מחלוקת

בגלל מחלוקת - לא חייבים לשנוא אחד את השני

מחלוקת | והנה חילוקי דעות בין גדולי ישראל היו תמיד, יש, ויהיו, והכל בסדר, הכל לגיטימי,
ואלו ואלו דברי אלקים חיים (עירובין יג:) !! בית שמאי ובית הלל, או רבי מאיר, ר' יהודה, ור' יוסי,
וכיוצא הכל קודש, בין אם נוהגים ופוסקים כך, או לא. וכן בכל דור ודור יש דעות שונות מהו רצון ה',
הן בהלכה הן בהשקפה, וכל אחד צריך לנהוג כפי הדרכת רבותיו.

בגלל מחלוקת – לא חייבים לשנוא אחד את השני…

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע נצבים

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים כט-יז) "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם.. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה".

ופרש"י שורש מגדל עשב מר כגידין שהם מרים, כלומר מפרה ומרבה רשע בקירבכם. ע"כ.

והספורנו כתב וזה לשונו, חושב להדיח רבים אל דעותיו הנפסדות.

והרמב"ן כתב

ראש ולענה, עשבים מרים או ממיתים, (וכן כתב במפורש רבי סעדיה גאון וז"ל ראש – רעל, לענה – פקועות), ושמם כן בלשון הקודש, האחד ראש שהוא ראש המרורים מר מכולם, והשני יקראו לענה.

והנה הספורנו היטיב לבטא דברים ברורים על אנשים המסתובבים בינינו אבל יש להם דעות נפסדות והשקפות עקומות מקולקלות ומסוכנות, ועל זה אומר הפסוק (שם יט) לא יאובה ה' סלוח לו, כי אז יעשן אף ה' וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל האלה (הקללה) הכתובה בספר הזה.

והנה חילוקי דעות בין גדולי ישראל היו תמיד, יש, ויהיו, והכל בסדר, הכל לגיטימי, ואלו ואלו דברי אלקים חיים (עירובין יג:) !!

בית שמאי ובית הלל, או רבי מאיר, ר' יהודה, ור' יוסי, וכיוצא הכל קודש, בין אם נוהגים ופוסקים כך, או לא.

וכן בכל דור ודור יש דעות שונות מהו רצון ה',

הן בהלכה הן בהשקפה, וכל אחד צריך לנהוג כפי הדרכת רבותיו.

אבל בכל דור ודור בכל ישיבה ובכל קהילה וכו' ובכל מסגרת, יש אנשים שחושבים את עצמם מבינים, גם בענינים רוחניים ודקים, על אף שהם אינם ראויים להביע דעה ואין הם "מאן דאמר" כלל, ואעפ"כ גאותם ושיגעון גדלותם דוחף אותם להביע דעות והגיגים, וגם להשמיע אותם ברבים, בבחינת "חושב להדיח רבים אל דעותיו הנפסדות", וכנ"ל.

הדרכה לקהילות קודש :

ובודאי שכל קהילה קדושה וכו' צריכים להשתדל ליישר דעותיהם העקומות, אבל יחד עם זאת צריכים לשמור את עצמם ולהתגונן מפני השועלים הקטנים (דייקא, כי באמת הם קטני המעלה ושפלים) המחבלים את הכרמים (שה"ש ב-טו) וכו' (שה"ש א-ו) כרמי שלי לא נטרתי ?! ואם אין אני לי, מי לי?! (אבות פ"א מי"ד).

וזה בחי' מ"ש המשנה ברורה (בה"ל סי' א, ס"א, ד"ה ולא יתבייש, וז"ל אם עומד במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר, ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה', ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו, בכגון זה מצוה לשנאותם ולהתקוטט עמהם, ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודוד המלך ע"ה אמר (תהלים קלט-כב) הלא משנאיך ה' אשנא, ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים וגו'.

והנה אידך גיסא צריכים להיזהר מלהיות סדרנים שלא מונו ולא התבקשו לכך ע"י אנשים גדולים, וצריכים להיזהר מקנאות מזוייפת ושלא במקומה, ולא להיות הדיוט הקופץ בראש (מגילה יב:), ולהיות מבעלי המחלוקת ומחריבי העולם החושבים את עצמן מתקנים העולם ומקרבים הגאולה, ולא לעשות דברים שלא יעשו "לשם שמים" מזוייף, ועכ"פ בכל ענינים כאלו – יש לפנות ולהתייעץ עם רבותיו בטרם כל.

אבל איך שלא יהי' אם יודע בודאות שפלוני דעותיו נפסדות הוא יתרחק ממנו, ויודיע לרבותיו או ראשי הקהילה שיטפלו בדבר.

ואכן אשרי מי שדעותיו מכוונות על פי רצון ה', ודדא קני מאי חסר, ודדא חסר, מאי קני.

ויהי רצון שנזכה ליישר השקפותינו ודעותינו כפי רצון ה' וצדיקיו האמיתיים

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה