מפורסמים של שקר | פרשת השבוע קורח

איך מזהים מפורסמים של שקר ?

ידוע ומפורסם התעוררות בני ישראל וגודל ההשתוקקות לעלות אל השם והחזרה בתשובה בדורינו,

אבל לצערינו גם גדלו ועצמו המפורסמים של שקר, המטעים ומדריכים את הציבור בהשקפות ודרכים הנוגדים דעת והשקפת תורה אמיתית, והם גורמים נזק וצער וייסורים למתקרבים והשומעים להם,

ומה גם שבסופו של דבר מרחיקים מחיי עולם לנצח נצחים, וחולקים על צדיקי אמת ועל דרכי והלכות התורה !

מפורסמים של שקר :

בס"ד

לכבוד…אחדשה"ט! הנני לכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע פרשת קורח.

(במדבר טז- א,ב) "ויקח קורח… ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים נשיאי עדה קרואי מועד אנשי שם" (פירוש מפורסמים [של שקר]). והאי "ויקומו לפני משה" אינו לשון קימה והידור לפני משה, אלא נהפוך הוא, ויתיצבו [בחוצפה] "כנגד משה" כלשון רב סעדיה גאון.

געוואלד! געוואלד! לא רק עמי הארץ רדפו את משה, ולא רק הערב רב, אלא גם ראשי סנהדראות וגדוליהם חשבו בלבם שמשה רבינו ע"ה לא היה בסדר, ומתנהג שלא בצדק ושלא ביושר, והם צודקים ממנו ומבינים טוב יותר ממנו, והוא צריך להכנע ולהתבטל אליהם, געוואלד! געוואלד!

וכן בכל דור ודור עומדים בעלי בתים פרנסים תקיפים, דרשנים, סתם עמי הארץ [ובדורינו נתוספו סתם בעלי תשובה] שהם חושבים שהם מבינים יותר טוב, והם רוצים להיות מורים את מוריהם, ומבאישים ריחם של צדיקים מהם, ורודפים אותם בכל מיני אופנים, והופכים את הקערה על פיה רחמנא ליצלן, ואומרים כל דבר גנאי על הצדיקים בכל נושא אפשרי, פעם בצידקותם שהם לא כ"כ צדיקים, ופעם בלמדנותם וידענותם ושהם לא יודעים (בדעת והשקפת תורה) ומכשילים את הרבים, ופעם ביושרם בדיני ממונות, ופעם בנושאים שבקדושה, ופעם בעבודת ה' וכו' וכו'..,

(אמר המעתיק : ועל כן תמצאו הרבה שאחרי שניסו לעלות אל השם ועסקו בתורה ועבודת השם – נופלים משתגעים ומתייאשים, כי ההדרכה לא הייתה נכונה.., וגם מלאים קושיות על השם וצדיקיו ועוד ועוד..,)

והכלל

עבדא בהפקירא ניחא ליה (גיטין יג.), ועל כן הם מחפשים כל דרך לזרוק ולפרוק עול ושלא יצטרכו לשמוע ולקבל, ויוכלו לעשות ככל העולה על רוחם.

אלא שהצדיק מפריע להם בכך, ועל כן הם מחפשים עלילות איך לתרץ את עצמן למה לא צריכים לשמוע להם.

ויש מהם שלא מספיק להם להפקיר את נפשם, אלא מבקשים להרגיש יותר טוב, דהיינו שרוצים שכולם ינהגו כמותם, ועל כן מדובבים ומדרבנים אחרים ג"כ למרוד בצדיקים, בבחי'(סנהדרין קז: ) חוטא ומחטיא את הרבים. ועליהם נאמר (נגעים פ יב מו') אוי לרשע אוי לשכינו.

אמונת חכמים

ומאידך ונהפוך הוא, קמים בכל דור ודור יהודים כשרים שחזקים באמונת חכמים, והכל עושים על פיהם, ומפיהם הם חיים, והם הם הכשרים שבכל דור ודור, וככלב ויהושע בשעתו לא מקשיבים ולא מתחברים ללצים והמסיתים והמורדים בה' ובצדיקיו.

והם העומדים בפרץ להתקוטט עם הפורצי גדר, לבל ימשכו אחריהם המון העם וקלי הדעת, וכעין שכתב המשנ"ב בבה"ל (ס יא' סא' ד"ה ולא יתבייש) שאם האדם הכשר נמצא במקום שיש אפיקורסים המתקוממים על התורה, ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר ועל ידי זה יעבירו את העם מרצון ה', ופתח בשלום ולא נשמעו דבריו, מצוה לשנואתם ולהתקוטט עמהם ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודוד המלך ע"ה אמר (תהילים קלט, כא) הלא משנאיך ה' אשנא, ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים, כי לאויבים היו לי.

וכבר אמרו חז"ל (עירובין כא:) המלעיג על דברי חכמים נידון בצואה רותחת, ואמרו במדרש (ביה"מ ו, 67) המלעיג על תלמיד חכם אין רפואה למכתו. וכמ"ש (שבת דף קו.) ודילמא חיויא דרבנן טרקיה דלית רפואה למכתו.).

וכיוצא בהם מאמרים רבים, המזהירים ומרחיקים את האדם מללכת כנגד תלמידי חכמים וצדיקים, ובכולם עונשם בצידם בעולם הזה, וק"ו בעוה"ב. וכבר יעצונו חז"ל (אבות פב' מ,טז') הוה מתחמם כנגד אורן של תלמידי חכמים, והזהר שלא תכוה בגחלתן, שנשיכתם נשיכת שועל, ועקיצתם עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף, וכל דבריהם כגחלי אש.

ויהי רצון שנזכה להתבטל כליל לרבינו הקדוש ז"ל.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת חסידות ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה