ליקוטי תפילות קנב

ליקוטי תפילות קנב

חלק א' – לרבי נתן מברסלב (מיוסד ע"פ תורה רס"ד ליקוטי מוהר"ן)

מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עשה עמי צדקה וחסד, וזכני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים באופן שיהיה לי תקון גדול לפגם הברית שפגמתי נגדך בלי שעור.

ריבונו של עולם אתה יודע כמה וכמה הרחקתי השפע מהקדושה על ידי פגם הברית והמשכתי למקום שהמשכתי רחמנא לצלן, למקומות אשר לא נתן להזכר ופגמתי כמו שפגמתי אשר אי אפשר לשער, אשר התקון לזה הוא צדקה לעניים הגונים דוקא שעל ידי זה חוזרים וממשיכים השפע אל הקדושה. אבל איך זוכין לזה כי רבו המניעות מאד של מצות צדקה הן מחמת רע לבבנו וחסרון הבטחון והאמונה, וגם כשמתגברים ומשברים אכזריות שבלב ונותנים צדקה אין אתנו יודע עד מה מי הוא העני ההגון באמת אשר על ידו נזכה להמשיך השפע אל הקדושה ולתקן פגם הברית על ידי זה.

על כן באתי לפניך בעל הרחמים בעל הצדקה והחסד חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, אשר אתה עוסק בתקוני בכל עת, שתחוס ותחמל עלי, ותזכני ברחמיך הרבים לתן צדקה הרבה לעניים הגונים עניים כשרים באמת העוסקים בתורה ובעבודת ה' באמת, ותשמרני ותצילני מלתן צדקה לעניים שאינם הגונים. אתה לבד תשמרני ברחמיך מלהכשל בהם חס ושלום כי גלוי וידוע לפניך שאין בנו דעת לשמר מהם רק אתה לבד יודע את לבב כל בני האדם ומבין אל כל מעשיהם, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, חוס וחמול עלי ועשה עמי כגדל נפלאות ם, ותסבב סבות לטובה בכל עת, באופן שתזמין לי עניים הגוניםחסדיך העצומ באמת לזכות בהם. ותעזור ותחזק את לבבי לתן להם צדקה הרבה בלב טוב, בסבר פנים יפות; ואזכה להוסיף בכל פעם להרבות בצדקה וחסד, ולילך לקבץ נדבות מעמך ישראל להחזיק עניים העוסקים בתורה ותפלה באמת. כי כבר הודעתנו שאין שום אדם מישראל פטור ממצות צדקה אפילו העני שבישראל. אבל אתה יודע קשיות לבבנו, ואיך מתגברים המונעים והבלבולים אפילו על גדולי העשירים מלתן צדקה עד אשר הולכים מעולמם, ומאומה לא ישאו בידם. מכל שכן קטני הערך אשר פרנסתם מצמצמת אשר רבו המניעות והבלבולים מאד ממצות צדקה, בפרט לזכות בעניים הגונים.

על כן אין לנו על מי להשען כי אם עליך אבינו שבשמים, בזכות וכח הצדיקים האמתיים שאנו נשענים עליהם בכל דבר, אליך שטחתי את כפי עיני תלויות אליך לבד כי אתה לבד יודע כמה וכמה תקונים אני צריך בשביל תקון הברית אשר פגמתי בו הרבה ואני רחוק מכלם מאד, רק על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען, שאתה תסבב סבות לטובה ברחמיך ותזכני לתקן אותי בכל התקונים, הגונים הרבה, ולעסק בצדקות לעורר לב אחינוותושיעני לתן צדקה הרבה לעניים בני ישראל לקבל מהם צדקות הרבה בכל עת להחזיק יראי ה' האמתיים, באופן שאזכה לתקון הברית בשלמות באמת, ולא אעול בכסופא קמך. "ה' יגמר בעדי ה' חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי" אמן.

פדיון נפש

(ראה זה מצאנו בכ"י רבינו ז"ל: והוא ראשי פרקים מענין פדיון ]ע' בלקוטי מוהר"ן סי' ק"פ[ עם תפילה קצרה בסופו וראוי להציגה כאן)

מעות, ואת היקום אשר ברגליהם:

צדק יקראהו לרגלו: צדק מלכותא קדישא:

דינא דמלכותא דינא, שורש הדינים בינה, אני בינה לי גבורה, אין הדין נמתק אלא בשרשו, שלשה ידים בבינה:

יד הגדולה, יד החזקה, יד הרמה, ג' פעמים יד גימטריא שם של מ"ב, מ"ב שביצירה שם של אנא בכח, מ"ב שבבריאה שני פעמים אקי"ק, מ"ב שבאצילות הוי' פשוט במלואו ומילוי דמילוי:

יהי רצון מלפניך שימתקו הדינים והגבורות הקשות מעל פלוני בן פלוני על ידי פלא עליון שהוא חסדים גדולים ורחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערבת דין כלל אמן:

http://www.תיקוןהכללי.co.il/פדיון-נפש

הראה עוד

מאמר מקושר