ליקוטי תפילות לסוכות

תפילה לסוכות

תוכן הדף תפילה לסוכות:

גם אם התפילות קצת ארוכים לכם תקראו כל יום קצת והעיקר להתבונן בכתוב ובנאמר ולהוסיף מילים ודיבורים בפה מלא מהלב אל השם יתברך !!

ליקוטי תפילות לסוכות, הושענא רבא, ושמיני עצרת

וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך המרובים, לקים מצות סוכה כראוי, בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, בשמחה ובטוב לבב ובכונה שלמה כראוי. ונזכה שיומשך עלינו על ידי מצות ישיבת סוכה, כל השבעת ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר, ופרס עלינו סוכת שלומך. ונזכה להשיג השגת המקיפים הקדושים השגת רוח הקדש, על ידי מצות סוכה כראוי בקדושה ובטהרה ובשמחה. ועל ידי זה תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב ואורב, ומכל מיני שונאים שיש לנו בגשמיות ורוחניות, והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו:

ותרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים ותושיענו שנזכה לקבל את כל השלשה רגלים הקדושים שהם פסח שבועות סוכות בקדושה גדולה ובחדוה רבה ועצומה מאד.

ונזכה לכבד את כל הרגלים והימים טובים בכל מיני כבוד ועוז ופאר, במאכל ומשתה וכסות נקיה, ובשביתה מן המלאכה, ובלב טוב ובשמחה גדולה [ובגדים מכובדים ונאים], ובתפלה בכוונה עצומה והתעוררות נפלא כראוי לאיש ישראלי להתפלל ולהתנהג ביום טוב קודש. ותזכנו ותעזרנו לעשות מצוות הרבה בכל השנה, בקדושה גדולה ובשמחה רבה. ונזכה שיתקבץ שמחת כל המצוות של כל השנה, לתוך הלב הקדוש שהם השלוש רגלים, ועל ידי זה נזכה לשמחת יום טוב באמת כרצונך הטוב. כמו שכתוב: "ושמחת בחגך".

ונזכה לשמח מאד מאד בחדוה רבה ועצומה בכל השלש רגלים. "נגילה ונשמחה בך". אשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות עד שנזכה לעלות לראות ולראות באור פני ה'. ותעזרנו לקים כל המצוות הנוהגות בכל רגל ורגל ובפרט הארבע מצות הנוהגות בכל רגל אשר על ידם מעלין את השכינה שהיא בחינת ד' [ארבע] לאור הפנים, שהם בפסח ארבע כוסות. בשבועות קבלת התורה שהוא סדר המשנה שהוא ארבע פעמים ביד כל אחד, בסוכות ארבע מינים שבלולב.

אנא ה' רחם עלינו וזכנו לקיים באמת ובשלמות כל המצוות הנוראות האלה במועדם ובזמנם בכל רגל ורגל, עם כלל שאר המצות הקדושות והנוראות שבכל רגל ורגל. ונזכה לקיימם בתכלית השלמות בשמחה ובחדוה רבה ועצומה וביראה ובאהבה, באפן שנזכה להעלות את המלכות דקדושה אל אור הפנים המאיר בשלוש רגלים. ותזכנו לשוב בתשובה שלמה לפניך מתוך שמחה, בכל הימים טובים. ותחנני ברחמיך הרבים לעשות תשובה שלמה אפילו על העוונות שאינם ידועים לי:

רבונו של עולם אתה ידעת כמה אני רחוק מקדושת ושמחת יום טוב הקדוש, חוס וחמל עלי ברחמיך הרבים, וזכני בחסדיך העצומים, שאזכה לקבל הימים טובים בקדושה גדולה ובשמחה רבה, עד שאזכה על ידי קדושת ושמחת יום טוב להעלות את המלכות דקדושה מבין הארבע מלכויות, ולהעלותה לאור פני ה', ויקוים מקרא שכתוב: "צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו". ונאמר: "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך".

ותזכני להמשיך עלי קדושת ושמחת יום טוב תמיד בכל השנה כולה, ואזכה לשמחה דקדושה תמיד, עד שאזכה להשגת אלהותך וידיעת רוממותך ותשוקת אמונתך באמת ובלב שלם, בשמחה ובטוב לבב בקדושה ובטהרה גדולה:

…מרא דעלמא כולא. "שלח ידיך ממרום, פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר, אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר". אוי לנפשי כי אנכי גרמתי כל זה בעוונותי הרבים והארכתי את הגלות, ופגמתי בסוכת דוד הנופלת. ולא די שלא השתדלתי להקים סוכת דוד. אף גם בעוונותי הרבים הוספתי להפילה יותר והגברתי סוכת נוצרים [שהם] לשונות העכו"ם [דעת והתנהגות במידות ולבוש והשקפה וחכמת הגויים], עד אשר בעוונותי הרבים השכינה וכנסת ישראל [חכמה דקדושה חכמת התורה והצדיקי אמת.., קדושת ישראל שהם המידות הטובות החסד והחן שהם עיקר החכמה האמיתית] הם בגלות גדול, והיא ריב בגלותה על בנהא אשר גלו משולחן אביהם ומארצם יצאו:

ריבונו של עולם ראה בצרותינו המרובות מאד, והכבדות מאד, הארוכות מאד. ובכל יום ויום אנו צועקים ומתחננים לפני כיסא כבודך, שתחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ועדין לא שבנו מטעותנו ושטותנו. מלא רחמים עזר והושיע ורחם והצל, חוס וחמל חוס וחמל על מוטבע ביון מצולות תאות העולם הזה. על מגרש מארץ החיים כמוני. על פגום כמוני, על לב "עיקש ופתלתל" כמני. הרי אני לפניך כלי מלא בושה וכלמה. יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שלא אחטא עוד. עזרני עזרני. הושיעני הושיעני. חנני והקימני חנני והקימני, "מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו" הצילני ומלטני ופדני. "ה' עשקה לי ערבני":

אבי שבשמים רחם עלי. אבי שבשמים חמל עלי. אבי שבשמים היה בעזרי. וחזקני ואמצני. ועשה את אשר בחוקיך אלך ואת משפטיך אשמר, שלא אובד את עולמי בחנם חס ושלום. כי כל ימינו הם הבל וריק, כחלום יעוף וכצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח. אוי אוי אוי, אוי ואבוי, אהה אדוני, אהה אבי, רחמן אמתי רחם עלי, חסדן אמתי, עשה עמי חסד חנם, ותן לי חנינה ולא אובד.

גואל חזק למענך גאלני. חנני בקדושת ישראל במתנת חנם ונדבת חסד, כי אתה יודע שאין לי שום תקוה כי אם לצעוק אליך ולזעק לחנינותיך. קרוב לכל קוראיו ענני. מרום לעולם יקוק עזרני.

קדוש על כל הקדושות בקדושתך קדשני. יקוק אלקים אמת זכני לקדושתך באמת. הקם סוכתך הנופלת נפילה אחר נפילה בלי שעור וערך ומספר, עד אשר אין מי שיוכל להקימה כי אם אתה לבד ברחמיך הרבים ובחסדיך הגנוזים. הקימה מהרה תקומה אחר תקומה, מבירא עמיקתא לאגרא רמא:

ותעזרני ברחמיך ובחסדיך הרבים שנזכה לקים מצות סוכה בזמנה כראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותכניע ותשפיל ותמגר ותעקר ותבטל סוכת נוצרים סוכת עכו"ם "אשר פיהם דבר שווא וימינם ימין שקר". ותבטל השקר מן העולם, ותגביר האמת בעולם, ותקים את סוכת דוד הנופלת.

ויקוים מקרא שכתוב: "שפת אמת תכון לעד, ועד ארגיעה לשון שקר". ותסתיר ותצפין אותנו בסוכתך הקדושה, ותסוכך עלינו בצלך הקדוש, ותצילני מריב לשונות שלא יהיה להם שום כח עלינו כלל. ותעקור השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם. ותזכני מהרה לבוא לארץ ישראל לארץ הקדושה חיש קל מהרה:

וזכנו ברחמיך הרבים לבנים חיים וקימים. לעבודתך וליראתך ולתורתך. (כשרוצה להתפלל על מי שיש לו צער גידול בנים ר"ל יזכירו כאן ויאמר ובפרט לפב"פ וכו') חוס וחמל ורחם ותן לבנינו ולבנותינו ולכל יוצאי חלצינו. חיים טובים וארוכים. (ובפרט להילד פב"פ וכו'. ולהילדה פב"פ וכו'). רחם עליהם ועלינו בזכות אבותם, ותן להם חיים טובים וארוכים, ותאריך ימיהם ושנותם. יהמו נא ויכמרו נא רחמיך עליהם ועלינו, ותאמר די לצרותם. "היטיבה יקוק לטובים ולישרים בלבותם". יהי שלום בחילם שלוה בארמונותם. "אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה" ברחובותם, לעד ולדורות, ולדורות דורותם. ראשיתם מצער, ישגה מאד אחריתם. כאשר השמים החדשים והארץ החדשה, כן יעמד זרעם ושמותם. ותציל אותם וכל ילדי עמך בית ישראל מעין הרע ומפגע רע ומכל מיני נגע ומחלה. ותשלח להם רפואה שלמה מן השמים לכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם. ויזכו להיות חיים בריאים וקיימים. יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה. ודורי דורות עד סוף כל הדורות. רחם עליהם ועלינו למען שמך, ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, לארך ימים ושנים. "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו":

תפילה לאתרוג וארבעת מינים..,

אמירת הלל.., והושענות.., 

וזכנו לאתרוג נאה בחג הסוכות הקדוש, שיהיה לנו אתרוג נאה וכשר באמת ומהודר בכל מיני הדור, ולולב והדס וערבה כשרים ונאים ומהודרים, ונזכה לקים מצות נטילת ארבע מינים בזמנו בתכלית השלמות בקדושה ובטהרה גדולה, באהבה וביראה בשמחה וחדוה רבה ועצומה. ואזכה לומר הלל שלם בכוונה גדולה באמת עם כל הארבעה מינים והושענות, ולנענע כל הנענועים הקדושים ולהקיף ההקפות הנוראות, והכל באהבה וביראה ובשמחה רבה ועצומה, בכוונת הלב באמת ובדבקות נפלא ובהתלהבות גדול לשמך הגדול והקדוש והנורא באמת ובתמים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים, ואזכה על ידי הנענועים להמשיך הארה מהמוחין שבראש לתוך הששה קצוות, ומשם יהיו נמשכין המוחין לבחינת מלכות, ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני האדם גבורותך וכבוד הדר מלכותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותך:

וזכנו לאתרוג נאה בחג הסוכות הקדוש, שיהיה לנו אתרוג נאה וכשר באמת ומהודר בכל מיני הדור, ולולב והדס וערבה כשרים ונאים ומהודרים, ונזכה לקים מצות נטילת ארבע מינים בזמנו בתכלית השלמות בקדושה ובטהרה גדולה, באהבה וביראה בשמחה וחדוה רבה ועצומה. ואזכה לומר הלל שלם בכונה גדולה באמת עם כל הארבעה מינים והושענות, ולנענע כל הנענועים הקדושים ולהקיף ההקפות הנוראות, והכל באהבה וביראה ובשמחה רבה ועצומה, בכונת הלב באמת ובדבקות נפלא ובהתלהבות גדול לשמך הגדול והקדוש והנורא באמת ובתמים, כרצונך וכרצון צדיקיך האמתיים,

ואזכה על ידי הנענועים להמשיך הארה מהמוחין שבראש לתוך הששה קצוות, ומשם יהיו נמשכין המוחין לבחינת מלכות, ויתגלה מלכותך לעין כל, ונזכה להודיע לבני האדם גבורותך וכבוד הדר מלכותך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו. וכל אשר נשמת רוח חיים באפיו יתנו כבוד והדר למלכותך:

ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לקים מצות סוכה בזמנה בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותדבקנו במצותיך הקדושים ותחבקנו בימינך הקדוש באהבה ובחמלה גדולה, ותפרס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה על ידי מצות סוכה הקדושה והנוראה ליישב בצלך בצילא קדישא צילא דמהימנותא. ויתגלה ויתודע לעין כל עצם אהבתך וחמלתך עלינו,

ויודו הכל ויאמרו "כי יעקב בחר לו י-ה, ישראל לסגולתו. כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו". ונתפאר אנחנו בך ואתה בנו תמיד כמו שנאמר: "את ה' האמרת היום להיות לך לאלקים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקולו, וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך, ולשמר כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך כאשר דבר",

ונזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובתמים ולגלות אלהותך ומלכותך לעין כל, ותטה לב המלך והשרים והיועצים עלינו לטובה, ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות, ויקוים מקרא שכתוב: "כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני":

תפילה להושענה רבה

ותעזרנו ותושיענו שנזכה לקים השבעה הקפות של יום הושענא רבא הקדוש עם הארבע מינים הקדושים ונוראים בתכלית השלמות כרצונך הטוב. ונזכה לצעק ולזעק אליך ולהתפלל תפלות ההושענות בלב שלם מעומקא דליבא, כראוי לצעק לישועתך ביום הנורא ההוא, יום גמר הדין הקדוש והנורא והאים מאד מאד. ונזכה לקים מצות חבטת הערבה מנהג נביאך הקדושים בקדושה גדולה בשמחה רבה, ולהמתיק על ידי זה כל הדינים בתכלית ההמתקה באפן שיהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ביחודא שלים על ידינו ביום שמיני עצרת ושמחת תורה הקדושים:

תפילה לשמיני עצרת

ונזכה לשמח בשמיני עצרת ושמחת תורה בחדוה רבה ושמחה גדולה ועצומה עד אין סוף שזכינו להיות מזרע ישראל ולקבל את התורה הקדושה על ידי משה נביאך נאמן ביתך. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שזכינו לכל הטוב הגדול והנורא הזה, זכנו ועזרנו שנזכה להמשיך עלינו השמחה הזאת בלבנו בכל השנה כולה, ובפרט ביום שמחת תורה הקדוש ונזכה לשמח תמיד בשמחה הגדולה הזאת כראוי לשמח בזה באמת. ונזכה לקים ההקפות עם הספרי תורה בימים הקדושים האלו בשמחה רבה ועצומה עד אין סוף, ולא יתערב זר בשמחתנו, ולא יהיה כח לשום מונע ומעכב לבלבל ולעכב חס ושלום שמחתנו העצומה בימים הקדושים האלו, נגילה ונשמחה בך בדבקות נפלא ובהתקרבות גדול, באהבה רבה ואהבת עולם בשמחה שאין לה קץ ותכלית, ונזכה לסיים אז את התורה הקדושה ולהתחילה מחדש באהבה וביראה ובשמחה גדולה, ולקבל עלינו מחדש לעסק בתורתך יומם ולילה לשמה, ולקים את כל דברי תורתך באהבה:

מלא רחמים, רחם עלינו ומלא משאלותינו לטובה ברחמים, באפן שנזכה להעלות נפשנו לשורשה שבקדושה שהוא חכמה הקדושה על ידי עסק התורה בקדושה ובטהרה, עד שנזכה להבינה באמת, ונזכה להכיר אותך באמת ולגלות אלהותך בעולם, ויתגדל ויתקדש כבודך הגדול על ידינו תמיד וכבודך ימלא כל הארץ, "יהי כבוד יקוק לעולם ישמח יקוק במעשיו. רומה על שמים אלקים על כל הארץ כבודך. ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן":

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם יקוק ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסוכה ביום רעה, יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני". רבונו של עולם רחם עלי ברחמיך העצומים ובחסדיך הרבים והגדולים, וזכני לקים מצות סוכה בזמנה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה. ואזכה שיהיו נמשכין אלי המוחין הקדושים והחסדים הגדולים והנפלאים הנמשכין על עמך ישראל בימי חג הסוכות הקדוש על ידי מצות סוכה הקדושה והנוראה מאד, שאז אמא מסככת על בניה. ואתה פורס סוכת רחמים וחיים ושלום עלינו:

מלא רחמים, מלא רחמים, רחם עלי למען שמך. אתה ידעת את לבבי כמה אני רחוק מאד ממצות סוכה, וכמה תחנונים ובקשות והפצרות בלי שעור אני צריך להתפלל ולהתחנן לפניך שתזכני למוחין קדושים כאלה, לחסדים כאלה, באפן שאזכה לדעת אמתי לדעת של אדם, באפן שאזכה מהרה לצאת מבהמה לאדם, שאחוס על עצמי מעתה ולא אעשה עוד מעשה בהמה, רק אזכה מהרה לדעת אמתי שהוא גדר האדם. ואזכה לינק מהשפע של אדם, ולא אינק עוד משפע של בהמה ואצא ואעלה מהרה מגדר בהמה לגדר אדם:

רבונו של עולם רבונו של עולם טוב ומטיב לכל ורחמיו על כל מעשיו. חוס וחמל ורחם על הבהמות והחיות, וזכני אותי ואת כל עמך בית ישראל שלא נפגם במצות סוכה כלל, באפן שיהיה יניקתנו תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה, ולא נצטרך לינק חס ושלום מהשפע של הבהמות. ולא נוציא לעצמנו השפע שלהם חס ושלום, למען לא נגרם חס ושלום מיתות בהמות וחיות בלא זמנן. ויקוים מקרא שכתוב: "אדם ובהמה תושיע יקוק". ונאמר: "ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך":

ובכן יהי רצון מלפניך מלא רחמים וחסדים שתשפיע עלינו דעת שלם ואמתי על ידי מצות סוכה הקדושה באפן שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל הצריכים לבנות בית שלא יזיק לנו הבנין כלל. ולא יגיע לנו שום סכנה בגוף ונפש וממון על ידי בנין ביתנו רק אדרבא נזכה כל אחד ואחד לבנות בית בקדושה ובטהרה גדולה, בחכמה בתבונה ובדעת דקדושה. ויקוים מקרא שכתוב: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים". ונבנה ביתנו לשם יקוק לעסק בו בתורה ותפלה, ולהכניס בו אורחים הגונים. עד שיהיה ביתינו בית תורה ותפלה בית ועד לחכמים ונקרא שם בשם יקוק אל עולם:

ובכן תזכנו על ידי מצות סוכה הקדושה לשמח בשמחה גדולה בשמחת תורה, לסיים התורה ולהתחילה בשמחה וחדוה גדולה. נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה. ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה לקים מצות סוכה בשלמות גדול כל כך עד אשר נזכה לקבל את התורה משם מחדש בכל שנה ושנה, כי מסוכה יוצאת התורה, עד אשר על ידי כניסתנו לסוכה נזכה שיהיה נעשה מאתנו בעצמנו תורה שכל אחד מישראל יהיה נעשה ממנו תורה. אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כלא חד. ויומשך עלינו על ידי מצות סוכה הקדושה קדושת חג השבועות, קדושת חדש סיון קדושת קבלת התורה:

