זאת חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה | פרשת השבוע ויקהל

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויקהל | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

יש בעבודת השם עבודה להיות כמו בהמה – נשמע מוזר נכון? הרי כל עבודתינו היא לצאת מהתאוות והמידות הרעות שאנחנו מתנהגים כמו הבהמות, אז מה הקטע להיות כמו בהמה? כנסו לקרוא ולהחכים – פרשת השבוע ראש ישיבת נצח מאיר !

להיות כמו בהמה:

זהו (שמות לו-א) "וכל איש חכם-לב אשר נתן ה' חכמה ותבונה בהמה, לדעת לעשות את כל מלאכת הקודש, לכל אשר ציוה ה'".

איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל (שיחות הר"ן סי' טו) וז"ל : אמר שהוא חכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, וזה בחי' (שמות לו-א) וכל אשר נתן ה' חכמה בהמה, היינו שהוא חכמה לעשות עצמו כבהמה,
וכמו שאמרו רז"ל (חולין ה:) על פסוק (תהלים לו-ז) אדם ובהמה תושיע ה'- אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמה,
וכמו שאמר אסף (תהלים עג-כב) ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך. ע"כ. ובדבר זה יש כמה בחינות, אחת, שיתנהג בפשיטות ובענוה, ולא יתאמץ וישתדל להראות חכמתו ותבונתו, שיודע ומבין מה שאחרים לא מבינים, וכדרך הבעלי גאוה ובעלי דמיונות,
וכמ"ש חז"ל (מגילה יב:) לגבי המן, מכאן שההדיוט קופץ בראש. וכדרך עמי הארץ ובעל מידות לא מתוקנות שהם חושבים את עצמם מבינים גדולים בכל נושא, יותר מתלמידי חכמים וגדולי ישראל, אלא התנהג בצניעות ובענוה,

וכמובא בספר שבחי הר"ן (סי' לב) וז"ל תיכף כשבא (רבינו ז"ל) לטבריה, שלח אליו הרה"ח המפורסם מורינו הרב משה בן הרב הקדוש המפורסם מורנו מנחם מענדל זצ"ל וויטעפסקר (מגדולי הדור, תלמיד המגיד ממזריטש, ומנהיגם של החסידים בארץ ישראל) שרוצה להתחתן עמו (כלומר להשתדך), והשיב רבינו איך יכולים למאן וכו' ותיכף עשה סעודה גדולה והיו על הסעודה כל גדולי ארץ ישראל הן ממדינת ליטא, והן ממדינת פולין (שכלל גם רוסיא ואוקריינה) והיה להם שמחה גדולה, ובתוך הסעודה דברו דברי תורה וראש המדברים היה הגדול הנ"ל שרצה שרבינו יגלה לו… (ע"ש בסי' לא) בתוך דבריהם נשכח מהם איזה רש"י איה איפה מקומה… והיה להם לפלא כי כאו"א מהם סיים בסמוך כל הש"ס, ואין אחד מהם יודע מקום רש"י הנ"ל ורבינו היה דומם כמו שאינו יודע גם כן, אך בראותו שיש להם צער גדול מזה, והם הפצירו בו עד בוש נענה ואמר להם "הלא רש"י זו מקומה במסכת זבחים, בדף זה על ראש העמוד, וכן היה והי' להם לששון ולשמחה (י"א שמקובל שהרש"י הוא בדף מה. ד"ה הלכתא למשיחא). ע"כ.

ואמרו (סנהדרין פח:) משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שימשו כל צרכן, רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות. ובהמשך אמרו: שלחו מתם איזהו בן עוה"ב? ענוותן ושפל בכך שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה.

וישנה עוד בחינה של בהמה דקדושה, דהיינו לא להיות חכמולוג אלא להתנהג בפשיטות ותמימות (וכמבואר בלקוטי הלכות, יו"ד, ה' בכור בהמה טהורה (ה"ג-אות ב) והו"ד באוצר היראה (ערך אמונה-קטז) שעיקר שלימות האמונה הוא שיסלק דעתו וחכמתו ולגמרי וישים עצמו כבהמה, ויאמין בהשי"ת ובצדיקים האמיתיים באמונה שלימה לבד,

כי עיקר האמונה הוא במה שאין השכל מבין, כי במה שמבינים בשכל-לא שייך אמונה… אך צריכים לשמור עצמו מאמונות כוזבות שלא יהא פתי מאמין לכל דבר "וזה בחי' בהמות טהורות ובהמות טמאות שהזהירנו השי"ת להבדיל ביניהם (ויקרא יא-מז). וכמבואר בלקוטי מוהר"ן (ת"א קכג) שלולי שישראל השליכו מעצמן ה"חכמות" לא היו מקבלים את התורה…

ועיקר עבודת ה' הוא להיות תם וישר ירא אלקים וסר מרע בלי שום חכמות. ושלמה המלך ע"ה אחר שכתוב בו (מ"א-ה,יא) ויחכם מכל אדם אמר (משלי ל-ב) כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי. וכתיב (שם כא-ל) אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

 

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

או בדף התרומות המאובטח – לחץ כאן – לתרומה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה