מודה אני תפילה

מודה אני תפילה מיד שקמים בבוקר וכמו שאמר רבינו נחמן מברסלב מיד עם הקיצו בבוקר יזכור בעלמא דאתי ואען ויאמר לנפשנו, זכור אל תשכח שיש עלמא דאתי, ואין שום קביעות בזה העולם. כי העולם הזה עובר כהרף עין, כצל עובר, וכאבק פורח, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכחלום יעוף. ועקר החיים ועקר הקביעות דירה של האדם הוא רק בעלמא דאתי. והעולם הזה הוא הבל וריק. הבל הבלים אין בו ממש, "הבל נדף. הבל הבלים הכל הבל". ואין שום יתרון לאדם בכל עמלו"…

מודה אני היא תפילת הודיה קצרה הנאמרת מיד עם השכמת הבוקר: "מוֹדֶה (לעדות המזרח מוֹדָה) אֲנִי לְפָנֶֽיךָ מֶֽלֶךְ חַי וְקַיָּים. שֶׁהֶֽחֱזַֽרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְחֶמְלָה. רַבָּה אֱמֽוּנָתֶֽךָ׃"

התפילה מסתיימת במילים "רבה אמונתך", שמקורו בפסוק במגילת איכה: "חדשים לבקרים – רבה אמונתך". ומכאן נפוצו דרשות רבות מייד בבוקר כמה חשוב לאדם לומר אותה כדי להתחדש ביום חדש מלא באמונה והתחלה חדשה.

2 פירושים בסיסים ישנם למילים 'רבה אמונתך': הא- שה' אינו מעכב את הפיקדון, ומחזק את האמונה בו, בהחזרת הנשמות המופקדות אצלו (חת"ם סופר). פירוש ב- גורס שהשם יתברך יש אמונה רבה בבני אדם שיחזרו בתשובה ויתקנו ויתחדשו ויעשו מעשים טובים וישרים, ולכן הוא מחזיר להם את נשמותיהם.

תפילה זו אינה מכילה את מילות שם ומלכות, ולפיכך אפשר לאומרה לפני הנטילה.

ישנה תפילה אחרת שדומה מעט בנוסחה:

מודה אני תפילה לרבי נתן מברסלב

מתוך ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב

"יומם יצוה יהוה חסדו, ובלילה שירה עמי, תפלה לאל חיי". "יהוה בהשמים חסדך, אמונתך עד שחקים". "חדשים לבקרים רבה אמונתך.

רבונו של עולם, מודה אני לפניך יהוה אלהי ואלהי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי, ואשר אתה עתיד לעשות עמי ועם כל בני ביתי ועם כל בריותיך בני בריתי" במה אקדם יהוה אכף לאלוהי מרום, מה אדבר והוא אמר ועשה, אדדה כל שנותי על מר נפשי, כי צדקתך אלהים עד מרום אשר עשית גדולות אלהים מי כמוך, אשר הראיתני צרות רבות ורעות תשוב תחייני ומתהמות הארץ תשוב תעלני".

יהי רצון שתעזרני, ותפתח לנשמתי שערי רחמים וחסד. ותצוה למלאכיך הקדושים שיניחו את נשמתי. שתכנס לשערי הקדשה בשעת שנתי, ותעלה ותכנס נשמתי ושכלי לתוך האמונה הקדושה בשעת שנתי. ואזכה לחדש את שכלי ונשמתי בתוך האמונה בשעת שנה ויקים בנו מקרא שכתוב: "חדשים לבקרים רבה אמונתך". ואזכה לקבל תמיד שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים על ידי השנה בקדושה ובטהרה ואקום ואתעורר עם מוחין חדשים ואזכה לברך לשמך בכוונה בכל בוקר "מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך", ולהמשיך את היום במוחין דגדלות.

רבונו של עולם, הגומל לחייבים טובות, אשר גמלני כל טוב. אתה לבד ידעת את כל החסדים והטובות נפלאות ונוראות, אשר עשית עמי מעודי עד היום הזה, אלו כל הימים דיו וכל אגמים קולמוסין וכו' אי אפשר לבאר ולספר אחת מני אלף ורבבה מריבוי הטובות האמתיות והנצחיות לדורי דורות, אשר הפלאת לעשות עם שפל אנשים כמוני. ואשר אתה עושה עדין עמי בכל יום ובכל עת ובכל שעה, אשר זכיתני להיות מזרע ישראל עבדיך, המבחרים מכל העמים ומרוממים מכל הלשונות. ונוסף לזה, הצלתני ברחמיך מלילך בעצת רשעים ומליישב במושב לצים, ומלעמד בדרך חטאים, והגדלת רחמיך וחנינותיך עלי להרגילני בתורתך, ולהתקרב לצדיקיך וליראיך הנלוים אליהם, התמימים והישרים בלבותם. "רבות עשית אתה יהוה אלהי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו, אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר". אתה גמלתני הטובות בכל עת ובכל שעה, ואני גמלתיך הרעה. ובכל זאת לא עזבת חסדך מעמי, ואתה חושב מרחוק בכל עת להטיב אחריתי ולהשיב את שבותי. ואפלו בעת נפילתי וירידתי חס ושלום על ידי מעשי שאינם הגונים חלילה, אף על פי כן אתה מפליא עמי פלאות גדולות ונוראות, לחזקני ולאמצני ולחיותני בכל עת לבלי ליפול לגמרי חס ושלום, כאשר אתה לבד יודע כל מה שעבר עלי מנעורי עד היום הזה, "יהוה אלהים אתה ידעת":

ועתה אשר באתי לפניך, לשאת ראשי ופנימיות דעתי וצפון לבי לצפות לרחמיך מלא רחמים, מצמיח קרן ישועה, מצמיח קרן ישועה, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, אבי שבשמים, מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, עזרני ברחמיך הרבים, וזכני למוחין דקדושה למוחין זכים וטהורים, למחין ישראליים למוחין של ארץ ישראל, הצילני ממוחין פגומים, ממוחין של חוץ לארץ. חנני מאתך חכמה בינה ודעת דקדושה, וזכני ברחמיך הרבים ועזרני והושיעני שאזכה לילך ולנסע ולבא מהרה לארץ ישראל, לארץ הקדושה, לארץ החיים, אשר שם עקר הדעת והשכל והמח והחכמה דקדושה. העלני מהרה מחוץ לארץ לארץ ישראל. עשה עמי פלאות כנאה לך ולאבותינו ולרבותינו הקדושים, לא כמעשי הרעים, כי אתה עשה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעותי תגמלני: אמן ואמן.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה