ליקוטי עיצות | אנחה

ליקוטי עיצות | אנחה

א. אנחה וגנוחי של איש הישראלי הוא יקר מאד כי הוא שלמות החסרונות. אבל אי אפשר להשלים החיסרון על ידי אנחה כי אם על ידי התקרבות להצדיק שהוא הרב האמת שבדור, כי ממנו מקבלין הרוח חיים להשלים החיסרון על ידי אנחה (עין צדיק אות י"א) (ח. א' ב'):

ב. כשאדם מתפלל כראוי בדבקות או מתבודד כראוי ובאמצע הוא נופל ממדרגתו, זה נמשך מפגם האמונה ואזי צריך שישבר לבו בקרבו ויתביש בעצמו על שנפל ונשלך משמים לארץ וירחם על עצמו עד שיתאנח. ועל ידי האנחה יחזר למדרגתו (קח):

ג. אנחה דקדושה יקרה מאד, כי על ידי שמתאנח על שרחוק מהקדושה על ידי זה נפסק מחבל הטומאה ונתקשר לחבל דקדושה, וכן להפך, חס ושלום, כשמתאנח על איזה דבר תאוה שהוא נכסף אליה הוא להפך, חס ושלום (קט):

ד. אנחה שמתאנח האדם על עוונותיו או על מעוט השגתו הוא יותר טובה מכמה סיגופים ותעניות. עין עוד מענין אנחה עזות אות ב' ג'. שעל ידי אנחה דקדושה שוברין עזות הגוף ואזי הנשמה יכולה להתקרב להגוף להודיע לו מהשגות שהיא משגת וכו' עין שם (שם):

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה