ליקוטי תפילות קמא

ליקוטי תפילות | תפילה קמא

(מיוסד ע"פ תורה רל"ט)

ריבונו של עולם רחם עלי והצילני מריב ומחלוקת כי אתה יודע את לבבי שבאמת איני חפץ בשום מחלקת כלל כי מי אנכי שיהיה לי מחלקת עם שום אדם בעולם. כי כלם טובים ממני בלי שעור. אך אתה יודע עצם המחלקת שנתרבה בעולם עד אשר אפילו מי שחפץ בשלום באמת הם חולקים עליו. כמו שכתוב: "אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה". ואתה יודע מה שגורם המחלקת בעונותינו הרבים, כי גם בלא זה קשה מאד להוציא הדבור של התפלה, ונוסף לזה כמה מעכב המחלקת את הדבורים של התפלה. ועתה מה נעשה אבינו שבשמים, איך לוקחין הדבור להתפלל לפניך, מאחר שנתרבה המחלקת כל כך בעולם כי כל העולם מלא מחלקת, "וליוצא ולבא אין שלום", רחם עלי מלא רחמים, הורני ולמדני איך להתנהג עם כל העולם באופן שלא יהיה שום מחלקת רק שלום ואמת (אמתי).

ריבונו של עולם אדון השלום מלך שהשלום שלו, עשה את אשר תעשה ברחמיך הרבים ובנפלאותיך הנוראות, באופן שתבטל כל מיני מחלקת מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם, באופן שיצא הדבור מהגלות, ותפתח את פינו תמיד, ונזכה לדבר דבורים טובים קדושים הרבה לפניך בתורה ותפלה יומם ולילה. "אדני שפתי תפתח, ופי יגיד תהלתך. ימלא פי תהלתך, כל היום תפארתך. תהלת ה' ידבר פי, ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד". רחם עלי למען שמך, וזכני מעתה לשמר את הדבור והשיחה שלא אדבר שום דבור ושום שיחה שאינה כרצונך חס ושלום. כי אתה "יוצר הרים וברא רוח ומגיד לאדם מה שחו". ואפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו אתה מגיד לאדם בשעת הדין.

אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. רחם עלי מעתה למען שמך, ושמרני והצילני משיחה ודבור שאינה כרצונך, וסלח ומחל וכפר לי על כל הפגמים שפגמתי בהדבור והשיחה מיום היותי עד הנה, ותמלא כל השמות שפגמתי בשמך הגדול. "שיתה ה' שמרה לפי, נצרה על דל שפתי". והיה עם פי בשעת הטיפי ועם ידי בעת מעבדי. "שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך". ועזרני והושיעני שאזכה לקים מצות (עשה) של "ואהבת לרעך כמוך" באמת בכל לבבי ונפשי ומאדי, שאזכה לאהוב את כל אחד מישראל בנפשי ומאדי בכל לבבי באמת. ובפרט בכל יום ויום קדם התפלה תזכני לקבל עלי מצות עשה זאת באמת בשלמות כרצונך הטוב, באופן שאזכה על ידי זה לדבר דבורי התפלה לפניך בשלמות בכונה גדולה באמת. ותהיה תפלתי לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, ותעלה ותנשא להיות כתר לראשך. ויקים מהרה מקרא שכתוב: "שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית ה' אלקינו אבקשה טוב לך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

הראה עוד

מאמר מקושר