משיח וגאולה.

גאולה,משיחניסן, פסח – יציאת מצרים – זה זמן להתפלל לצאת מן הגלות מהחושך הגשמי לאור רוחני, מעצבות לשמחה, משיעבוד התאוות לגאולה – הרגשה וקירבת השם בכל רגע ורגע.., הן לכל אדם להביא משיח לעצמו, הן משיח וגאולה לכלל עם ישראל בגלותינו הארוכה והמתמשכת…

תפילה | משיח וגאולה.

 

תפילה על משיח ובקשות לגאולה מלוקטים מתוך הספר "ליקוטי תפילות".

ריבונו של עולם.., תעורר רחמיך הרבים עלינו ותמהר ותחיש לגאלנו, ותשלח לנו מהרה את משיחינו – משיח בן דוד ומשיח בן יוסף.

ושניהם יתחברו ויכללו יחד ויכניעו וישפילו את כל השבעין עכו"ם וכל הסטרא אחרא עד עפר,

ויגלו חכמתם בעולם [חכמת הצדיקי אמת, חכמת אמת, חכמת התורה הקדושה], ויפוצו מעינותיהם חוצה. "ותמלא הארץ דעה לדעת את יהוה כמים לים מכסים".

וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, וישובו כל העמים על ידי חכמתם של התרין משיחין. לעבודתך וליראתך ויקים מקרא שכתוב: "כי אז אהפך אל כל העמים שפה ברורה לקרא כלם בשם יהוה לעבדו שכם אחד".

ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכלם ותכניעם ותשפילם במהרה בימינו.

ותבטל ותבער כל העננין דמכסין על עינין, ואז נזכה להיות דבקים בך ובתורתך הקדושה תמיד בלי שום הפסק וביטול כלל.

ולא יהיה כח לשום מונע ולשום מבלבל לבלבל את דעתנו כלל, רק נזכה להיות דבקים בך תמיד כל ימי חיינו לעולמי עד ולנצח נצחים.

ויקים מקרא שכתוב: "והיה אור הלבנה כאור החמה" במהרה בימינו אמן:

ונזכה להאמין בך ובצדיקי האמת תמיד, ועל ידי זה נזכה לבוא לארץ ישראל חיש קל מהרה, ותמהר ותחיש לגאלנו גאולה שלימה, ותביא לנו את משיח צדקנו :

רבונו של עולם, יהוה אלהים אמת, אשר נטעת בנו בכל דור ודור צדיקי אמת, הושיענו ורחמנו ברחמיך הרבים, וזכנו להתקרב לצדיקי אמת לקבל מהם עצות אמתיות דעת תורה והשקפה בריאה.., ולא נסור מדבריהם ימין ושמאל, רק נזכה לילך בדרך עצתם האמתיות..,

ומהר לגאלנו גאולה שלימה, גאלת הנפש והגוף והממון, אשר כולם הם בגלות גדול עכשיו. חוס וחמל על פליטת עמך בית ישראל, ומהר לגאלנו גאלת עולם בכלל ובפרט בגשמיות וברוחניות. ותביא לנו את משיח צדקנו, בן דוד יבוא ויגאלנו. ותבנה חרבות ירושלים. עיר הצדק קריה נאמנה.

אדון יחיד מלא רחמים פודה ומציל גואל חזק גואל ישראל, רחם עלי ומהר לגאלני גאולה שלמה מהרה למען שמך מכל התאוות רעות והרהורים רעים ומכל החטאים והפגמים שהרגלתי בהם. אוי לי וי לי, אוי לי וי לי, אוי אוי ואבוי, אוי אוי איני יודע כלל מה לדבר, ואיך לבקש עצה ותחבולה ביון מצולה ואין מעמד כזה, בבלבול כזה, ברגילות לא טובים כאלה…

"קרבה אל נפשי גאלה למען אויבי פדני, יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הישר לפני דרכך". "פדה נפשו מעבר בשחת וחיתו באור תראה. פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך. בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת. ואני בתמי אלך פדני וחנני. קרבה אל נפשי גאלה, למען אויבי פדני. כי עם יהוה החסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך. פדה אלהים את ישראל מכל צרותיו. ואני תפלתי לך יהוה עת רצון, אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך":

וכבר חלפו ועברו קרוב לאלפים שנה מיום החורבן, אשר אנו הולכים תועים וחשכים כיתומים ואין אב. אדון, הקל עלנו, ושלח ישע לגאלנו. חוס וחמל ורחם עלינו, ואמר לצרותינו די, ותמהר ותחיש לגאלנו גאולה שלמה בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש וממון, בכלל ובפרט, שנזכה לסור מרע לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ולהיות קבועים בקדשתך באמת. ותגאול ותפדה נפשנו מכל החטאים והעונות והפשעים, ומכל מיני פגמים שבעולם, ומכל התאות והמדות רעות. ותבנה לנו את בית מקדשנו בנין עולם עדי עד, וישובו כהנים לעבודתם ולוים לדוכנם וישראל למעמדם..,

רבונו של עולם אדוני מלכי ואלהי, אבי גואלי ופודי צור לבבי וחלקי. הלא אתה יודע בעצמך עצם רחמיך ואהבתך אלי, וכמה נפלאות ונסים וטובות בלי שעור עשית עמדי, ואיך תוכל להתאפק כל כך מלעזור ומלהושיע לי ישועה שלמה לגאלני גאולה שלמה שאין אחריה גלות, שאזכה לשוב אליך באמת בבחינת תשובה של שבת. הלא אין דבר נמנע ממך, כמו שכתוב: "היפלא מיהוה דבר". רחם עלי מלא רחמים, ואל תשליכני מן האמונה לעולם, ואל תעשה עמי כחטאי ואל תגמלני כמפעלי, רק תחנני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים…

מלא רחמים, ראה נא בענינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו גאולה שלמה מהרה למען שמך, ראה "כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב", ראה את עמך מרודים מאד בכלל ובפרט, הבט ימין ואין עוזר לשמאל ואין סומך, "כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי.

בברכת התורה ולומדיה

שנזכה לגאולה שלימה כל אחד ואחד בעם ישראל

שיזכה לקירבת השם יתברך ולכלל ישראל שיבוא משיח צידקנו במהרבה בימינו

וישמח, ויגאלנו – מכל צרות נפשינו !!

ישיבת ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה