ליקוטי תפילות – קמז

ליקוטי תפילות – תפילה קמז

לרבי נתן מברסלב

(מיוסד ע"פ תורה רעט בליקוטי מוהר"ן)

"מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה, בצר לי אקרא ה' ואל אלקי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו. קראתי מצרה לי אל ה' ויענני, מבטן שאול שועתי, שמעת קולי. קולי אל ה' אקרא ויענני מהר קדשו סלה. קולי אל ה' אקרא ואל ה' אתחנן", עזרני מלא רחמים לבל יוכלו לבלבל אותי המחשבות והרעיונים המבלבלים ומעכבים מלהתפלל ולצעק ולסדר תפלתי ותחנתי ובקשתי לפניך בכל עת, ואל יטרידני הצער והדחקות בגוף ונפש וממון חס ושלום מלקרוא אליך, רק אזכה לקרא ולצעק אליך תמיד יהיה איך שיהיה כי אתה ידעת כמה וכמה קשה וכבד עלי בכל יום ובכל עת לפתח פי לפניך בתפלה. ובפרט בעת שאני רוצה לפרש שיחתי לפניך עד אשר על פי רב איני יכל לפתח פי לדבר דבור לפניך מרב הדחקות והכבדות, "כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך, נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה", ואין לי מנוחה מרודפי נפשי בכל עת, ומגדול רבוי צרות הנפש והגוף נסגר ונאלם פי וקשה וכבד עלי מאד לפתח פי לפניך. והעקר מחמת החלישות שמפיל ומחליש אותי בדעתי בכל עת, מחמת שאני יודע שאני בעצמי החיב בכל מה שעובר עלי. אבל אתה מלא רחמים כבר הודעתנו שאף על פי כן אתה מתאוה לתפלתנו וחפץ בתחנותינו ושומע ומאזין ומקשיב לקול שיחותינו ואנקותינו ואנחותינו, כאשר הזהרתנו פעמים רבות אין מספר. כמו שכתוב: "כי לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אליו שמע".

על כן הנני מפיל תחנתי לפניך, ופורש ושוטח כפי מול רחמיך וחנינותיך וחמולתך המרבים והנפלאים מאד מאד שתהיה עמי בכל עת ובכל שעה, ותעזורני תמיד שלא אסתכל כלל על כל מיני בלבולים ורעיונים כאלה וכאלה, רק אזכה להתחזק בכל עת להתחיל לפרש שיחתי לפניך מתוך המצר והדחק, ולקים "ודבר פי בצר לי". ואיגע ואחתר ואדחק את עצמי להטות תמיד מחשבתי ולבבי אל האמת, ולדבר לפניך כל מה שאוכל לדבר איזה דבור אמת כל שהוא, אפילו מתוך המצר והדחק הגדול. ואתה ברחמיך וחסדיך הרבים בצר תרחיב לי בכל עת, ותרחיב פי ותמלאהו, ותעזורני ותושיעני ותזכני ותפתח פי בהרחבה גדולה, לפרש ולבאר ולשיח כל שיחתי לפניך, בדברי חן ורצוי ותחנונים באופן שתשמע תפלתי ותחנתי. ויכמרו רחמיך עלי בכל עת, ותקרבני אליך ולתורתך ולעבודתך באמת.

ותזכני להתקרב לצדיקים אמתיים אשר אור התגלות חדושי תורתם נמשך מלמעלה למטה שלמעלה תורתם רחבה וגבוהה מאד, ולמטה מתקצרת הרבה כדי להכניסה בתוך לבבנו ושכולנו לכל אחד כראוי לו, ותרחיקני מההופכים ארחות ישר אשר תורתם ממטה למעלה שלמטה מרחיבים אותה יותר מדי ולמעלה היא קצרה מאד.

ותחמל עלי ותזכני לחדש חדושי תורה אמתיים בדרך הצדיקי אמת הממשיכים ואומרים תורה מלמעלה למטה. וכן בכל התפילות והתחנות ובקשות אזכה להתחיל מן המצר והדחק, ואתה ברחמיך תרחיב פי ותשפיע לי רוח קודשך מן השמים שאזכה לפרש כל שיחתי לפניך באמת כרצונך הטוב, ויערב שיחתי לפניך באמת.

ותעזורני ותושיעני בכל עת בכל מה שאני צריך להושע, באופן שאזכה מהרה להיות כרצונך הטוב באמת. כי אתה לבד יודע עמל האדם ודחקו בזה העולם בכל יום, בפרט בעת שרוצה לגשת אל הקדש לפרש שיחתו לפניך בעל הרחמים, שרבים קמים כנגדו בגוף ונפש בגשמיות וברוחניות. בפרט כמוני העני, "אלקים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו. אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק. ה' מה רבו צרי רבים קמים עלי" בכל עת. רחם עלי וחזקני ואמצני בכל עת לבטח בחסדיך הרבים לקרא אליך תמיד יהיה איך שיהיה. "פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך. עשה עמי אות לטובה, ויראו שונאי ויבשו, כי אתה ה' עזרתני ונחמתני. ברוך ה' לעולם אמן ואמן":

הראה עוד

מאמר מקושר