האחוזות בפח וכו'". וכתיב "והסכל ירבה דברים לא ידע האדם מה שיהי' ואשר יהי' מאחריו מי יגיד לו" (קהלת י).

וכל דברי חכמינו ז"ל באים ללמד דעת, את האדם שהולך ותועה במחשבותיו הרבים, שחושב בכל עת תחבולות רבות (מעבר למידה הנכונה כל אחד לפי עניינו, כי השתדלות צריך לעשות… למי שצריך השאלה היא כמה וכמה לבטל מתורה ומצוות ועבודת השם עבור זה?) ודאגות שונות בענין פרנסתו ועסקיו של זה העולם, וכולם להבל ולריק, כי פתאום באים עליו ח"ו פגעים וצרות שלא עלו על דעתו, שהם בבחי' עקרב – הבא ונושך פתאום בהיסח הדעת.

ולפעמים להיפך, שדואג על פרנסתו והצטרכותו הרבים, עד שדאגתו מכלה חייו, ופתאום בא לו ישועה שמזמין לו הש"י איזה ריוח גדול או קטן או איזה חפץ ופרנסת היום וכו'.

והכל בהיסח הדעת..,

כי על פי רוב ריווח והפרנסה של האדם – באים בהיסח הדעת. אם ישים ליבו לזה.

על כן מי שרוצה לחוס על חייו (הן בעולם הזה והן לעולם הבא) ושלא ייגע לריק ולא ילד לבהלה, צריך להשתדל להתגבר מאד על ריבוי מחשבותיו ותחבולותיו – רק (להתייעץ עם צדיקים תלמידי חכמים, מה ההשתדלות הנכונה עבורו) ולתלות עיניו למרום בכל עת, כמו שכתוב "אך לאלקים דומי נפשי כי ממנו תקותי וכו'", וכתיב "גול על ה' דרכך ויכונו מחשבותיך וכו'". וכתיב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך..", כי באמת אי אפשר להבין דרכיו יתברך כלל, איך הוא מתנהג עם כל אדם בפרטיות, והשינויים שעוברים על אדם אחד בעצמו, בכל יום ובכל עת, אשר א"א לשער.

כי זה ידוע וכל ישראל מאמינים בזה – שהש"י כולו טוב, ומנהיג עולמו בחסד, ובריותיו ברחמים, וכל כונתו יתברך בכל מה שעובר על ישראל, בכלל ובפרט, ובפרטי פרטיות, בכל יום ובכל עת ובכל שעה – הכל לטובה ! כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.

אך כל ההרפתקאות והתלאות העוברים על האדם הכל מחמת ענין הנ"ל, מחמת שהש"י אוהב צדקה ומשפט, וכל הצדקות והחסדים הרבים שעושה, הוא מלביש בבחי' משפט בדרכיו הנפלאים שא"א להבין כלל, כי במשפט עושה צדקה וכנ"ל. וע"כ אין שום עצה ותחבולה להנצל מפגעי העולם כי אם ע"י תפילה ותחנונים, שירבה להתפלל בכל יום, וכשרז"ל לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו'.., מכ"ש כשכבר באה עליו איזה צרה ח"ו או דוחק.

והתפילה מועלת תמיד, כי ישועתו תבוא כהרף עין בהיסח הדעת דייקא, כמו שרוב הצרות בחי' נשיכת העקרב שבא בהיסח הדעת.

וכמו שנשמע מפי כמה אנשים שצועקים על עצמם ומודים על אוולתם ואומרים אוי ואבוי הלא אתמול לא עלה על דעתו שיחלה בנו החביב עליו, או שיעדר ח"ו, והי' דואג פרנסה ועכשיו הוא רואה כסילותו, וכן בשארי צרות ופגעים ח"ו כגון עלילות ושריפות ח"ו וכו'.

ועל כולם אין עצה ותחבולה להנצל מהם – כ"א לתלות עיניו למרום, ולהקדים תפילה לצרה, וכמו שתיקנו לנו רז"ל כמה תפילות כמו שאומרים בכל יום בבקר תיכף אחר ברכת השחר "יה"ר מלפניך שתציליני וכו' מעזי פנים וכו' מפגע רע מעלילה וכו' ". וצריך לכוון היטב בתפילות האלו שתיקנו לנו חז"ל,

וגם להוסיף בעצמו תחינות ובקשות כפי העת והשעה. כי זה עיקר שלימות התפילה שיחדש בעצמו דבר בתפילתו כפי העת, כשרז"ל איזהו תפילות קבע? כל שאינו יכול לחדש בה דבר (וע' במ"א מזה).

כי כל הטובות והישועות באים רק בהשגחתו יתברך, פתאום בהיסח הדעת,

בבחי' מציאה הבאה בהיסח הדעת, והכל נמשך מבחי' משפט וצדקה הנ"ל שבהם מנהיג השם ית' את עולמו בחסד, כי מדה טובה מרובה לעולם, והכל נמשך מבחי' תורה ותפילה, שהם בחי' נעשה ונשמע כנ"ל.

ועיקר המתקת הדינים וביטול הצרות, בפרט בעתים הללו הכל נמשך רק מבחי' תפילת ה' ממש שזוכין הצדיקי אמת לעורר בתפילתם.

וכן כל אדם הכרוך אחריהם (אחרי תורת ודעת תורה של הצדיקי אמת), ומרגיל עצמו להרבות בתפילות ותחינות ובקשות בכל יום, ובכל מה שעובר עליו, אע"פ שהוא בקטנות אעפ"כ מאחר שמקשר עצמו לצדיקי אמת שזכו לתפילת ה' כנ"ל, עי"ז מעוררין החסדים הנפלאים הנמשכין משם כנ"ל, שעי"ז כל תקוותינו באחרית הימים האלה.

וע"כ אלו החסדים והישועות באים פתאום בהיסח הדעת, כי הם למעלה מהדעת, ע"כ באים רק בבחי' מציאה בהיסח הדעת.

אבל מחמת שבהכרח שהצדקה והחסד יהי' מלובש בבחי' משפט כנ"ל, ע"כ לפעמים בא בחי' נשיכת עקרב ח"ו שהם בחי' הפגעים והתלאות הבאים בהיסח הדעת. כי בוודאי א"א להבין כל זה כנ"ל, כי הם בחי' דרכי ה' כנ"ל, אבל בוודאי מדה טובה מרובה תמיד, כי הוא יתברך אוהב הצדקה יותר מהמשפט וכמבואר במ"א, רק שא"א לבטל בחי' המשפט לגמרי כי הוא קיום העולם וכנ"ל.

ותיקון כל זה הוא רק ע"י צדיקי אמת שהם בחי' משה משיח (כ"ש במ"א). והם ממשיכים אורו של משיח בעולם שעי"ז כל התקווה. כי רק משיח יתקן כל זה בשלימות להצילינו בכל עת מבחי' נשיכת עקרב, ולזכותינו לכל הטובות וההצלחות בגשמיות ורוחניות בחי' מציאה.

כי משיח יזכה לבחי' השגת המשפט וצדקה וכנ"ל, כי יזכה לעורר תמיד בחי' תפילת ה'.., וע"כ כללו רז"ל ג' דברים אלו ביחד משיח ומציאה ועקרב (מה שהוא תמוה מאד לכאורה) ואמרו שהם באים בהיסח הדעת כי בוודא באים בהיסח הדעת מחמת שהם בחי' דרכי ה' הנעלמים מאד והם גבוהים מהדעת מאד כי הם בחי' משפט וצדקה הנ"ל ע"כ גם למטה באים בהיסח הדעת דייקא וכנ"ל:

(עכשיו אחרי שהסביר רבי נתן עניין עקרב מציאה ומשיח, הוא מכניס את כל המאמר בפסוק מתהילים ונותן הדרכה מעשית על התפילה, איך כדאי להתפלל).

על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו, כי בודאי עיקר רוב תפלותיו של האדם צריכים להיות ביותר שינצל מכל רע, מבחי' נשיכת עקרב, שהוא בחי' שטף מים רבים שלא יגיעו אליו, שלא יבא בחי' העקרב וינשכנו פתאום ח"ו.

כי המציאות שרוצה האדם למצור דהיינו להרויח פרנסה הן מותרות ועשירות גדול הן הכרחיות – הכל בא בהיסח הדעת כנ"ל. ואין האדם פועל כלל בריבוי מחשבותיו וטרדותיו. וע"פ רוב הוא הולך וחושב איך למצוא פרנסה ועשירות וכו' ובתוך כך בא עליו בכל פעם הרפתקאות וצרות רח"ל, ופגעים מפגעים שונים, עד שע"פ רוב אינו עובר זמן מועט בלי פגעים וצרות ותלאות והרפתקאות הרבה, וכידוע כל זה למי שמשים לב לזה.

וכל אחד נדמה לו שרק עליו עובר כוס התלאות בכל פעם.., ובאמת אין בנמצא מי שנמלט מזה, וכל זה בהתלאות והרפתקאות השכיחים. מכ"ש שיש הרבה שעוברים עליהם צרות גדולות ר"ל שהם באים פתאום לגמרי בבחי' נשיכת עקרב ממש ר"ל.

והאדם הוא שוטה ואויל והולך וחושב איך ישיג ממון ומקנא בחבירו וכיוצא, ופתאום עוברא עליו מה שעובר רח"ל, וכ"ש ואשר יהי' מאחריו מי יגיד לו, וכן מבואר בפסוקים ובמקומות הרבה וכמובא לעיל (וע' בשל"ה מה שחושב שם בדרך חרוזי אין רגע בלא פגע אין יום בלא וכו' אין שמיטה וכו' ע"ש).

ע"כ מזהיר אותנו הפסוק – על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, היינו בעת שרוצה למצוא ולהרויח איזה דבר שזהו בחי' מציאה הנ"ל, צריך שיהי' עיקר תפלתו רק לשטף מים רבים שהם בחי' ריבוי הצרות המתרגשות ובאות לעולם ר"ל שהם בחי' נשיכת עקרב שאליו לא יגיעו ח"ו פתאום בהיסח הדעת כנ"ל.

ואז ישיג ממילא בחי' המציאה הבאה בהיסח הדעת. כי זה ידוע וכבר דברנו בזה למעלה שהש"י טוב ומטיב תמיד ורוצה רק להטיב לכל בריה ומצדו לא יבצר לתת לכל איש רב שפע ועשירות מופלג וכל טוב.

ובאמת כשנשים לב היטב בעינן מעמדינו ומצבינו לפי שעה בזה העולם העובר כהרף עין…

אין אנו יודעין כלל מה לכנות ולקרוא בשם מציאה ומה לכנות ולקרוא בשם נשיכת עקרב..,

כי יש שמוצא עשירות גדול ולבסוף נהפך לו לרעה עצומה גם בזה העולם, ועכ"פ הוא צריך למות ולוקחין אותו מהממון או שלוקחין הממון ממנו בחייו

כ"ש אדמו"ר רבי נחמן מברסלב ז"ל (כנדפס בס' שיחות הר"ן ע"ש). וכמו שהתפלא קהלת על זה ואמר : יש הבל וכו' עושר שמור לבעליו לרעתו וכו' ואבד העושר ההוא בענין רע וכו'.

ולהיפך יש אחד שיש לו עניות ודחקות וייסורים ר"ל – והוא לו לטובה גדולה בעוה"ב בוודאי, ולפעמים וע"פ רוב גם בזה העולם אחריתו טוב, אם הוא איש כשר, כי טוב אחרית דבר מראשיתו, כי צדיקים תחילתם יסורים וסופן שלוה וכו'.

אך תפילה מועיל על הכל..!

וכל זה הוא בחי' על זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא, כשרוצא למצוא איזה מציאה כגון פרנסה וכו' וכמו שדרשו רז"ל על פ' זה לעת מצוא זו פרנסה (וגם אישה, זיווג הגון) וכו'. עיקר התפילה צריכה להיות רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו וכנ"ל: דהיינו שאם השם יתן – יתן, ואם לאו – לאו, העיקר שיהי' בחסד וברחמים, באופן שלא יזיק לו בעולם הזה וכל שכן לא יזיק לו לעולם הבא וכמו שמובא בליקוטי מוהר"ן (לר' נחמן מברסלב) – קצז.

משלי כ"ב): "וקבע את קבעיהם נפש". הינו שכל מה שהוא מבקש, הן פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמד עצמו בתפלתו, שדוקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפלתו, כי זה הוא תפלת קבע שלוקח הדבר בחזקה בגזלה, רק יתפלל רחמים ותחנונים כנ"ל! כמו שכבר הסביר רבי נתן מברסלב מקודם שיש אחדם שעשירות שמורה לו לרעתו ולהיפך, וטוב לעיין שוב פעם, כי המאמר הזה מחזק ומדריך איך אדם צריך להתפלל אל השם יתברך, ולדעת שלפעמים גם אם יפעל לא בטוח שזה לטובתו, על כן יראה להתפלל באופן שלא יגיעו אליו שטף מים רבים, רק יתפלל שתתקבל תפילתו באופן שיוכל להיות בחי' חסיד, עובד השם בקדושה וטהרה ! והכל כנ"ל !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה