מצוות הצדקה

מצוות הצדקה, ובמיוחד בערבי חגים:
מעבר למצות נתינת צדקה, בכל השנה, בערבי חגים בכלל, ובערב פסח בפרט, שיש הוצאות מרובות, ויש עניים בעם ישראל, כל מי שיכול לתרום לנזקקים. חייב להשתדל בזה.
ועל כך אומר הזוהר הקדוש, שמי שיושב וסועד בחג, בלא שנתן מכספו ולחמו לעניים, וחלילה העניים בחג בוכים מחוסר כל, גורם רעה גדולה חלילה..

ולשון הזוהר, הקדמה דף י עמוד ב: 

פתח ר' שמעון ואמר כל מאן דחדי באנון מועדיא ולא יהב חולקיה לקודשא בריך הוא ההוא רע עין שטן שונא אותו וקא מקטרג ליה וסליק ליה מעלמא וכמה עקו על עקו מסבב ליה, חולקי' דקודשא בריך הוא למחדי למסכני כפום מה דיכיל למעבד בגין דקודשא בריך הוא ביומייא אלין אתי למחמי לאינון מאנין תבירין דיליה ועאל עלייהו וחמי דלא אית להון למחדי ובכי עלייהו סליק לעילא לחרבא עלמא אתאן בני מתיבתא קמיה ואמרי רבון עלמא רחום וחנון אתקריאת יתגלגלון רחמך על בנך, אמר לון וכי עלמא לא עבדית ליה אלא על חס"ד דכתיב (תהלים פ"ט) אמרתי עולם חסד יבנה…

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה