יש פרוטקציה בגשמיות בעולם הזה, ויש פרוטקציה דקדושה!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וילך | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

הרב יש פרוטקציה אצל השם יתברך? כן למה לא?! הרי בעולם הזה רואים שיש בעסקים ובפוליטיקה וכיוצא, כך גם יש פרוטקציה רוחנית לזכות להארת פנים ולחיי עולם הבא!

פרוטקציה

מרגישים חסומים, דברים לא הולכים..?

התחברו לרבינו נחמן מברסלב הקדוש – יש לו את הפרוטקציה הכי טובה לחיי עולם הזה ולחיי עולם הבא!!

(דברים לא-יז) "והסתרתי פני מהם, והיה לאכול". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' טז), שעל ידי והיה לאכול, כלומר ע"י תאות אכילה חס ושלום, עי"ז יש בחי' והסתרתי פני מהם, דהיינו הסתרת פנים וסילוק ההשגחה כביכול.

אבל על ידי שמשבר תאות האכילה, עי"ז יש נשיאות פנים (ופרוטקציה דקדושה) כמ"ש חז"ל (ברכות כ.) על הפסוק (במדבר ו-כו) ישא ה' פניו אליך, וכי לא אשא פנים לישראל, שאני אמרתי ואכלת "ושבעת" וברכת (דברים ח-י), והם מדקדקים על עצמם (ומברכים ברכת המזון) עד כזית, ועד כביצה, נמצא שע"י שמשברים תאות אכילה זוכים לנשיאות פנים.

וזה (יחזקאל מא-כב) וידבר אלי, זה השולחן אשר לפני ה'. לפני ה' דייקא, בחינת הארת פנים ע"י השולחן, היינו ע"י אכילה בקדושה. הדבר הראשון בחשיבות ובמעלת אכילה בקדושה – הוא לוודא שאוכלים מאכל כשר על פי תורתינו הקדושה, מאכל המושגח בהשגחה והכשר טוב מבר סמכא, וכו', מאכל שאין בו חשש נבילות וטריפות, ותולעים חלב ודם והופרשו תרומות ומעשרות וחלה כדין, ואין בו חששות של איסור שביעית וכו'.

כי לא דורינו, כדורות שעברו, פעם כשקנו לחם, קנו רק לחם בלבד, דהיינו שלקחו קמח עם מים ואפו לחם וזהו. וכיום יש לחמים עם עשרות עשרות רכיבים נוספים, כגון משפרי אפיה שמקורם מדם בהמות נבילות וטריפות, ויש בהם שומנים וחֵלב שבאיסור כרת, ויש בהם סידן שמקורו מטחינת עצמות של נבילות וטריפות עד אשר דק, או מקורם מעצמות דגים טמאים וכו' וכו'.

ואפילו כשזוכים לאכול מאכל שהוא מאה אחוז כשר עפ"י כללי הכשרות של ההלכה היהודית של תורתינו הקדושה, ישנה אכילה מעודנת ויהודית וישנה אכילה גסה בהרבה בחינות, אכילה גויית, וכמו שכתוב אצל עשו (בראשית כה-ל) ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה.

ופירש הרמב"ן ז"ל שהיה התבשיל מאודם, מן העדשים שהיו אדומות, או שרקחו בדברים אדומים, וע"כ קרא שמו אדום, כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת בעבור תבשיל מעט, כי סובא וזולל יִוָרֵש (משלי כג-כא) ע"כ.

ואמרו חז"ל (ב"ר סג) 'הלעיטני' פער פיו, אותו רשע, כגמל, אמר ליה אנא פתח פומי, תהא משדר ואזיל, וכן אמרו (במדב"ר כא) ע"פ (משלי יג-כה) ובטן רשעים תחסר – זה עשו הרשע שאמר ליעקב הלעיטני.
וכן אמרו בזוה"ק (פ' פנחס, דף רמו.) בהנהגות הסעודה, שלא יהא גרגרן ובלען על פתוריה דמלכא, כגוונא דעשו דאמר הלעיטני, אורח הלעטה, אלא באורח טחינה.
ויש בשולחן ערוך אורח חיים סימן שלם (סימן קע) עם עשרים ושתים סעיפים שעוסק בדברי מוסר ונימוס שינהג אדם בסעודה, כגון הא דס"ב ששנים ממתינים זה את זה בקערה, והא דס"ג שמשיירים פאה בקערה, והא דס"ד אין מסתכלים בפני האוכל ולא במנתו.

והא דס"ו שלא יהא אדם קפדן בסעודתו.
והא דס"ח שלא ישתה כוסו בבת אחת.
והא דס"י שלא ישוך פרוסה ויניחנה ע"ג השולחן,
והא דסט"ו שלא ילקט פירורין ויניח ע"ג השולחן, מפני שהוא ממחה דעתו של חבירו, ולא ישוך פרוסה ויתננה לפני חבירו.
והא דסט"ז שלא ישתה מהכוס ויתן לחבירו, מפני סכנת נפשות,
והא דס"כ שנקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה אא"כ יודעים מי יסב עמהם.

ועיי"ש בסימן שאחריו, סי' קע"א, שכותרתו שלא לנהוג בזיון בְאָכלין.

והנה הגוים והחילונים אוכלים ברחוב, ויש רבים מהם שבבית לא יושבים ע"י השולחן לאכול, ויש כאלה שאפילו אין להם שולחן במטבח, אלא חוטפים אוכל בעמידה ע"י הכיור, ויערב להם – ויבושם להם, לא כן אנחנו, שנוטלים ידיים ומרימים אותם לקבל הקדושה ומברכים ברכת על נטילת ידיים וברכת המוציא במתינות ובכוונה ואוכלים במתינות ובקדושה ומברכים אחרי האוכל ברכת המזון בדביקות. אשרינו ואשרינו.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה