כל מאורעותיו של האדם – הן לטובתו

 

כל מאורעותיו הן לטובתו…

מסביר רבי נחמן מברסלב – כי באמת מחמת עצם ציווי מידת רחמנותו וחסדו [של השם יתברך] מגיעים הייסורים לכל אחד מישראל לכל אחד כפי כוחו !

וכמ"ש חז"ל (פסחים קיח) אמר ר´ חסדא מאי דכתיב הודו לה´ כי טוב כי לעולם חסדו ?

שגובה חובתו של אדם [על עונותיו] בטובתו, [דהיינו] עשיר – בשורו [דבר יקר ששווה הרבה כסף], ואת עני – בשיו [שה הוא בהמה יותר זולה מבקר], יתום – בביצתו, אלמנה – בתרנגולתה.., וכן הקצב שמגיעים [הייסורים לכל אדם] הם לפי היכולת שלו.

וכדאיתא בזוה"ק (בלק קצט:) כתיב (ישעיה ג) במשפט יבוא עם זקני עמו, וההוא יומא אקדים קב"ה אסוותא [רפואה] לישראל עד לא ייעלון לדינא [עד שיעלו לדין], בגין דייכלון [כדי שיוכלו] לקיימא ביה [לעמוד בה], ומאי אסוותא היא [ומה רפואה היא], דבכל שעתא ושעתא קב"ה יהיב ייסורין לישראל.., זעיר זעיר בכל זימנא וזימנא.., ובכל דרא ודרא [ובכל דור ודור] בגין דכד ייעלון ליומא דדינא רבא [כדי שיגיע יום הדין הגדול] דיחון בתייא לא ישלוט עלייהו דינא [יחיו ולא ישלוט עליהם הדין]..,

ומהזוהר הנ"ל נמצא מבואר שעצם גדר היהודי דהיינו היותנו מזרע ישראל, מחייב חסדו לטובותינו שיהיו לנו ייסורין, בבחינה מסויימת כפי יכולתנו [כמו שאמר הזוהר כדי להצילנו מיום הדין הגדול שלעתיד לבוא]

שזה בחי´ משחז"ל (חגיגה ה.) אמר רב ברדלא בר טביומי אמר רב : כל שאינו בהסתר פנים אינו מהם, כל שאינו בוהיה לאכול אינו מהם, וכמ"ש חז"ל (ערכין סב:) תניא דבי רבי ישמעאל כל שעברו עליו ארבעים יום בלא ייסורין קיבל עולמו, במערבא אמרי פורענות מזדמנת לו,

שזה בחי´ ריבוי הבחי´ שלא כסדר העוברים על כל יהודי ויהודי, ובפרט לאנשים הכשרים הרוצים להתקרב לעבודתו יתברך, כי כל שלא כסדר הם בכלל ייסורים.

וכמ"ש (שם) עד היכן תכלית ייסורים ?

אמר רבי אלעזר כל שארגו לי בגד ללבוש ואין מתקבל לו,

אפילו נתכוונו למזוג בחמין ומזגו לו בצונן. בצונן ומזגו לו בחמין וכו´

אפילו נהפך חלוקו.

במתניתא תנא אפי´ הושיט ידו לכיס ליטול שלש [מטבעות] ועלו בידו שתים עיי"ש,

שזה בחי´ מה שאצל כל אחד מישראל איכא שלא כסדר אחר, לזה בבריאות ולזה בפרנסה, ולזה מרדיפות, ולזה מצער גידול בנים, ולזה מדירות, ולזה מבגדים ולזה משלום בית, ולזה משכניו, הכל כאשר לכל לפי כוחותיו,

וצריך לזכור שהכל זה… כדי שיזכור שחבל להשקיע הכוחות בעולם הזה החולף והנפסד, וכדי שיתעורר לעשות תשובה ולהתקרב לעבודתו ית´ ולזכות לחיי עולם הבא חיי נצח ולחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו !

(מתוך הספר "יש מאין")

ישיבת ברסלב מאיר

אנחנו זקוקים לתרומות

להחזקת והרמת האתר

מבחינה טכנית והעלאת תכנים

זכות הרבים, ההפצה ופרסום דברי רבינו נחמן מברסלב

תעמוד לכם להכתב ולהחתם לשנה טובה ומבורכת

בזכות רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב

ותקיים בכם הנאמר

המחזיר בני-אדם, בתשובה זוכה ויושב בישיבה של מעלה,

והקדוש ברוך הוא מבטל הגזרות [הדינים] – בשבילו.

על-ידי אהבת צדיקים [ותלמידיהם המפרסמים דבריהם הקדושים]

יכולין הצדיקים להחזיר את העם בתשובה.   (ס. המידות)

054-8451238

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה