ליקוטי תפילות קמח

ליקוטי תפילות – תפילה קמח

(מיוסד ע"פ תורה ר"פ שבליקוטי מוהר"ן)

"הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע", ריבונו של עולם עזרני והושיעני וזכני שאהיה דבוק בתורתך ועבודתך תמיד לעולם ועד. ותשים חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. ותהיה תורתך אמנותנו בעולם הזה ותהיה עמנו לעולם הבא ואהגה בתורתך יומם ולילה. ואפילו בעת שיהיה ההכרח על פי רצונך לעסק באיזה עסק בשביל פרנסה לעשות איזה מלאכה או משא ומתן או לנסוע איזה נסיעה וכיוצא בזה, תרחם עלי ותושיעני שגם בשעת עשית המשא ומתן והעסק תהיה פנימיות מחשבתי קשורה ודבוקה בך ובתורתך הקדושה המלובש באותו העסק והמשא ומתן. ולא אכניס פנימיות דעתי בתוך המשא ומתן ועסקי חל, רק חיצוניות מחשבתי תעסוק בהמשא ומתן, אבל בפנימיות המחשבה אהיה קשור ודבוק בך ובתורתך הקדושה. ואזכה לעשות המשא ומתן באמונה גדולה, ויהיה ההן שלי צדק ולא אחליף ולא אשנה דבורי לעולם, אפילו בשביל כל חללי דעלמא. ותהיה כל כונתי בשעת עשית המשא ומתן למען שמך ולמען תורתך, כדי שאוכל לעסק בתורה ועבודה ולהרבות בצדקה, ולקים מצותיך הקדושות.

ותזכני למעט בעסק ובמשא ומתן ולהרבות בעסק התורה לשמה. ותהיה תורתי קבע ומלאכתי עראי, ואפילו בשעת עשית המלאכה והמשא ומתן תהיה עקר קביעת דעתי ופנימיות מחשבתי בתוך התורה והעבודה למען שמך לבד באמת לאמתו. ותהיה עמי תמיד בשבתי בביתי ובלכתי בדרך, ותחזקני בהאמונה והבטחון לידע ולהאמין באמת, "כי לא בכח יגבר איש, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים". כי הכל מאתך לבד, רק רצונך שנעסוק באיזה משא ומתן בשביל פרנסה, כדי לברר ולהעלות כל הקדשות והניצוצות הנפולין מעמקי הקליפות, לנשאם ולהרימם ולחזר ולהשיבם ולתנם אל מקומם.

רחם עלינו מלא רחמים חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, ותן לנו כח וגבורה ועצה למלחמה, שבכל עת שנצטרך לצאת לעסק בעבודות חיצוניות בעסקי משא ומתן וכיוצא בו, שיהיה כל עסקנו ועשיתנו באמונה גדולה בקדושה ובטהרה, באימה וביראה ובדבקות גדול בתורתך ובעבודתך בפנימיות מחשבתי, באופן שיהיה לנו כח לברר על ידי האמונה הקדושה את כל הניצוצות שנפלו בעמקי הקלפות בעוונותינו הרבים ובעון אבותינו בגלגול זה ובגלגולים אחרים בשוגג ובמזיד באנס וברצון. רחם עלינו למען שמך, כי אתה יודע כי אין בנו כח ודעת ללחם מלחמה זאת לברר ולהוציא הניצוצות מתחת יד הקלפות שכובשים ואוסרים אותם בהתגברות גדול. ובכל עת שמתעוררים לבררם ולהעלותם הם מתגרים ומתגברים יותר ויותר חס ושלום, ומחמת זה ארך עלינו הגלות ומשך עלינו השעבוד בכלל ובפרט, ואין אתנו יודע שום דרך איך להתגבר נגדם, ואיך ללחם עמהם. על מי לנו להשען כי אם על אבינו שבשמים. "ה' איש מלחמה ה' שמו" הוא ילחם לנו, "ריבה ה' את יריבי לחם את לוחמי, החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי, והרק חנית וסגר י ישועתך אני". לקראת רודפי אמר לנפשי הושיעני בעל הישועות שתהיה מחשבתי תמיד דבוקה בך ובתורתך אפילו בעת עסקי בעבודות חיצוניות במלאכה ומשא ומתן וכיוצא. ואתחזק באמונה שלמה תמיד בפרט בעת צאתי מאהל תורה לעסק בעסקי חל שאתגבר ואתחזק אז באמונה גדולה וחזקה ביותר. ואתה ברחמיך ובכחך הגדול תתן כח להאמונה הקדושה שתברר ותלקט ותעלה ותנשא ותרים כל הקדשות וכל הניצוצות הנפולות שנפלו בכל הדברים שבעולם מיום בריאת העולם עד היום הזה. ותעלה ותנשא אותם, ותחזר ותתנם ותשיבם למקומם אל מקום אשר היה שם אהלם בתחלה ביתר שאת ויתר עז. ואל ידח ממך נדח. זכנו ברחמיך הרבים לעסק במשא ומתן באמונה. ותהיה פנימיות מחשבתנו דבוקה וקשורה בהתורה גם בשעת עשית המשא ומתן. ועל ידי זה נזכה שתצילנו ותשמרנו שלא נצטרך לעולם לבוא לזילותא דבי דינא, שלא נצטרך לבוא (לפני) לידי דינים לדון לפניהם בדין תורה, רק יהיה כל משאינו ומתנינו באמונה. וכל מי שנעסוק עמהם במשא ומתן ישאו ויתנו עמנו באמונה באמת, ונדע ונבין ונאמין שבכל המשא ומתן מלובש תורה, ויהיה המשא ומתן מקשר תמיד אל התורה, באופן שלא נצטרך לתקן המשא ומתן על ידי הדין תורה לפני הדינים.

ריבונו של עולם מלא משאלותינו לטובה ברחמים, ועזרנו וזכנו לנצח המלחמה בזה העולם על ידי התורה והאמונה הקדושה. "שמע ה' וחנני, ה' היה עוזר לי". עזר והושיעה לחלושי כח לחלושי דעת לחלושי עצה כמונו היום, לנצח מלחמה כבדה כזאת בכל האופנים, כי לא היה עולה על דעתנו לבקש ולהתחנן על זה לעצם פגמינו המרבים. אך לפניך נגלו כל תעלומות לבנו שאנו בטוחים ונשענים על כחם של הצדיקים האמתיים עליהם השלכנו את יהבנו. הם ילחמו בעדנו, ואנחנו נלך אחר עצותיהם הקדושות ונדרך בנתיבותיהם, ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל. "ה' יגמר בעדי ה' חסדך לעולם מעשי ידיך אל תרף, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה', הצליחה נא. ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי." אמן ואמן:

הראה עוד

מאמר מקושר