ליקוטי תפילות קמד

תפילה קמד

| ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה ר"ס בליקוטי מוהר"ן) |

"אלקים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני. למען שמך ה' תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי. לא לנו ה' לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך ועל אמתך. ואתה אלקים ה' עשה אתי למען שמך כי טוב חסדך הצילני". ריבונו של עולם ריבונו של עולם ריבונו דעלמא כלא, אלקי כל הצדיקים אלקי (כל) ישראל למדנו והורנו מה נעשה עתה. איך נצעק עתה איך נתפלל ונתחנן עתה ]אחרי אשר כבר יצאה הגזירה ליקח בני ישראל לחיל למלחמה, וכבר נתקיימה הגזירה רעה ונתפסו כמה נפשות ישראל ונמסרו בידיהם כתוא מכמר, וכבר גלחו פאת ראשם וזקנם ומענים אותם בכמה מיני עינוים בגוף ונפש, וכמה דמעות ודמים נשפך מהם ומקרוביהם ומשאר בני ישראל על זה, אוי לעינים שכך רואות אוי לאזנים שכך שומעות[. אוי לנו על שברנו, נחלה מכותינו, אוי מי יעמד בעדנו. אוי לי וי לי כי לבי קשה כאבן אשר אני יכל עדין להתאוות לאכילה ושתיה ושארי תאוות, אוי מה אומר מה אדבר מה אצטדק שגם בעת צרה ומצוקה כזאת ופחדים כאלה רחמנא לצלן, עדין איני זוכה לשוב אליך כראוי, ועדין נדמה לי כאלו איני בידי חס ושלום. אוי אוי, אוי ואבוי, אוי לי על צרות נפשי אוי לי על צרות ישראל, אוי לי וי לי כשאני מרגיש מעט בלבי מרירות הצרה, אוי ומר לי כשאיני מרגיש בלבי כלל צרות ישראל, כי אני רואה רחוקי ממך כל כך וקשיות לבי ובלבול דעתי עד שאיני מרגיש בלבי צרות ישראל מרות וקשות וגדולות כאלה, צרות בכלל ובפרט על כל אחד ואחד מישראל בגוף ונפש וממון, אשר היה ראוי שיהיו נמאסים כל התאוות וכל עסקי עולם הזה לגמרי אם היינו מרגישים הצרות בלבנו היטב אוי אוי היכן אני בעולם אוי אוי לנו מה שהגיע לנו בימינו. אוי אוי אוי איך לוקחין קול ודבור כזה לשאוג ולצעוק ולהתחנן על צרות כאלה. אוי אוי מה נאמר מה נדבר ומה נצטדק.

ריבונו של עולם רחמן מלא רחמים, רחם על דור העני הזה התרצה והתפיס לדור עני כי אין עוזר. ראה ענינו ועמלנו כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים, ועל כח וזכות אבותינו ורבותינו הקדושים אשר בארץ המה. עשה למענם ולמען הרוגים על שם קודשך, ובפרט למען עשרה הרוגי מלכות שהם רבי עקיבא וחבריו שנהרגו על קדשת שמך ביסורים קשים ומרים, ועינויים גדולים מאד, ויצאה נשמתם בקדושה ובטהרה על קדוש שמך. זכר את כל ההרוגים הקדושים שנהרגו על קדושת שמך בעינויים קשים ומרים מיום החורבן עד הנה. זכר את המסירות נפש בכל יום ובכל עת של הצדיקים האמתיים אשר מסרו נפשם באמת בכל עת ובכל יום על קידוש שמך, ובפרט המסירות נפש באמת של גדולי הדור בחירי הצדיקים אשר מסרו שמם שהוא נפשם, על קדוש שמך. וביטלו כבודם, ומסרו שמם ופרסומם וקבלו על עצמם כל הביזיונות שבעולם ובושות וחרפות ושפיכות דמים הרבה והכל למען שמך ולמען ישראל עמך, כדי לכפר על בני ישראל, ולהצילם מכל הגזרות ומכל הצרות.

ריבונו של עולם ידעת כי אין בי כח ודעת לסדר תפלתי כראוי לפניך על צרות ישראל גדולות וקשות כאלה ובפרט בענין הנורא הזה של מסירת שמם ופרסומם של הצדיקי אמת שהוא מסירת נפש ממש אשר הם דברים גנוזים וצפונים ונסתרים מאד. אבל אתה יודע מה נעשה עתה עמנו בדורות האלה, הן בכלל ישראל הן בפרטיות מה שנעשה עם כל אחד ואחד מישראל בכל יום ויום. ואתה יודע את כל מעשי הצדיקי אמת העוסקים עתה בתיקוננו, את כל הגדולות והנוראות אשר הם עושים בשבילנו להמתיק כל הדינים וכל הגזרות מעלינו ולהצילנו מכף כל אויבינו להושיענו מכל צרותינו. חמל נא חוס נא ורחם והושיעה נא לנו עתה בכחם וזכותם בעת צרה הגדולה והקשה הזאת. למדנו איך לסדר תפילות ותחנות ובקשות וצעקות ושועות וזעקות לפניך על גזרה הרעה הזאת לבטלה מאתנו, ולבטל כל שארי הגזרות שרוצים לגזר חס ושלום. אוי מה היה לנו בדור העני הזה, אוי אוי מה נעשה להיכן נברח (גיוואלד ריבונו של עולם וואס טוהט מען, גיוואלד גיוואלד אוי אוי ביטער זייער ביטער, מען ווייסט גאר נישט וואס צו רעדן, דאס הארץ איז זייער פארשטיינירט):

ריבונו של עולם ריבונו של עולם למען שמך עשה ולא לנו. ראה עמידתנו דלים ורקים. חוסה על כבוד שמך, הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס בגוים, כי העכו"ם מתלוצצים מאתנו בכל יום ואומרים בכל עת איה אלקיכם. "ברצח בעצמותי חרפוני צוררי, באמרם אלי כל היום איה אלקיך". ה' מלא רחמים רחם עלינו וקבל תחנונינו. עננו ה' עננו כי בצרה גדולה אנחנו, צרה גדולה אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסיף. רחם עלינו למען שמך כי אין בנו כח לרצותך, רק בשמך באנו אליך. אתאנו על שמך, ה' עשה למען שמך. "הושיענו אלקי ישענו, וקבצנו והצילנו מן הגוים להודות לשם קודשך להשתבח בתהילתך. עזרנו אלקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וכפר על חטאתנו למען שמך". חננו ועננו ושמע תפילתנו כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים, ברוך אתה שומע תפילה:

הראה עוד

מאמר מקושר