ריבונו של עולם צרכינו מרובים מאד בלי שעור ודעתנו קצרה לבאר ולפרש חלק אלף ורבבה מהם, רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים וזכנו לקים מצות סוכה בזמנה בשלמות, באפן שנזכה לכל מה שבקשנו מלפניך שלא נגרם חס ושלום מיתת בהמות וחיות בלא זמנן רק נהיה ניזונים ויונקים תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סוכה. ותפרוס עלינו סוכת שלומך תמיד, ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה כל אחד ואחד המוכרח לעסק בבנין שלא יזיק לו הבנין כלל, רק תשמרנו ותגן עלינו בכח קדושת סוכה, שעמך ישראל מקימים שנזכה לבנות הבית בחכמה אמתיית למען שמך לבד. ויהיה ביתנו בית שמגדלין בו תורה ותפלה, שנזכה לדבר בביתנו הרבה דברי תורה ותפלה כפי מה שקבלנו מרבותינו הקדושים. ונזכה להמשיך בתוך ביתנו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים וכל טוב אמתי לנצח בגשמיות וברוחניות בזה ובבא. וברחמיך הרבים תשפיע לנו כל ההוצאות וההצטרכות שצריכים לבנין ביתנו בשפע גדול ולא יגיע לנו שום עניות, ולא שום חסר על ידי בנין ביתנו. ולא יטריד אותנו הבנין חס ושלום, ולא יבלבל אותנו כלל מעבודתך באמת. ותזמין לנו לכל אחד ואחד עצים המסוגלים לביתו, ויהיו מסודרים בהבנין כפי הסדר הראוי להם מששת ימי בראשית, ותסבב כל הסיבות לטובה באופן שיהיה הבנין רק לטובה בכל האופנים לנו ולבנינו ולכל יוצאי חלצינו:

מלא רחמים אתה לבד יודע כל מה שנעשה בענין הבנינים וכמה סכנות יש בהם, אבל אתה יודע כמה וכמה מוכרחים לבנות ביתם כי אי אפשר לשבת בחוץ, ובפרט איש ישראלי שצריך בית לעבודתו לקבל בו שבת ויום טוב ולהכניס אורחים, ולגדל בו בניו לתלמוד תורה. ומה יעשה בשר ודם קרוץ מחמר נבער מדעת ובפרט כמוני היום, לכון רצונך באמת בענין זה ובכל הענינים, רחם עלינו למען שמך וזכנו להתנהג תמיד כרצונך באמת, "יקוק יגמר בעדי, יקוק חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף". ויקוים בנו מקרא שכתוב: "יקוק ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך, יקוק ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם". ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו ויקוים בנו מקרא שכתוב:

"והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי, בית תפלה יקרא לכל העמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יקוק צורי וגואלי":

ותזכנו לקבל חג הסוכות הקדוש בקדושה ובטהרה גדולה, ובשמחה וחדוה רבה ועצומה לשמך הגדול והקדוש, נגילה ונשמחה בישועתך בכל עז ותעצומות. ונזכה להיות אך שמח בימי הסוכות הקדושים זמן שמחתנו, לגיל ולשוש ולשמח בכל עז בגילה רנה דיצה וחדוה. ותזכנו לקים מצות סוכה וארבע מינים שבלולב בשלמות בשמחה גדולה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם וכונותיהם ותרי"ג מצות התלויים בהם. ובזכות מצות סוכה הקדושה נזכה לתקן ולחזק את המלאך הקדוש, ונזכה לחלום על ידי מלאך, ולמאכלים ברורים וזכים בלי שום תערבת סיג ופסלת כלל, ולא יזיקו לנו המאכלים כלל, ויהיו כל חלומותינו מיושבים עלינו לטובה:

ובזכות קדושת שמיני עצרת הקדוש, תזכנו לתקון המשפט דקדושה, ועל ידי זה תצילנו תמיד מפגם הברית וממקרה לילה חס ושלום, ותהיה הטפה הקדושה נקלטת ונעצרת בקדושה גדולה כרצונך הטוב, ולא תהא נשחתת חס ושלום לעולם. ותשמרנו ותצילנו מרבנים ודינים שאינם הגונים, ותבטל כחם וממשלתם מן העולם. חוסה עלינו כרב רחמיך, וזכנו שיהיה לנו ולכל ישראל רבנים ודינים כשרים שיעמידו הדת על תלו, וידונו דין אמת לאמתו, באפן שנזכה לתקון המשפט באמת, ונזכה לתקון הברית בשלמות בכל הבחינות באמת כרצונך הטוב. רחם עלינו למען שמך, ומלא כל משאלותינו לטובה, אם כבנים אם כעבדים. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו אים קדוש:

ונזכה על ידי זה לקבל ימי חג הסוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה בשמחה וחדוה גדולה, בקדושה ובטהרה ביראה ואהבה, ולקים כל המצוות הנוראות הנוהגות בימים האלו בשלמות גדול ובשמחה עצומה בשמך הגדול והקדוש, "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא". רחם עלינו אבינו מלכנו למען שמך לבד, בטל מעלינו כל גזרות קשות והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, והצילנו מכל מיני עונשים בגוף ונפש וממון בעולם הזה ובעולם הבא, ותן לנו חיים טובים וארוכים, בני חיי ומזוני ועשר וכבוד וכל טוב לנצח בזה ובבא. והכל למען שמך, כי בשם קדשך לבד בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. "אלקים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני, עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך, הושיענו ה' אלקינו וקבצנו מן הגוים להודות לשם קדשך להשתבח בתהלתך".

ויקוים בנו מקרא שכתוב: "ויושיעם למען שמו להודיע את גבורתו". ונאמר: "ואתה אלקים ה' עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני", ונאמר: "כל גוים סבבוני, בשם יקוק כי אמילם, סבוני גם סבבוני, בשם יקוק כי אמילם, סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יקוק כי אמילם". ונאמר: "ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא", ונאמר:

"עזרנו בשם יקוק עושה שמים וארץ". ונאמר: "וידעו כי אתה שמך יקוק לבדך, עליון על כל הארץ", ונאמר: "יהי שם יקוק מברך מעתה ועד עולם. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים כי תגמל עלי. ברוך יקוק אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

ותעזרנו ותושיענו ותזכנו לקים מצות סוכה בזמנה בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה ובלב טוב ובשמחה גדולה. ותדבקנו במצותיך הקדושים ותחבקנו בימינך הקדוש באהבה ובחמלה גדולה, ותפרס עלינו סוכת שלומך ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה על ידי מצות סוכה הקדושה והנוראה לישב בצלך בצלא קדישא צלא דמהמנותא. ויתגלה ויתודע לעין כל עצם אהבתך וחמלתך עלינו, ויודו הכל ויאמרו "כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו". ונתפאר אנחנו בך ואתה בנו תמיד כמו שנאמר: "את ה' האמרת היום להיות לך לאלקים וללכת בדרכיו ולשמר חוקיו ומצותיו ומשפטיו ולשמע בקלו, וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דבר לך, ולשמר כל מצוותיו, ולתתך עליון על כל הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש לה' אלקיך כאשר דבר", ונזכה לעבוד אותך תמיד באמת ובתמים ולגלות אלהותך ומלכותך לעין כל, ותטה לב המלך והשרים והיועצים עלינו לטובה, ותבטל מעלינו כל הגזרות קשות, ויקוים מקרא שכתוב: "כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו בצור ירוממני":

מרא דעלמא כלא, מלא רחמים חדשים בכל עת, "שטחתי אליך כפי פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה". עזרנו והושיענו אותי ואת כל עמך בית ישראל בזכות וכח הדמעות והבכיות של הצדיקים האמתיים ושל כלל ישראל, עזרנו שיגמרו הצדיקים האמתיים עמנו מה שרצו, שיתקנו אותנו כולנו מהרה בשלמות כרצונם הטוב והקדוש, לא כמעשינו הרעים. עזרנו למענך ולמענם, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך מהרה. "הדריכני באמתך ולמדני כי אתה אלקי ישעי אותך קויתי כל היום". זכנו לתמימות ופשיטות באמת, עשה למען שמך עשה למען תורתך. "עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך, ברוך ה' אלקים אלקי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה