מחצית השקל – מעט טוב הוא ג"כ טוב | פרשת כי תשא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א,
יום ו' עש"ק לסדר פרשת כי תשא
לכבוד… אחדשה"ט!
בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

מחצית השקל – מעט טוב הוא ג"כ טוב | פרשת כי תשא

וזהו (שמות ל יב-יג) "כי תשא.. ונתנו איש כופר נפשו. זה יתנו .. מחצית השקל.. מחצית השקל תרומה לה'".
יש אנשים ששואפים לעשות כל דבר בשלימות, ועצם החשיבה, ובפרט כשנוגע לדבר שבקדושה – היא חשיבה טובה ונכונה, וכן נאה וכך יאה לעשות עבודת ה' בשלימות ובהידור, וכמ"ש (שמות טו-ב) זה א-לי ואנוהו.

ואמרו חז"ל (מכילתא –שם) התנאה לפניו במצוות, לולב נאה, סוכה נאה, ציצית נאה, תפילה נאה וכתיב (ויקרא ג ,טז) כל חלב לה'.

אבל לפעמים יש בדבר אליה וקוץ בה, כי מרוב השלימות והפרפקסיאניזם – יש הנכנסים לאובססיות לא בריאות,
ומשגעים את עצמם וגם משגעים הסובבים אותם, וכן נשברים לרסיסים כשלא מצליחים להיות מאה אחוז, או כשאחרים מצליחים יותר מהם, ולפעמים כשרואים שלא יוכלו לעשות הדבר בתכלית השלימות – לא עושים כלום, ונמנעים מעשיית הטוב.

ובאמת לא כן ולא נכון הדבר הזה.
וכמ"ש רבינו הקדוש ז"ל א ביסל גוט איז אויך גוט (פי' מעט טוב – הוא גם כן טוב), כלומר אע"פ שודאי להספיק מה יותר ולעשות עוד ועוד, ומה יותר בהידור ובשלימות,
מכל מקום גם קצת טוב הוא טוב, ואם מאיזה סיבה וצורך ושעת הדחק אי אפשר לעשות, השי"ת שמח גם עם המעט הטוב שעושים,
וע"ז נאמר (מנחות קי.) אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים,
וילד שלא מסוגל ולא יכול להביא 100 במבחן, צריכים לומר לו מלכתחילה שלא מצפים ממנו שיביא 100, ומספיק בפחות כפי היכולת, ושישמחו בו כאילו הביא 100.
וכן ילדים שנכנסים ללחץ לא סביר, ולתחרות לא בריאה – יש לעודדם לרדת מביקוש ציון ה-100, ודומה לזה.

וזה בחי' מה דקרמיז לן קרא במה שציוה השי"ת מלכתחילה להביא רק "מחצית השקל", ולא שקל שלם, לרמז על הנ"ל שמעט טוב הוא ג"כ טוב ופועל גדולות ונצורות.
וזהו לימוד גדול לכל עניני העוה"ז וק"ו לענינים הרוחניים, כגון למשל הרי ידוע שהכי טוב ומובחר הוא לקום כל לילה בחצות לילה ולעסוק מאז בעבודת ה' תורה ותפילה והתבודדות עד אחרי תפילת ותיקין, ומי שאינו יכול לעשות כן כל השבוע, יעשה כן עכ"פ פעמיים בשבוע, או עכ"פ פעם אחת בשבוע, ואם לא יכול – עכ"פ יקום לפנות בוקר (פאַרטאַגס) שהוא ג"כ עת רצון גדול מאד.

וכדאיתא בשו"ע (אורח חיים סי' א ס"ב) וז"ל המשכים להתחנן לפני בוראו – יכוון לשעות שמשתנות המשמרות, שהן בשליש הלילה, ולסוף שני שליש הלילה ולסוף הלילה, שהתפילה שיתפלל באותן שעות על החורבן ועל הגלות רצויה.

ואם גם זה לא יכול יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר (שם ס"א),
ואם גם זה לא יכול על כל פנים לא יאחר זמן התפילה שהציבור מתפללים (מור"ם זצ"ל שם)
ואם גם זה לא יכול עכ"פ לא יעבור על זמן קריאת שמע וזמן תפילה. ואם.. עכ"פ לא יתייאש מלעשות תמיד (ועכ"פ מעכשיו) מה שיכול,
וכל תנועה קטנה וק"ו מאמץ שאדם עושה יקר מאד מאד בעיני ה', והשי"ת שמח בו ובמעשיו.
כי אפילו אדם שנפל לאן שנפל ונמצא איפה שנמצא – אין שום יאוש בעולם כלל, וכל נקודה טובה ותנועה קלה שאדם עושה בבחי' (תהלים קמו) אזמרה לאלקי בעודי,
כמבואר היטב היטב בדברי רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' רפב) הוא דבר גדול ונפלא מאד.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מתנות לאביונים – להיוושע מרוממים

עבור משפחות של תלמידי חכמים עניים הגונים
כנסו לשמח עוד משפחה בשמחת פורים

מתנות לאביונים | כמה נותנים למחצית השקל ?

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
יש לכם שאלות נשמח לענות - דברו איתנו