ליקוטי תפילות – קנ

קנ

(מיוסד ע"פ תורה רמ"ה)

"גל עיני ואביטה, נפלאות מתורתך. ברוך אתה ה', למדני חקיך. דרכי ספרתי ותענני, למדני חוקיך. דרך שקר הסר ממני, ותורתך חנני. טוב טעם ודעת למדני, כי במצותיך האמנתי. טוב אתה ומטיב, למדני חוקיך. עשה עם עבדך כחסדך, וחוקיך למדני. עבדך אני הבינני, ואדעה עדותיך. פניך האר בעבדך, ולמדני את חוקיך".

ריבונו של עולם חונן לאדם דעת המלמד תורה לעמו ישראל, אתה צויתנו על ידי צדיקיך האמתיים לעין בתורה ולחדש בה. ובחמלתך הגדולה חמלת עלי להבין מעט בתורתך הקדושה, עד אשר יש בכוחי להתייעג עד שאמצא חדושי תורה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. וכאשר שמעתי וראיתי כבר כמה וכמה אנשים כערכי שזכו על ידי יגיעתם לחדושי תורה הרבה כי הוא חובה על בן תורה להשתדל ולהתייגע בזה עד שימצא חדושי תורה ולא יהיה עץ יבש חס ושלום, רק יעשה פרות בתורה שהוא תיקון גדול לנפשו. ועתה אדוני מלכי ואלקי אבי שבשמים, מה אומר ומה אדבר, אחר שבעוונותי העצומים נתרחקתי ממך כל כך עד שאני רחוק בעיני אפילו מלבקש על זה, וגם אני מתרשל הרבה אפילו בעסק התורה בפשיטות לפעמים מחמת אנס מטרדת הפרנסה ומרבוי הבטולים המבטלין, ועל פי רב אני חייב בעצמי מה שאני מתבטל מדברי תורה בעתים הרבה שאני יכול לחטף בהם דברי תורה הרבה. וכל מה שאני מתבטל מהתורה נמצאים כנגדי בטולים הרבה כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה אם בטלת מן התורה יש לך בטלים הרבה כנגדך. עתה איך זוכים לחתור חתירה לבקש אותך לתקן כל זה עד שאזכה לעסק בתורה באמת ולהגות בה יומם ולילה ולא אפטר את עצמי בתירוצים של שקר, ולא אטעה את עצמי כי סוף כל סוף מה יהיה ממני. ומה אשיב ביום הדין כשישאלו אותי פלפלת בחכמה? צפית במרכבה? בהאיך אנפין איעול קדם מלכא בפרט שאני יודע בנפשי אשר קלקלתי הרבה הרבה על ידי מעשי הרעים ומחשבותיי המגנות ומדותי הרעות ועדין לא שבתי מטעותי והמצולות ים שוטפים עלי בכל עת, ואני מטבע ביון מצולה ואין מעמד, עד אשר איני יודע כלל היכן אני בעולם, ואני הולך נע ונד מבלבל ומטרף מאד. ואף על פי כן נפשי ולבי צועקים בקרבי בקול מר וחזק, "עד מתי פתים תאהבו פתי". עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך. עד מתי עד מתי. על כן אמרתי כל עוד נשמתי בי, אערוג ואזעק ואתנפל ואתחנן מול רחמיך הרבים וחסדיך העצומים אולי אזכה עתה לדבר דברי אמת לפניך עד שאזכה לעורר רחמיך האמתיים עלי עד שתעשה עמי כחסדיך ותעזרני ותושיעני ותורני ותלמדני דרכים ועצות אמתיות בכל יום ובכל עת ובכל שעה, באופן שאשוב לתורתך באמת, שאזכה להתמיד בתורתך הקדושה ולהגות בה יומם ולילה. ואל יטרידני שום טרדא ועסק, הן עסקי הפרנסה, הן שאר צרכי הגוף. רק אשתדל בכל עז לחטוף עתים וזמנים מתוך כל הטרדות והעסקים ובפרט בלילה.

ואתה תעזרני ברחמיך באופן שאזכה ללמד הרבה בכל יום, ואזכה לשום כל לבי על התורה ועל העבודה, עד שאזכה ברחמיך שתפתח לבי בתורתך ויפקחו עיני שכלי בקדושה ובטהרה עד שאזכה לחדש בתורתך חידושים אמתיים בכל עת שיהיו לנחת ולרצון לפני כיסא כבודך, ויהיו תיקון גדול לנפשי ורוחי ונשמתי שאזכה לתקן על ידם כל מה שפגמתי בעוונותיי הרבים מעודי ועד היום הזה, ובפרט פגם המחשבות והרהורים רעים שפגמתי בהם הרבה, אזכה לתקן על ידי הרהורי תורה. שאזכה מעתה שיהיה כל היום דעתי ומחשבתי דבוקים בהרהורי תורה בכל עת, ביום ובלילה בשבתי בביתי ובלכתי בדרך בשכבי ובקומי בשנתי ובהקיצי בעסקי עם בני אדם ובישיבתי לבדי.

ועזרני ברחמיך שתהא דבוקה מחשבתי בתורתך תמיד בקשר אמיץ וחזק, עד שאפילו בעת שאתחבר עם בני אדם תהיה מחשבתי בפנימיותה דבוקה בתורתך הקדושה. ולא אשכח אותה לעולם אפילו לפי שעה קלה. ותהיה מחשבתי דבוקה כל כך בהתורה הקדושה, עד שאפילו בשעת שנה יהיו עוברים עלי בחלום מחשבות של חידושי תורה אמתיים, עד שאזכה על ידי זה לגרש ולבטל ממני כל המחשבות רעות וכל הרעיונים והרהורים רעים, וכל מיני שגעון ורוח שטות שנדבקו בלבי ודעתי על ידי מעשי הרעים מעודי ועד היום הזה, הכל אזכה לבטל על ידי מחשבות של תורה, שאזכה לקשר עצמי בה בקשר אמיץ וחזק תמיד בלי שום רפיון. ותכף שיבא על דעתי חס ושלום איזה מחשבה חיצונה, מכל שכן וכל שכן איזה הרהור רע חס עמק חשכת מצולות ים ושלום, אברח מיד ממנו, ואנוס לתוך מחשבות של תורה. ו וטיט היון אברח לאור החיים למחשבות והרהורי תורה הקדושה אשר הם חיינו וארך ימינו. עד שאזכה ברחמיך הרבים שתפתח לי שבילי השכל עד שאכנס בחדרי התורה הקדושה. ואזכה לכנס ולטיל בתורתך הקדושה מחדר לחדר ומפלטין לפלטין ומהיכל להיכל ומבית לעליה ומעליה לעליה, ולקשר ולחבר ולייחד ולכלל כל החדרים והיכלות יחד בקשר אמיץ וחזק, ולהכיר ולהשיג ידיעת אמיתת אלוהותך על ידי זה, עד שאזכה שתתן לי בחסדיך במתנה גמורה את כל דברי תורתך הקדושה עם כל חדריה והיכליה שתהיה נקראת תורתי ממש. ויקים בי מקרא שכתוב: "כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה".

מלא רחמים רחם עלי וקבל תחנוני, כי לא בחסד ולא במעשים באתי לפניך, כי באמת אין לי עתה שום פתחון פה לבקש על דבר קל שבקלים, מכל שכן וכל שכן על גדולות כאלה. אך גלוי וידוע לפניך יודע תעלומות שאני מחויב ומוכרח לדבר כל זה על פי כל מה ששמעתי מרבותינו הקדושים זיכרונם לברכה, כי חסדיך לא תמנו ורחמיך לא כלים לעולם.

ובכן תרחם עלי מלא רחמים שאפילו בעת שאזכה ברחמיך לחדש חידושים אמתיים בתורתך הקדושה, שלא אטעה בנפשי לומר שכבר באתי עד תכונתה, וכבר נכנסתי לפנימיותיה, רק אזכה להבין ולידע תמיד כמה אני רחוק מאמתת פנימיותיה. "כי גבוה מעל גבוה שומר" וכו' ויש פנים לפנים, וכמו שכתוב: "לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצותך מאד". וכאשר לגדולתך אין חקר, כך אין חקר לתבונות התורה שהוא אחדותך. ואפילו כשאזכה להשיג השגות של אמת, תחזקני להשתדל ולחתור ולהתייגע ולחפש ולבקש יותר ויותר לסלסל ולפלפל ולעין בעין אמתי בתורתך הקדושה בכל לב ונפש במסירות נפשי באמת, עד שתפתח לי בכל עת שעריה ופנימיות חדריה יותר ויותר, להבין ולהשכיל ולהשיג אמיתת פנימיות התורה שהוא בחינת אדם דקדושה באמת. כמו שכתוב: "זאת התורה אדם". עד שיהיה נמשך עלי הצלם אלקים בשלמות, ואהיה נכלל באדם העליון בתכלית השלמות באמת, עד שאזכה להכיר ולהשיג אותך באמת כרצונך הטוב, וכרצון צדיקיך האמתיים, כי לכך נוצרתי.

רחם עלי מלא רחמים והחזירני בתשובה שלמה לפניך מהרה ותן חלקי בתורתך, כי לא על צדקותי אני מפיל תחנתי לפניך כי על רחמיך הרבים, בכח וזכות גדולי הצדיקים האמתיים רבותינו הקדושים זכותם יגן עלינו, אשר כחם יספיק גם עלי כמו שאני כמו שאני, להוציאני ולטהרני מכל טומאותיי מהרה מהרה. ולזכותני בחיי לכל מה שבקשתי מלפניך מלא רחמים. "ואני תמיד איחל והוספתי על כל תהילתך. תבענה שפתי תהילה כי תלמדני חוקיך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי", אמן:

הראה עוד

מאמר מקושר