משלוח מנות

משלוח מנות או משלוחי מנות ?

יום הפורים מגיע שמחה וששון ליהודים, מהי באמת מצוות השמחה ביום פורים, ומה זה משלוח מנות או משלוחי מנות ? להרבות במתנות לאביונים, או לשלוח לחברים ממתקים ? או אוכל לבית התבשיל לשמח לב עניים ???

הלכות משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים וסעודת פורים

מתוך הקיצור שולחן ערוך, סימן קמב.

א. חייב כל אדם לשלוח לכל הפחות לאדם אחד שתי מתנות, דכתיב (במגילה) "ומשלוח מנות איש לרעהו", משמע שתי מתנות [לשון מנות מיעוט רבים שתים] ל(אדם) אחד [נלמד מהמילה משלוח].

וכל המרבה לשלוח מנות לרעים הרי זה משובח [יש עניין במיוחד לשלוח לאנשים שרבתם איתם, ויש לכם הרגשה לא נעימה איתם לשלוח מנות כסגולה להמתקת הדין וזה יכול לעשות קירוב לבבות ולהמתיק את הייחסים כגון בין שכנים או מריבה בין אחים וכדומה – סגולה בדוקה, תנסו !],

ומכל מקום מוטב להרבות ב- מתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעים, כי אין שמחה גדולה ומפוארת לפני הקדוש ברוך הוא, אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות, והמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים [ומי שמשמח עניים השם יתברך ישמח את שלו בשמחת פורים].

ב. לא נקרא מנות [שימו לב שלא כתוב משלוחי מנות] אלא דבר שראוי לאכול כמות שהוא בלי תיקון, כגון בשר ודגים מבושלים ולא חיין, או מיני מתיקה או פירות או כוס יין ומי דבש וכיוצא בו.

ג. כל אדם אפילו עני שבישראל המקבל צדקה, חייב ליתן לכל הפחות שתי מתנות לשני עניים, דהיינו מתנה אחת לכל אחד, דכתיב ומתנות לאביונים משמע שתי מתנות לשני אביונים, ואין מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט יד ליטול נותנים לו. ומי שהוא במקום שאין שם עניים, יעכב את המעות אצלו עד שיזדמנו לו עניים או ישלחם להם.

ד. גם הנשים חייבות ב- משלוח מנות ומתנות לאביונים, משלוח מנות תשלח אשה לאשה ואיש לאיש, אבל מתנות לאביונים יכולה גם אשה לשלוח לאיש וכן בהיפוך. קצת נשים סומכות על בעליהן שהן שולחים גם בשבילן, ואינו נכון אלא יש להחמיר.

ה. חייבין לאכול ולשתות ולשמוח בפורים, גם בליל י"ד ישמח וירבה קצת בסעודה, וכשחל במוצאי שבת אף שצריך לעשות בשבת סעודה שלישית, ימעט קצת באכילתו ביום ליתן מקום לסעודת ליל פורים. ומכל מקום בסעודה שעושין בלילה אין יוצאין ידי חובתן, דעיקר הסעודה מצותה שתהא ביום דכתיב ימי משתה,

ויש להדליק נרות דרך שמחה ויום טוב גם כשעושין הסעודה ביום. וגם בליל ט"ו צריך לשמוח קצת, גם מתנות לאביונים ומנות לרעהו צריך להיות ביום, ומשום דטרידי במשלוח מנות עושין מקצת סעודה בלילה, ומתפללין מנחה בעוד היום גדול, ועושין את הסעודה לאחר מנחה,

וצריכין לעשות על כל פנים רוב סעודה ביום, וכשחל בערב שבת עושין אותה בשחרית מפני כבוד שבת. וטוב לעסוק קצת בתורה קודם שמתחיל הסעודה, וסמך לדבר ליהודים היתה אורה ודרשינן אורה זו תורה [ועל כן יש המרבים בנתינת צדקה במיוחד ללומדי תורה – להאירה ביום זה].

יש אומרים שיש לאכול מיני זרעונין בפורים זכר לזרעונין שאכלו דניאל וחביריו בבבל, וזכר לזרעונין שאכלה אסתר, דאיתא בגמרא וישנה ואת נערותיה לטוב, שהאכילה זרעונים. (דיני על הנסים בברכת המזון עיין סימן מ"ד סעיף ט"ו, ט"ז).

ראינו מההלכה שעיקר השמחה של השם יתברך היא לשמח לב עניים אלמנות ויתומים, ע"י משלוח מנות, מתנות לאביונים. ובנייהם לומדי התורה שנקראים ג"כ עניים הגונים.

ילדים אביונים משלוח מנות

משלוחי מנות בית התבשיל.

כן, יש אפשרות לעשות את בית התבשיל – שליח/ים עבור משלוחי מנות לעניים, שהרי משלוח מנות נמסר ע"י שליח, כפי שמדייקים מנאמר במגילה משלוח מנות ע"י שליח.

והרי בתרומה שלכם אפילו כמה ימים לפני יום הפורים, אתם עושים את בית התבשיל לשליחים נאמנים להאכיל ולשמח באמת לבבות עניים רעבים – שזה עיקר שמחת הקדוש ברוך הוא – ואם אתם משמחים את השם יתברך – בטוחים אנחנו שהוא ישמח אתכם בשמחת הפורים !!!

תרומות לבית התבשיל של חסידי ברסלב

עבור משלוחי מנות צלצלו 050-4161022

משלוח מנות בבתי התבשיל = שווי סעודת עניים חמה, ביום הפורים 35ש"ח לאדם.

וכל המוסיף יוסיפו לו מן שמייא !

כמה נותנים למתנות לאביונים ? וזכר למחצית השקל ? כנסו

בדיחות לפורים כבר הכנתם ? כנסו זה יקרע אתכם מצחוק…

בדיחות לפורים

ברכות לחברים מורים במשלוחי מנות כבר הכנתם ?

אתם חייבים לקחת רעיונות ולשלוח לחברים…

זה ישדרג להם ולכם את שמחת חג הפורים –

לקט ברכות לפורים הגדול בישראל https://www.ברכות.co.il/ברכות-לפורים

פתחו את לבבכם ואת כיסכם – ומשמיים יענו לתפילותיכם !

כמו שאתם תורמים ומשמחים עניים הגונים כך ישמחו אתכם ויענו ויתקבלו תפילותכם ממרומים ! כי כל הפושט יד נותנים לו….

תרמו משלוחי מנות ממתקים ותחפושות למשפחות נזקקות ותקבלו – ברכה ותפילה מיוחדת בחג הפורים מהמשפחות וילדיהם, עם תיקון הכללי ע”י גדולי הרבנים – במקומות הקדושים בכותל המערבי, רחל אימנו, רבי נחמן מאומן ועוד…

לפרטים ולתרומות (מתנות לאביונים + זכר למחצית השקל + משלוח מנות) הקליקו

מתנות לאביונים

צלצלו או שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

 

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה