לא תביא תועבה אל ביתך – זה האינטרנט!

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר עקב | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים ז-כו) "ולא תביא תועבה אל ביתך, והיית חרם כמוהו, שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי חרם הוא".

בעוונותינו הרבים התועבות שאסור להביא הביתה מתרבים מיום ליום, והתועבות לא נראות כל כך מפחידות ואימתניות ומזיקות, אדרבא נראות ידידותיות שמביאות תועלת כל שהוא "שלכאורה מותרות לבא לקהל ואף רצויות, משום התועלת שמביאות",

אבל אחריתם מרה כלענה, ומכלות גוף נפש ונשמה, והורסות את בני הבית ילדים ונערים ונערות, ומי לא, וגם משחיתות את ההשקפה הטהורה, ומדרדרות כל יחיד לטינופת ופריקות עול ומידות רעות. ובתחילה לא כל כך נרגש, אבל מילימטר אחר מילימטר אנשים מוצאים את עצמם מנוכרים לתורה הקדושה ולדרכיה.

לא תביא תועבה אל ביתך – זה האינטרנט!

וכמו שמביא רבינו הקדוש ז"ל בשם הבעל שם טוב (ליקוטי מוהר"ן תנינא סי' סב) על הפסוק (דברים יא) וסרתם ועבדתם אלקים אחרים, שתיכף כשסרים מהשם יתברך (אפי' מעט) הוא בחינת עבודה זרה ע"כ.

וכמ"ש חז"ל (שבת קה:) כך אומנותו של יצר הרע, היום אומר עשה כך, ולמחר אומר עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, ועובד מאי קראה? (תהלים פא) "לא יהיה בך א-ל זר ולא תשתחוה לאל נכר" איזהו אל זר שיש בגופו של אדם ? הוי אומר זה יצר הרע.

ואמרו (ירושלמי שבת פ"ד) יצר הרע, ראשו מתוק, וסופו מר. ואמרו (עירובין יט.) כל התפתה ביצרו – יפול לגיהנם. ואמרו (סוכה נב.) אמר ר' אסי יצר הרע בתחילה דומה לחוט של בוכיא (דק) ולבסוף דומה כעבותות העגלה שנאמר (ישעיה ה) הוי מושכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטאה. (ופרש"י וכעבות העגלה, חבל עבה שקושרים בו את הפרה למחרישה),

ואמרו (שם) יצרו של אדם – מתגבר עליו בכל יום. ואמרו (סוטה ח.) אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. ואמרו (ב"ר כב) היצר הרע בתחילה הוא תש כנקבה, ואחר כך הוא מתגבר כזכר. בתחילה הוא נעשה אורח (שוכן בתוכינו באופן ארעי) ואח"כ הוא נעשה בעל הבית (וקבוע) – כלפי מה הדברים אמורים? כלפי האייפונים ואינטרנטים למיניהם, שהמכניסם הביתה – מתקרר מיראת שמים, ולאט לאט משתנה לאדם אחר לגמרי עם חשיבה והשקפות פסולות ואף כפרניות, ומתרחק לאט לאט מדרכי ה' ותורתו הקדושה, ובניו ובנותיו לומדים ממנו. ואוי ואבוי לאן הוא מגיע, ולאן הם מגיעים.

והדברים אע"פ שהם פשוטים אמיתיים וידועים, בכל זאת נכשלים עוד ועוד. ואפשר להאריך הרבה מאד בעניין התועבה הזו שעליה בודאי נאמר לא תביא תועבה אל ביתך, וגם עליה נאמר והיית חרם (פי' לשון שמד, והשמדה) כי נשמתו מושמדת רח"ל עי"ז.), אבל כעת נקצר. ולא רק האייפון הוא תועבה, גם הטלויזיה (כולל.., שדרכם דייקא הרבה התחילו את דרכם לטלויזיה כללית), וכן רדיו (כולל ערוצי גודש)

וכן קלטות ודיסקים וכל שום ביש הדומה להם של כל מיני ממיני שונים ומשונים, עיתונים יומיים (לא כשרים) עיתונים חינמים, שבועונים, ירחונים, אפילו בשם "חרדים" מלאי השקפות הנוגדות דעת התורה ורצון ה' . עלונים למיניהם, וכל יום מתרבים כל הנ"ל הם ודומיהם, ועל כל הנ"ל נאמר "לא תביא תועבה אל ביתך".

ואפילו כשבעל הבית רחמנא ליצלן, נלכד בתועבות הנ"ל, עכ"פ מוטל על אשתו להרים קול פעם אחר פעם ולעשות פעולות וכל מה שביכולתה לסלק המפגע הנוראי מהבית, שזה בחי' מ"ש רבינו הקדוש ז"ל (ספר המידות, ערך טילטול א) אישה כשרה מטהרת הבית מצרעת.

וה' ישמור ויציל וירחם עלינו ועל דורותינו וכו', וכל מרעין בישין הנ"ל.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

להורדה והדפסה של העלון השבועי – פרשת עקב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה