ליקוטי תפילות קמב

ליקוטי תפילות | תפילה קמב

(מיוסד ע"פ תורה רמ"ז מליקוטי מוהר"ן)

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתרחם עלינו ותזכנו ותשלח ותביא לנו מהרה את משיח צדקנו ויתקן כל העולם הזה עם כל העולמות מראש ועד סוף שתלויים כלם בזה העולם המעשה. רחם עליו ועלינו ותביאהו מהרה לשלום, ויתקן הכל בתקון נפלא ונורא, ויאיר לנו הדעת האמתי. ויפתח עינינו ולבנו בתורתך ונזכה על ידו להבין כל דברי התורה על ברין ואמתתן, ולא ישאר לנו שום ספק ואיבעיא בשום דין ובשום דרך מדיני ודרכי התורה, רק הכל יהיה ברור לנו כשמלה. ואפילו כל האיבעיות והספקות שנשארו בתיקו וספק אצל גדולי הצדיקים הראשונים, כלם יפשט ויברר ויודיע לנו, ויתקן את התיקו שכולל כל הספקות שבעולם, הן הספקות בכלל שיש לגדולי ישראל בכל דיני ודרכי התורה, הן הספקות וחלקת העצה בפרטיות שיש לכל אחד ואחד מישראל מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים. כי יש רבים שחפצים ומשתוקקים ומתגעגעים מאד לשוב אליך, אך דרכי התשובה והתורה נסתרה מהם, ולבם חלוק בספקות וחלקת העצה. הרבה, בפרט כמוני היום, אשר אתה ידעת כל מה שעבר עלי על ידי עצם רבוי הספקות וחלקת העצה שיש לי ברב הדברים. וגם עתה רבו הספקות וחלקות העצה בלבי בכמה דברים בכמה וכמה אפנים ודעתי מבלבל על ידי זה מאד עד אשר "כשל כח הסבל".

ריבונו של עולם ריבונו של עולם, "ה' אלקים אמת גדול העצה ורב העליליה", אתה יודע את כל זה. רחם על כלל ישראל ועלי ושלח לנו הארה נפלאה מעולם התקון שנמשך על ידי משיח צדקנו, באופן שיתתקן התיק"ו בתקון נפלא ואמת, ויפשטו כל האיבעיות ויתבררו על נכון כל הספקות וכל הספק ספקות שבעולם, ונזכה תמיד לעצה שלמה וטובה באמת בכל הדברים שבעולם.

ותרחם עלינו ותלמדנו דרך האמת איך לאונן ולקונן על חרבן בית המקדש בכל עת, ובפרט בכל לילה ולילה בחצות ממש. ובימים של בין המצרים ובפרט בתשעה באב לומר "איכה" וקינות בלב נשבר ונדכה באמת לאמתו. ונשפך לבנו כמים נוכח פני ה' נתן בעפר פינו אולי יש תקוה, נבטש ראשינו בכתלי ביתינו על עצם רבוי צרותינו בכלל ובפרט, אשר זה כמה שנים אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו ונטל כבוד מבית חיינו, ובכל יום צרתו מרבה מחברו. ובפרט עתה אשר יצאו גזרות קשות ומשנות על ישראל אשר אי אפשר לסבלם. וחיינו תלויים מנגד מפחד לבבנו משאר הגזרות קשות הנשמעין שרוצים לגזר חס ושלום רחמנא לצלן. אוי מה היה לנו.

מלא רחמים עזרנו שנרגיש צרות ישראל וצרות נפשנו בלבנו היטב עד שנזכה לשבר לבנו לפניך באמת, ולשפך לבנו כמים נוכח פניך ה' צבאות באמת על גדל פשענו ורבוי עונותינו ועצם קשיות ערפנו, אשר האריכו את גלותנו וגרמו לנו את כל צרותינו. "נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים", נתפס אמנות אבותינו הקדושים לצעק ולזעק צעקה גדולה ומרה. נשוטט בשוקים וברחובות ונתפלל ונעתיר ונזעק ונתחנן אל ה' אל עליון, "עד ישקיף וירא ה' משמים", עד שתעורר רחמיך עלינו, ותנחמנו מהרה ותגאלנו ותפדנו מכל היסורים ומכל הצרות בכלל ובפרט. ותאיר עלינו גם עתה הארה נפלאה ממשיח צדקנו, באופן שימתיק גם עתה כל הדינים מעלינו בכלל ובפרט. ויבטל כל הצרות וכל היסורים וכל הגזרות שאינם טובות מעלינו ומעל כל ישראל. ויאיר עלינו אור האמת בכל עת, ויתקן אותנו תמיד בתקונים חדשים ונפלאים, ויודיע ויברר לנו כל הספקות וכל האיבעיות וכל חלקת העצה. ונזכה תמיד לעצה שלמה באמת לאמתו, באופן שנזכה לשוב אליך מהרה באמת ובלב שלם, ולעסק בתורה ותפלה ובמצות ובמעשים טובים כל ימי חיינו.

ותשמרנו ותצילנו תמיד מכל מיני חטאים ועונות ופשעים שבעולם, ולא נסור מרצונך ימין ושמאל. ויכמרו רחמיך על בניך ותביא לנו את משיח צדקנו מהרה. ויגאלנו גאלה שלמה גאלת עולם, ואז יתקן לנו את בחינת התיק"ו בתכלית התקו"ן בתכלית השלמות, ויהיה נמשך האות "נון" מהקינו"ת לתיק"ו ויהיה נעשה מתיק"ו תקו"ן ויתבטלו כל הקינות מן העולם ויתהפכו הקינו"ת לתקו"ן.

מלא רחמים בעל הישועות בעל הנחמות, נחמנו נא מכל צרותינו, ועזרנו בכל ענינינו וחפצינו, ופרוס עלינו סכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך והושיענו מהרה למען שמך. זכנו לאמת לאמתו. הצילני אותי ואת כל ישראל מספקות וחלקת העצה המונעים ומבלבלים מעבודתך הרבה. זכנו לעצה שלמה אמתיית בכל עת באופן שאזכה לשוב אליך באמת, ולהיות כרצונך הטוב מעתה ועד עולם אמן סלה:

הראה עוד

מאמר מקושר