להתחזק בשמחת המצוות | פרשת אמור

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר אמור | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

להתחזק בשמחת המצוות | פרשת אמור : (ויקרא כג-ד) "אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו במועדם".

להתחזק בשמחת המצוות | פרשת אמור

איתא בדברי רבינו ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא סי' ל) שצריכים להעלות את המלכות, בחינת חכמה תתאה, אל אור הפנים המאיר בשלש רגלים, כי עיקר אור הפנים הוא השמחה, כמו שכתוב (משלי טו) לב שמח ייטב פנים.

ועיקר השמחה הוא מן המצוות, כמו שכתוב (תהלים יט) פקודי ה' ישרים – משמחי לב.

ועיקר השמחה הוא בלב, כמו שכתוב (שם ד) נתת שמחה בלבי, והלב של כל השנה – הם השלש רגלים, בחינת אלה מועדי ה', ראשי תיבות אִמִ"י כמובא, שהיא אם לבינה, ובינא ליבא (פתח אליהו), והשמחה של כל המצוות, שעושין בכל השנה, הוא מתקבץ אל הלב, שהם השלש-רגלים, ועל כן (הרגלים, חגי ישראל) הם ימי שמחה, כמו שכתוב (דברים טז.) ושמחת בחגך. ואז מאיר הפנים על ידי השמחה בבחי' לב שמח ייטיב פנים.

בשביל זה נצטווינו (שם) שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלקיך. בשביל לקבל אור הפנים.

וזה בחי' (סוכה כז:) חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, כדי לקבל אור הפנים, ולהחיות את בחינת המלכות.

וזה (תהלים פה) צדק לפניו יהלך, צדק – מלכותא קדישא, כשמולכין אותה אל אור הפנים, העיקר ע"י בחי' וישם לדרך פעמיו, היינו שלוש פעמים בשנה וכו', שעל ידיהם מקבלים מאור הפנים כנ"ל. וזה בחי' (תהלים קמ) ישבו ישרים את פניך, ישרים – הם פקודי ה' ישרים משמחי לב, הם מיישבים ומאירים אור הפנים כנ"ל. עד כאן.

וזה בחי' (שמות כה-ל) לחם פנים לפני תמיד, בחי' השמחה התמידית השורה למעלה, בבחי' (דהי"א טז-כז) עוז וחדוה במקומו.

וזה בחי' (שמות לג-יא) ודיבר ה' אל משה פנים אל פנים, שזו הדרגה העליונה של נבואה, שזה בחי' גודל השמחה המצטרכת לכך, וכמ"ש חז"ל (שבת ל,ב) שאין השכינה והנבואה שורה בנביא אלא מתוך שמחה, וכמ"ש (מ"ב ג-טו) והי' כנגן המנגן, ותהי עליו יד ה'.

וזה בחי' (דברים ה-ד) פנים בפנים דיבר ה' עמכם, שזה (נחמיה ח-י) כי חדות ה' היא מעוזכם.

וזה בחי' (תהלים קד-טו) ישמח לבב אנוש, להצהיל פנים משמן, כי צהלת הפנים היא מכח השמחה שאדם שמח.

וזה בחי' (משלי כז-יט) כמים הפנים לפנים. שאם אדם מחייך למראה, הרי הפנים שבמראה מחייכים אליו, וכן אם אדם מחייך לחבירו, חבירו מחייך אליו,

וזה בחי' (שמות כט-כה) לריח ניחוח לפני ה' – היינו לשמחת ה'. וכיוצא בו (שם ל-ח) קטורת תמיד לפני ה'.

וזה בחי' (תהלים סח-ד) ישמחו יעלצו לפני ה'.

וזה בחי' (שם צח-ו) הריעו לפני המלך ה'.

וזה בחי' (שם ל-ח) הסתרת פניך הייתי נבהל. בחי' (שם כז-ט ועוד) אל תסתר פניך ממני.

וזה בחי' (שם פ-ד,ח,כ) האר פניך ונושעה. כי הא בהא תליא.

וזה בחי' (תהלים קיט טא-יז, קלה) פניך האר בעבדך.

וזה בחי' ברכת כהנים כמ"ש (במדבר ו-כה) יאר ה' פניו אליך.

וזה בחי' (תהלים ד-ז) נסה עלינו אור פניך ה'. בחי' (שם פט-טז) באור פניך יהלכון.

אשרי מי שזוכה להיות בשמחה תמיד, ולעבוד את ה' בשמחה, שעי"ז זוכה לאור פני מלך עליון.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה