ליקוטי תפילות קמה

תפילה קמה

ליקוטי תפילות קמה

ספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רס"ו בליקוטי מוהר"ן)

"אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. כי יצפנני בסכה ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני". ריבונו של עולם רחם עלי ברחמיך העצומים ובחסדיך הרבים והגדולים, וזכני לקים מצות סכה בזמנה כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה. ואזכה שיהיו נמשכין אלי המחין לאים הנמשכין על עמך ישראל בימי חג הסכות הקדושים והחסדים הגדולים והנ הקדוש על ידי מצות סכה הקדושה והנוראה מאד, שאז אמא מסככת על בניה. ואתה פורס סכת רחמים וחיים ושלום עלינו.

מלא רחמים, מלא רחמים, רחם עלי למען שמך. אתה ידעת את לבבי כמה אני רחוק מאד ממצות סכה, וכמה תחנונים ובקשות והפצרות בלי שעור אני צריך להתפלל ולהתחנן לפניך שתזכני למחין קדושים כאלה, לחסדים כאלה, באופן שאזכה לדעת אמתי לדעת של אדם, באופן שאזכה מהרה לצאת מבהמה לאדם, שאחוס על עצמי מעתה ולא אעשה עוד מעשה בהמה, רק אזכה מהרה לדעת אמתי שהוא גדר האדם. ואזכה לינק מהשפע של אדם, ולא אינק עוד משפע של בהמה ואצא ואעלה מהרה מגדר בהמה לגדר אדם.

ריבונו של עולם ריבונו של עולם טוב ומטיב לכל ורחמיו על כל מעשיו. חוס וחמול ורחם על הבהמות והחיות, וזכני אותי ואת כל עמך בית ישראל שלא נפגם במצות סכה כלל, באופן שיהיה יניקתנו תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סכה, ולא נצטרך לינק חס ושלום מהשפע של הבהמות. ולא נוציא לעצמנו השפע שלהם חס ושלום, למען לא נגרם חס ושלום מיתות בהמות וחיות בלא זמנן. ויקים מקרא שכתוב: "אדם ובהמה תושיע ה'". ונאמר: "ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך".

ובכן יהי רצון מלפניך מלא רחמים וחסדים שתשפיע עלינו דעת שלם ואמתי על ידי מצות סכה הקדושה באופן שנזכה אנחנו וכל עמך בית ישראל הצריכים לבנות בית שלא יזיק לנו הבנין כלל. ולא יגיע לנו שום סכנה בגוף ונפש וממון על ידי בנין ביתנו רק אדרבא נזכה כל אחד ואחד לבנות בית בקדושה ובטהרה גדולה, בחכמה בתבונה ובדעת דקדושה. ויקים מקרא שכתוב: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים". ונבנה ביתנו לשם ה' לעסוק בו בתורה ותפילה, ולהכניס בו אורחים הגונים. עד שיהיה ביתינו בית תורה ותפילה בית ועד לחכמים ונקרא שם בשם ה' אל עולם:

ובכן תזכנו על ידי מצות סכה הקדושה לשמח בשמחה גדולה בשמחת תורה, לסים התורה ולהתחילה בשמחה וחדוה גדולה. נגיל ונשיש בזאת התורה כי היא לנו עז ואורה. ותהיה בעזרנו בכל שנה ושנה לקים מצות סכה בשלמות גדול כל כך עד אשר נזכה לקבל את התורה משם מחדש בכל שנה ושנה, כי מסכה יוצאת התורה, עד אשר על ידי כניסתנו לסכה נזכה שיהיה נעשה מאתנו בעצמנו תורה שכל אחד מישראל יהיה נעשה ממנו תורה. אורייתא וישראל וקדשא בריך הוא כלא חד. וימשך עלינו על ידי מצות סכה הקדושה קדשת חג השבועות, קדשת חדש סיון קדשת קבלת התורה:

ריבונו של עולם צרכינו מרבים מאד בלי שעור ודעתנו קצרה לבאר ולפרש חלק אלף ורבבה מהם, רחם עלינו למען שמך ומלא משאלותינו לטובה ברחמים וזכנו לקים מצות סכה בזמנה בשלמות, באופן שנזכה לכל מה שבקשנו מלפניך שלא נגרם חס ושלום מיתת בהמות וחיות בלא זמנן רק נהיה נזונים ויונקים תמיד משפע של אדם שנמשך מבחינת סכה. ותפרס עלינו סכת שלומך תמיד, ובצל כנפיך תסתירנו. ונזכה כל אחד ואחד המכרח לעסק בבנין שלא יזיק לו הבנין כלל, רק תשמרנו ותגן עלינו בכח קדשת סכה, שעמך ישראל מקימים שנזכה לבנות הבית בחכמה אמתיית למען שמך לבד. ויהיה ביתנו בית שמגדלין בו תורה ותפלה, שנזכה לדבר בביתנו הרבה דברי תורה ותפלה כפי מה שקבלנו מרבותינו הקדושים. ונזכה להמשיך בתוך ביתנו שפע טובה וברכה ורחמים וחיים וכל טוב אמתי לנצח בגשמיות וברוחניות בזה ובבא. וברחמיך הרבים תשפיע לנו כל ההוצאות וההצטרכות שצריכים לבנין ביתנו בשפע גדול ולא יגיע לנו שום עניות, ולא שום חסר על ידי בנין ביתנו. ולא יטריד אותנו הבנין חס ושלום, ולא יבלבל אותנו כלל מעבודתך באמת. ותזמין לנו לכל אחד ואחד עצים המסגלים לביתו, ויהיו מסדרים בהבנין כפי הסדר הראוי להם מששת ימי בראשית, ותסבב כל הסבות לטובה באופן שיהיה הבנין רק לטובה בכל האופנים לנו ולבנינו ולכל יוצאי חלצינו.

מלא רחמים אתה לבד יודע כל מה שנעשה בענין הבנינים וכמה סכנות יש בהם, אבל אתה יודע כמה וכמה מוכרחים לבנות ביתם כי אי אפשר לשבת בחוץ, ובפרט איש ישראלי שצריך בית לעבודתו לקבל בו שבת ויום טוב ולהכניס אורחים, ולגדל בו בניו לתלמוד תורה. ומה יעשה בשר ודם קרוץ מחמר נבער מדעת ובפרט כמוני היום, לכון רצונך באמת בענין זה ובכל הענינים, רחם עלינו למען שמך וזכנו להתנהג תמיד כרצונך באמת, "ה' יגמר בעדי, ה' חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף". ויקים בנו מקרא שכתוב: "ה' ישמרך מכל רע, ישמר את נפשך, ה' ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם". ותמהר ותחיש לגאלנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו ויקים בנו מקרא שכתוב: "והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי, כי ביתי, בית תפילה יקרא לכל העמים. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי":

הראה עוד

מאמר מקושר