מרגיש נרדף ? אל תדאג השם איתך !

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וישב | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע...

אל תרגיש נרדף האלקים איתך! וזה בחי' ויהי הוי"ה את יוסף (בראשית לט-ב/כא) כתיב:
"וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום.. ויוסיפו עוד שנוא אותו.. ויקנאו בו אחיו,
ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ועתה לכו ונהרגהו,
וישליכוהו באחד הבורות.. ויפשוטו את יוסף את כותנתו.. ויקחוהו וישליכו אותו הבורה..
לכו ונמכרנו לישמעאלים.. ויהי הוי"'ה את יוסף ויהי איש מצליח.. ה' אתו,
וכל אשר הוא עושה – ה' מצליח בידו.. ויברך ה'.. בגלל יוסף.

ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר.
ויהי ה' את יוסף ויט אליו חסד.. באשר ה' אתו, ואשר הוא עושה ה' מצליח..
ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך,
אתה תהי' על ביתו ועך פיך ישק כל עמי, רק הכסא אגדל ממך" וכו'.

לומדים מפסוקים אלו שכמה שניסו להשפיל את יוסף וכמה שהשפילו אותו ורדפו אותו גדל וצמח עד שנעשה כמלך ויהי ה' עמו בכל מצביו.

מרגיש נרדף ? אל תדאג השם איתך !

וזה בחי' מ"ש חז"ל (יומא לח.) בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך יתנו לך, אין אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימא.

ועוד אמרו (שבת פח:) תנו רבנן הנעלבים ואינם עולבים, שומעין חרפתן ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים ביסורין עליהם הכתוב אומר (שופטים ה-לא) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ע"כ.

וכתיב (קהלת י-טו) והאלקים יבקש את נרדף, ואמרו חז"ל (ויק"ר כז-ה) רב הונא בשם רב יוסף אמר לעולם והאלקים יבקש את נרדף, אתה מוצא:
צדיק רודף צדיק – והאלקים יבקש את נרדף,
רשע רודף צדיק – והאלקים יבקש את נרדף,
רשע רודף רשע – והאלקים יבקש את נרדף,
אפילו צדיק רודף רשע, מכל מקום – והאלקים יבקש את נרדף,

ר' יהודה בן רבי סימון בשם רבי יוסי בן רבי נהוראי, לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפים מן הרודפים, תדע לך שכן הוא שכן, מאז בריאת העולם הבל נרדף מפני קין, ובחר הקב"ה בהבל שנאמר (בראשית ד-ד) וישע ה' אל הבל ואל מנחתו.

נח נרדף מפני דורו, ולא בחר הקב"ה אלא בנח שנאמר (שם ז-א) כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה,

אברהם נרדף מפני נמרוד, ובחר הקב"ה באברהם שנאמר (נחמיה ט-ז) אתה הוא האלקים אשר בחרת באברם

יצחק נרדף מפני פלשתים ובחר הקב"ה ביצחק שנאמר (בראשית כו-כח) ראו ראינו כי היה ה' עמך.

יעקב נרדף מפני עשו ובחר הקב"ה ביעקב שנאמר (תהלים קלה-ד) כי יעקב בחר לו י-ה.

יוסף נרדף מפני אחיו, ובחר הקב"ה ביוסף שנאמר (שם פא-ו) עדות ביהוסף שמו.

משה נרדף מפני פרעה – ובחר הקב"ה במשה שנאמר (שם קו-כג) לולי משה בחירו.

דוד נרדף מפני שאול – ובחר הקב"ה בדוד שנאמר (שם עח-ע) ויבחר בדוד עבדו.

שאול נרדף מפני פלשתים ובחר הקב"ה בשאול שנאמר (שמואל א, י-כד) הראיתם אשר בחר בו ה'.

ישראל נרדפים מפני האומות (אמר המעתיק הוא הדין החרדים לתורת השם מפני השמאלנים כיוצא בהם), ובחר הקב"ה בישראל שנאמר (דברים יד-ב) ובך בחר ה' להיות לעם סגולה,

רבי אליעזר בן רבי יוסי בן זמרא אמר אף בקרבנות כך, אמר הקב"ה שור נרדף מפני ארי, עז מפני נמר, כבש מפני זאב, לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפים, הדא הוא דכתיב (ויקרא כב-כז) שור או כבש או עז כי יולד וגו'.

ואיתא באגרת הרמב"ן ז"ל השפל עצמך וינשאך המקום – ואין לה' מעצור להושיע ברב או במעט (שמואל א- יד,ו). ויש ללכת בדרכי התורה ולהתנהג בפשיטות ובתמימות בדרך האמת, וכמ"ש הרמב"ם שאין האמת נעשה אמת בגלל שרבים מסכימים עליו, ואין האמת חדל להיות אמת, אפי' כשרבים חולקים עליו.

וכמ"ש רבינו הק' (רבי נחמן מברסלב) לאחיו ר' יחיאל צבי זצ"ל אל תירא ואל תחת מפניהם כי כל זה לגדל אותך ולהרבות כבודך ולגדל שכלך, כי כמו שאי אפשר לכל מיני זרעונים לבוא לתכלית גידולם אלא עד שנותנים מתחילה הגרעין בעפר, ואח"כ הגרעין נתבלה, ואחר בלותו יפרח ויציץ מעשה אילן גדול, כן הדבר הזה, שעי"ז שמשפילין אותך עד עפר עי"ז תתגדל ותצוץ ותפרח בעולם (עלים לתרופה-ג).

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה