ליקוטי תפילות קמ

ליקוטי תפילות | תפילה קמ

(מיוסד ע"פ תורה רל"ה)

"תמוך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי". ריבונו של עולם שמרני והצילני שלא אפגום לעולם בשמחת יום טוב קודש. זכני לשמח בשמחה וחדוה גדולה בכל רגל ורגל מועדי ה' מקראי קדש, ואזכה לקים מצות "ושמחת בחגך" בשלמות בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצות התלויים בה. שמרה נפשי והצילני מבזוי המועדות. רחם עלי ועל כל ישראל ושמרני והצילני שלא אהיה חס ושלום בכלל המבזה את המועדות שאין לו חלק לעולם הבא ונחשב כאלו עובד עבודה זרה. הצילני מבושות וחרפות הבאים על פגם בזוי המועדות חס ושלום. ותהיה עמי תמיד ותשמרני ותצילני לבל תמעד אשורי, ואל תתן למוט רגלי, שלא אמעד ולא אחליק את עצמי ולא אפל לעולם לא בגשמיות ולא ברוחניות ולא ישמחו בני אדם בתקלתי חס ושלום, ולא ישחקו ממני. הקם "על סלע רגלי כונן אשרי" חזקני ואמצני בדרכיך הנפלאים, באופן שאזכה תמיד לשמחת הרגלים והמועדים בשלמות. "האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך", שאזכה בכל רגל ורגל לשמח ולגיל בכל כחי ולהרגיש שמחת יום טוב בלבי.

מלא רחמים שמחת ישראל, תן שמחה בלבי בפרט בימים טובים הקדושים והנוראים מאד. "נגילה ונשמחה בך". ורחם עלי ומחול לי וסלח לי וכפר לי על כל הפגמים שפגמתי בשמחת יום טוב מעודי עד היום הזה. ותהיה בעזרי ותושיעני לתקן הכל בשלמות, שאזכה לברר ולהעלות כל השמחות הנפולות למקומן ולשורשן אל מקום אשר היה שם אוהלם בתחלה. ותרגילני ברחמיך בכל דרכי השמחה באופן שאזכה להיות בשמחה תמיד, בפרט בשבתות וימים טובים. נגילה ונשמחה בישועתך. "אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון. שמח נפש עבדך כי אליך ה' נפשי אשא. תודיעני ארח חיים שבע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח. תשמיעני ששון ושמחה, תגלנה עצמות דכית". שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלקינו בשמחה ובששון מועדי קודשך, וישמחו בך ישראל מקדשי שמך, "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי" אמן ואמן:

הראה עוד

מאמר מקושר