מציאת חן

מציאת חן

מאמר אמיתי בטעם והשקפת תורתו של רבי נחמן מברסלב – על חן ומציאת חן 

מוהרנ"ת ז"ל אמר והעיד על עצמו שאע"פ שלחֵן של אמת זכה רק רבינו הקדוש בשלימות, מ"מ מחֵן של שקר זכה להיות נקי. וגם אנחנו צריכים להתרחק בכל כוחותינו מהכיעור הזה הנקרא "חן של שקר" ולא ננהג בעצמינו שום חן של שקר, כדרך העולם שמסגלים ומתרגלים בתנועות משונות של כאילו עדינות ואצילות ויחודיות והתפארות בישיבה כגון לשים רגל על רגל, או בצורה מיוחדת, ובעמידה כגון רגל על הקיר, או שילוב רגליים מאחורה, או לעמוד בצורה זקופה מיוחדת (שעל זה בלאו הכי יש איסור ללכת ולעמוד בקומה זקופה, או בראש זקוף וכמבואר בשו"ע ובחז"ל שזהו כדוחק רגלי השכינה ח"ו כביכול), או לכוון מרחק מסויים בין רגל לרגל או הצמדת רגליים, או להעמיד רגל אחורי רגל וכיוצא באלה תנועות בעמידה שעושים להיות מושכי עין ותשומת לב ולהרגיש שונה כיוצא, וכן בהליכה יש כל מיני צורות של הליכה של גאוה ותשׁומי,

וכן באכילה ע"י תפיסת כלי אכילה ושתיה בב' אצבעות בלבד ושאר האצבעות מפורדות באויר להראות עדינות, וכן בצורת החיתוך של האוכל כנודע כל זה מהמציאות למי שמשים לֵב במעשי בני אדם, וכן בדיבור, יש המלווים הדיבור בתנועות ידים או בתנועות ראש ושאר חלקי הגוף, ויש המדברים לאט לאט יתר על המידה להראות "ישוב הדעת" כאילו, וחשיבות, ויש המדברים דוקא מהר להראות נחרצות

והם ג"כ בחי' המן הדיוט הקופץ ראשון בראש להגיב ולומר דעתו בצורה רהוטה ונחרצת ויש תעשיה שלימה של בתי ספר וסדנאות לתדמיתנות שגובים כסף הגון כדי ללמד בני אדם איך להשתפר ולהתנהג בעניני חן של שקר, ומלמדים איך לעשות תנועות עם העיניים והפה, פעם תמהים, פעם מתלהבים ושאר תנועות של חן של שקר כגון איך להחזיק סיגריה בחשיבות  ואיך להיות מעלה עשן בחשיבות להוציא את העשן של הסיגריה בצורה של טבעות או תמרות עשן וממעלה עשן מיוחד, ואיך להדליק הסיגריות בחשיבות ואיך להוציא הכסף מהכיס וכו' ואין סוף שטויות כאֵלוּ תִּלְאֶה היד לכתבם והפה לדברם.

וכן זה כמה שנים הכניסו דבר זה בין החרדים ללמדם איך לדבר עם הציבור ועושים סדנאות ושיעורים איך לדבר בחֵן של שקר עם הציבור ואיך לדרוש בהרמת הקול והנמכת קול הרמת ידיים וחבטת ידיים, ואח"כ מתנהגים ונואמים ע"פ משחקי הגויים שהוכנסו בכרם ה' אוי לנו.

וכל זה גילה לנו רבינו הקדוש שזה ענף מתאות ניאוף ופגם הברית כמ"ש רבינו ז"ל בליקוטי מוהר"ן (תורה פתח רבי שמעון, ח"א סי' ס) שכל אלו החִנוֹת של שקר הם באים ע"י הבל היופי, בבחינת (סוף משלי) שקר החן והבל היופי, דהיינו מי שאינו נשמר מיופי הנשים [דהיינו תאות נשים בכל צורותיה, בין להסתכל בנשים, בין לדבר איתם, בין להסתובב אתם, וק"ו מהרהר בהן וכו' שכל הדברים האלו ג"כ כרוכים באיסור תורה מפורש, כמ"ש לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם  אשר אתם זונים אחריהם], ומי שאינו נזהר מיופי הנשים עי"ז יש לו תאות של אלו החינות של שקר.

ואין עצה ואין תבונה אלא להתפלל ולצעוק אל ה' ולהתרחק בכל יכולתו מכל הכיעור הנ"ל, והעיקר לעורר היראת שמיים והקדושה והפרישות וכמ"ש רבינו ז"ל שגם האבות הקדושים כשבאו למקומות שלא היה שם יר"ש ותיכף הרגישו זאת ע"י שהתחילו להרגיש, לפי ערך קדושתם יופי הנשים, וע"כ נהגו בפרישות וקדושה יתירה (ע"ש בתורה הנ"ל באות ג), להרחיק מעל עצמן ומעל גבולם חמדת יופים כמ"ש (משלי ו) אל תחמוד יפיה בלבבך, כי בעד אישה זונה עד ככר כסף, שדבר זה מעבר לכל כיעורה  ופשעה ג"כ מביאה לעניות והתמעטות הפרנסה והשפע.

[נ.ב] מה שהזכרתי קודם דוגמא בענין עישון סיגריות, הוא משום שהדבר קיים במציאות, ואין בדברי משום הסכמה אפי' בדיעבד או בצורה עקיפה להתיר לעשן סיגריות, כי הוא איסור חמור בפני עצמו].

ויהי' רצון שנזכה להיות קדושים וטהורים נקיים מכל חן של שקר ורק ע"י "שב ואל תעשה" נזכה לקדושה נפלאה וקירבת ה'

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ראש ישיבת ברסלב – נצח מאיר

קמיעות וסגולות למציאת חן, קמיע של רבי נחמן >>

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה