להזהיר ולהזהר ממחלות הנפש של הדור כגון אינטרנט לא מסונן ואייפונים למינייהם | פרשת מצורע

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר מצורע. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע מצורע | הזהירה אותנו תורתינו הקדושה להזהר ולהשמר, להזהיר ולשמור את קרוביו ובני ביתו מנגע הצרעת וכדומיו, שהם מחלות גשמית, וישנם מחלות רוחניות שהם טומאות הנפש שהורסות את האדם עד היסוד ומהם יש בכפלי כפליים להשמר!

וזהו (ויקרא טו-לא) "והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם" וגו'.

"והזרתם" היינו ויפרשתם. כמו שתרגם אונקלוס "ותפרשון". וכדפרש"י אין נזירה אלא פרישה, וכן (ישעיה א-ד) נזורו אחור, וכן (בראשית מט-כו) נזיר אחיו. ע"כ.

וכתב ראב"ע וז"ל 'והזרתם' – יש מפרשים בו 'והזהרתם' בחסרון הה"א, וזה – לא יתכן. ע"ש.

אעפ"כ הכל אמת ורמז יש כאן שצריכים להפריש ולהזהיר את בני ישראל להתרחק מן הטומאה, בכל המובנים. וכמ"ש חז"ל (מו"ק ה.) אמר רבי שמעון בן פזי, רמז לציון קברים [שעושים סימנים על הקברות בסיד, שלא ילכו אוכלי תרומה שם] מן התורה מנין? וכו'. מר זוטרא אמר [אמר קרא] והזרתם את בני ישראל מטומאתם. [הפרישו אותם מן הטומאה על ציון הקברים]. ע"כ.

וכיוצא בזה אמרו חז"ל (יבמות קיד.) אמור אל הכהנים בני אהרן, ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו.

'אמור ואמרת' – להזהיר גדולים על הקטנים. (והו"ד בפרש"י עה"ת שם). היינו שבכל עניני הטומאה המטמאה ומזיקה מוטל על הגדולים והחכמים ומביני דבר וענין, יש להזיר ולהזהיר את הקטנים בגיל ובשכל ובהבנה על סכנות הטומאה, ולהפרישם ולהצילם מכך.

כי ה"קטנים" לא מודעים להשלכות, ולא מבינים את התוצאות, ויש לעוררם ולעודדם על כך, ולהפרישם מטומאות המזיקות. והנה ישנם כמה מיני טומאות, וישנה טומאה שטומאתה היא רק מקומית, ומוגבלת לפרט מסויים מהלכות טומאה וטהרה, אבל ישנם טומאות שמתפשטות מאד והורסות הכל, כטומאת הנפש והנשמה. שעל ידה האדם נהפך למציאות אחרת, מטהור לטמא ומזוהם ומושחת, ורחוק מהקדושה והטהרה היהודית כרצון ה' ותורתו הקדושה.

וזה בחי' מה שבכל דור ודור מוטל על ההורים ועל המורים, ועוד יותר על גדולי ישראל להזיר ולהזהיר את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם. כי אכן הילדים והנערים והצעירים למיניהם, וכן המון העם למיניו לא מודעים מהטעם והטומאה ולא מתוצאותיה.

וזה בחי' מה שבשנים האחרונות מזהירים ומזירים גדולי ישראל להתרחק מהאינטרנט, והאייפונים למיניהם, וכל מיני פלאפונים ומחשבים, שהורסים את הנער/ה וכל אדם עד היסוד,

ואע"פ שלכאורה מביאים תועלת כל שהיא, מ"מ הורסים את האדם ואת משפחתו עד היסוד, בבחי' (תהלים קלז-ז) ערו ערו עד יסוד בה.

ובהתחלה כמעט אף אחד לא הבין חומרת הדבר וגודל החורבן שיש בדבר, והיום אחרי שנהרסו כליל אלפים, כבר לא צריכים להעמיק ולהבין, כי כולם רואים שככה זה (ואע"פ היצר ממשיך לשגע, ונכשלים מדי יום רבבות, ונתוספים עליהם מדי יום עוד ועוד קרבנות).

וכן בענין פירצות הלבוש, ומקומות הקניה (שופינג בלע"ז) כקניונים למיניהם, ומקומות בילוי למיניהם שמסוכנים אפילו כשכל המשפחה כולל ההורים הולכים ביחד לשם, וק"ו כשרק הנערות/ים לבד הולכים לשם. וכן בטיולים ישנם הרבה מקומות המסוכנים לגוף וק"ו לנשמה, וכן ישנם עוד אלפי סכנות שהצעירים לא מודעים ויש להזהירם על כך.

וכן ההתחברות לחברים/ות לא טובים ולא מתאימים, וכו' וכו' שמוטל על ההורים לעמוד תמיד על המשמר. ולשמור ולהזהיר ולהזיר את צאצאיהם.

ויהי רצון שאנחנו וצאצאינו נזכה לעשות רצונו מעתה ועד עולם. ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

בברכת התורה וכטו”ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות

הנפש עייפה? חולים בגוף או בנפש?

צרו איתנו קשר –מוקד התפילות של חסידי ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
ברוכים הבאים למוקד התפילות
נשמח לעזור בכל שאלה וייעוץ רוחני