מעמד הר סיני | פרשת בשלח

מעמד הר סיני – יסוד האמונה הקדושה. ראש ישיבת ברסלב מאיר – מדבר על יסודות האמונה הקדושה.. ישנם שתי בחינות בהרגשת אלוקות. בחי' א' המכונה "זה א-לי", שהאדם בעצמו חש נוכחות ה' ודבוק בו, ויכול כביכול להראות באצבע הנה "זה א-לי" (כידוע שכל מקום שנאמר 'זה', הנו כמראה באצבע מולו, ואומר 'הנה זה'.)

פרשת השבוע,ספרים,חומשים,מעמד הר סיני

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בשלח

לכבוד… אחדשה"ט ! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (שמות טו-ב) "זה א-לי ואנוהו, אלקי אבי – וארוממנהו".

ישנם שתי בחינות בהרגשת אלוקות.

בחינה א' המכונה "זה א-לי", שהאדם בעצמו חש נוכחות ה' ודבוק בו, ויכול כביכול להראות באצבע הנה "זה א-לי" (כידוע שכל מקום שנאמר 'זה', הנו כמראה באצבע מולו, ואומר 'הנה זה'.)

מעמד הר סיני

ויש בחינה ב' המכונה "אלקי אבי", שאע"פ שכעת איננו במוחין דגדלות, ואיננו מלא אהבת ה' ודביקות,

מכל מקום ברור לו והוא מאמין באמונה שלימה בהשי"ת ותורתו הקדושה מצד קבלת אבותינו ורבותינו הקדושים, שראו בחוש אלוקות גלויה, כעין שהיתה בעשרת המכות במצרים, ובניסי קריעת ים סוף, ומה שהשי"ת התגלה לעיני מיליונים רבים במעמד הר סיני

(שהרי ששים רבוא היו הגברים מגיל עשרים עד גיל ששים, והילדים והנערים עד גיל עשרים היו פי כמה וכמה מהם, וכן הזקנים מגיל ששים ואילך היו שם, וכמספרם בערך היו הנשים, נמצא שמעמד הר סיני הי' התגלות אלוקות לעיני מיליונים.

וזו עובדא היסטורית שאין עליה עוררים אפילו אצל הגוים.

וכך מסרו לנו אבותינו עד יוצאי מצרים ועומדי מעמד הר סיני, אשר אפילו עובדות היסטוריות כגון קיום נפוליון – אין עליה כ"כ הרבה עדים, וק"ו בְּדִיות דתיהם שרק הם העידו על עצמם, היינו כל יחיד ודמיונו ושקריו ואין כאן מקום להאריך).

השם איתנו כל רגע ורגע

והנה המציאות היא שהשי"ת נמצא כל הזמן ע"י ועם כל אחד מאתנו,

והיה ראוי שנעבוד אותו כל הזמן בבחינת "זה א-לי", כי בודאי לא ראוי להסיח את הדעת ממציאות קיימת כל הזמן מול עינינו השכליים, ובפרט במה שנוגע לאמונתינו הקדושה, ולעבודת ה', ולעמידה בנסיונות הרבים, ולכל חיי הנצח שלנו, אלא שעוביותינו ורוב הטירדות והבלי העולם הזה הם חזקים מעל כל דמיון,

ובמציאות ההיסח הדעת מצוי מאד, עד אשר קיום (תהלים טז.) שויתי ה' לנגדי תמיד שהוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים, וכמבואר היטב בדברי מו"ז הרמ"א זצ"ל בשו"ע (או"ח סי' א, ס"א), הוא נחשב לדבר נפלא ויוצא דופן אצל רוב העולם.

והנה אע"פ שבודאי צריכים אנו לחתור כל הזמן לעבדו בשמחה, ובאהבה, ולהיות דבוקים בו יתברך, ולחוש אותו בבחי' "זה א-לי",

מ"מ איך שלא יהיה, אפילו אם לא נזכה בתמידות לכך, ואפילו הדבר ימשך עידן ועידנים, ואפילו ח"ו ניפול להיסח הדעת גדול ע"י ריבוי עיסקנו בצרכי והבלי חיי העולם הזה, כפרנסה ורפואה וחדשות וכו',

מ"מ ניהי' תמיד איתנים בבחינת "אלקי אבי" דהיינו באמונתינו הקדושה, ובתורתינו הקדושה, ובדיבוק לצדיקי אמת.

וכמבואר בדברי רבינו ז"ל מברסלב (שיחות הר"ן סי' ה) שרבינו הקדוש ז"ל אמר: אשרי ההולך בתמימות ויש לו יראת העונש,

ואמר אשרינו שמשה רבינו ע"ה בחר לנו חלק טוב מאד ונתן לנו את התורה, ופתח בה (בראשית א-א) בראשית ברא אלקים את השמים וכו' בלי שום חקירות, רק ציוה עלינו להאמין בהשם יתברך באמונה לבד

(ועל כן אסור לנו ליכנס בחקירות כלל, חס ושלום),

כי באמת עיקר עבודת ה' היא רק ע"י יראת העונש.

ויהי רצון שנזכה לעבוד את ה' תמיד מתוך דביקות ואהבה בבחי' זה א-לי, וכנ"ל, ועכ"פ מתוך יראת ה' ואמונה פשוטה ותמימה בבחי' אלקי אבי, וכנ"ל.

בברכת התורה וכל טוב סלה

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

קריאת קודש

לכל אוהבי התורה ולומדיה

הישיבה זקוקה לתרומות מאוהבי השם ותורתו

כל תרומה / מעשרות / צדקה – יתקבלו בברכה

ניתן למוסר שמות לפדיון נפש / תפילה בקבר רחל / דוד המל ושאר קברי צדיקים

או ניתן להקדיש שיעורים בישיבה ובאתר לעילוי נשמה

שכר טוב מובטח – לבוטחים בה' שלא יחסר להם דבר ממעשה הצדקה ומהמצווה להיות מתומכי התורה…

צלצלו 050-4161022

או בדף התרומות DONATE

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה