ליקוטי תפילות קמו

תפילה קמו

ליקוטי תפילות קמו

מספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רע"ה בליקוטי מוהר"ן)

"הביטה ענני ה' אלקי, האירה עיני פן אישן המות. לא אמות כי אחיה, ואספר מעשי יה. יסור יסרני יה ולמות לא נתנני". ריבונו של עולם בעל הרחמים, בעל החמלה והחנינה, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקים אמונתו לישני עפר, רחם עלי למען שמך, ותן לי עצה שלמה שאזכה לקימה באופן שאתחיל על כל פנים מעתה להכין את עצמי על הדרך הרחוק שאני צריך לילך בו בלי ספק, שהוא דרך כל הארץ, אשר אין איש נמלט ממנו. והדרך רחוק ומסכן מאד, ועדין לא התחלתי להכין את עצמי כלל. אורחא רחיקא, ואפילו זודא קלילא לית לי. אוי מה אעשה, לא די שאין לי צדה לדרך רחוק ונורא ומאים כזה, אף גם אני בעל חוב גדול באותו הדרך, חובות רבים ועצומים מאד מאד. והנוגשים אצים שם, ועומדים מוכנים בכל עת לתבוע ולנגוש אותי חס ושלום ועל כל המעשה שם אצטרך לתן דין וחשבון על כל עת ורגע, על כל דבר גדול וקטן, על כל מחשבה דבור ומעשה. אוי מה אעשה, מי יעמד בעדי, ומי יקום בפני. אוי אוי מה אומר ומה אדבר, "ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקוד מה אשיבנו".

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו מלא רחמים שתהיה בעזרי ותושיעני שאזכה מעתה על כל פנים להטיב את מעשי, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, ולא אסור עוד מרצונך ימין ושמאל. ותזכני להרבות במצות כל ימי חיי בקדושה ובטהרה גדולה ובשמחה וחדוה רבה ועצומה, עד שאזכה שיהיו נעשין מהמצות שלי נרות קדושות הרבה, ומכל מצוה ומצוה יהיה נעשה ממנה נר קדוש ונורא, כמו שכתוב: "כי נר מצוה ותורה אור". ותחמול עלי ותזכני להתקדש בקדושה גדולה ולעלות מעלה מעלה, ולהתקרב אליך בהתקרבות גדול באמת לאמתו כרצונך הטוב עד שאזכה בעת שיגיע קצי וזמני להפטר מן העולם, להשיב נפשי ורוחי ונשמתי אליך בקדושה ובטהרה גדולה בלי שום סיג ופגם, ואתקן בחיי כל אשר פגמתי ושחתתי בעוונותי הרבים ובפשעי העצומים.

ותזכני ברחמיך הרבים להתודות בכל יום ויום. ובפרט סמוך למיתתי אזכה להתודות לפניך בפה מלא בכל מיני ודויים באמת ובלב שלם, בלב נשבר ונדכה ובבכיה רבה ועצומה, באופן שאזכה לעורר רחמיך הרבים והאמתים עלי, שתמחול ותסלח ותכפר לי את כל חטאי ועוונותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך מתחלה ועד סוף, בגלגול זה ובגלגולים אחרים. ולא יהיה נשאר מהם שום רשם וזכר כלל, רק כל העונות יתהפכו לזכיות, ותהיה מיתתי כפרה על כל עוונותי. ותהיה יציאתי מן העולם כביאתי לעולם בלי חטא ופגם כלל. ואזכה להיות קים וחזק באמונתך הקדושה תמיד לעולם ועד. ואזכה לקבל עלי על מלכות שמים שלמה קדם יציאת נשמתי לקרות אז קריאת שמע בפה מלא באימה וביראה גדולה, באמת ובאמונה שלמה, בשמחה וחדוה רבה ועצומה, ולדבר הרבה דבורי אמונה הקדושה לומר בפה מלא שאני מאמין בך ה' אלקינו ואלקי אבותינו ובכל הצדיקים האמתיים שהיו מימות עולם עד הנה. ובתורתך הקדושה אשר נתת לנו על ידי משה עבדך בכתב ובעל פה. ולהאריך בדבורי אמת ואמונה בלב שלם, עד שתצא נשמתי מתוך דבורי אמונה הקדושה, ותכלל נפשי ורוחי ונשמתי מיד בתוך האמונה הקדושה ותעלה ותראה באור פניך. ותהיה נפשי צרורה בצרור החיים את ה' אלקי בתוך כלל נפשות הצדיקים הקדושים של בני ישראל עמך. ואזכה "לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו":

ריבונו של עולם ריבונו של עולם רחם עלי למען שמך, מלא רחמים יודע תעלומות, אתה יודע כל מה שעבר עלי וכל מה שעברתי ופגמתי נגדך עד הנה, אבל חסדך גדול עלי, ועדין אתה מחיה אותי, ואתה מחזקני ברחמיך עדין לחפש ולבקש פלטה, לפלט ולמלט נפשי ממה שאני צריך להינצל ולהמלט. אדון יחיד מלא רחמים פודה ומציל גואל חזק גואל ישראל, רחם עלי ומהר לגאלני גאלה שלמה מהרה למען שמך מכל התאוות רעות והרהורים רעים ומכל החטאים והפגמים שהרגלתי בהם. אוי לי וי לי, אוי לי וי לי, אוי אוי ואבוי, אוי אוי איני יודע כלל מה לדבר, ואיך לבקש עצה ותחבולה ביון מצולה ואין מעמד כזה, בבלבול כזה, ברגילות לא טובים כאלה ברפיון ידים כזה, בקשיות ערף כזה. אבל אף על פי כן אני רואה עדין חסדיך הרבים ורחמיך העצומים עלי בלי שעור, חסדים אמתיים ונצחיים בכל יום ויום "כי חסדך גדול עלי, והצלת נפשי משאול תחתיה". חסדך גדול עלי מאד מאד עד אין חקר ואין מספר, "אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני. ברב שרעפי בקרבי, תנחומיך ישעשעו נפשי". על כן עדין על משמרתי אעמד, לשטח אליך כפי עד שתחנני ותרחם עלי ותושיעני ישועה שלמה באמת. ותשלח בלבי עצות שלמות אמתיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, באופן שאזכה מעתה על כל פנים לתשובה שלמה באמת, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד, עד שאזכה ברחמיך להיות בכלל יראיך ותמימיך הזוכים לרב טוב הצפון וגנוז אשר אתה נותן להם רשות לחפש ולבקש בגנזיא דמלכא אשרי חלקם. ואזכה שיהיו נעשין נרות קדושות מכל המצות שאתה מזכני לעשות בחיי, ואצל אלו הנרות הקדושות של המצות אזכה בעת מיתתי לחפש ולבקש בגנזיא דמלכא, ולא איעול בכסופא קמך.

מלא רחמים הקשיתי לשאול, אבל ממך לא יקשה ולא יפלא כל דבר. ואני מאמין בנפלאותיך העצומים ובטובותיך הנוראים ובחסדיך הרבים ורחמיך הגדולים שעדין יש גם לי תקוה לזכות לכל זה בכח וזכות הצדיקים הקדושים האמתיים הנוראים והנשגבים אשר בהם אנו נשענים תמיד, ובלעדם אין לנו שום פתחון פה לבקש אותך אפילו על דבר קטן שבקטנים. אבל בכוחם הגדול אנו נשענים לחלות ולבקש פניך על כל הגדולות והטובות שבכל העולמות, כי כחם וזכותם מספיק גם עלי ועל כל ישראל לזכות אותנו לכל טוב אמתי ונצחי. עזרני למען שמך, הושיעני למען חסדך. "פרשתי ידי אליך נפשי כארץ עיפה לך סלה".

חמל עלי מלא רחמים ועזרני והושיעני לדלג ולקפץ על כל הבלי עולם הזה ולהתקרב אליך באמת ובתמים לעולמי עד ולנצח נצחים, ויקוים בי מקרא שכתוב: "כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלקים באור החיים". ונאמר: "שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי, כי חלצת נפשי ממות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי, אתהלך לפני ה' בארצות החיים. תודיעני ארח חיים שובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח" אמן ואמן:

הראה עוד

מאמר מקושר