משנכנס אדר

מתנות לאביונים

איתנו החיים והשלום ירחם השם יתברך על עמו ישראל כל מקום שהם ויוציאם מצרה לרוחה וכו' ויקבץ גליותינו לארצנו ויביא לנו משיח צדקנו במהרה בימינו בקרוב אמן סלע.

הנה אמרו חכמינו ז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, יהי' רצון מלפניו שנזכה לקיים בפשיטות בשורות טובות ישועות ונחמות מאחינו בני ישראל הנתונים בצרה המקום ברוך הוא ירחם עליהם ונזכה לראות אותם כדכתיב קהל גדול ישובו הנה ואל יאבד עוד שום ישראל רק כל ישראל יזכו לגאולה שלימה כדעת התנא בין כך ובין כך אתם קרואים בנים והוא דעת ר' מאיר במסכת קידושין דף לו. וכתיב והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם וכל ישראל בכלל זה, בב"א ואפשר בשביל זה זכה ר"מ להיות נקרא בעל הנס בעבור שהוא מממליץ טוב על כל איש ישראל יהי' מי שיהי' על כל זה נקרא בן למקום ב"ה, א"כ כל איש ישראל יכול לזכות גם לניסים ורמז בעל נס = ראשי תיבות בן !

בברכת ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר, תורה זו אורה, יקר אלו תפילין בחי' מוחין שכל ודעת והשקפה ישרה לעבודתו ית' בששון ושמחה !!

לסדר פרשת השבוע תרומה = תרום ה', הרצון לתרום לעובדי ה' מתנת יד היא שמחה לנפש האדם באשר הוא זוכה לקיים מצוות ואהבת את ה' אלוקיך, כמו שאמרו חכמינו ז"ל את בא לרבות תלמידי חכמים, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך – זהו ממונו של אדם!!

מתוך מכתבים של הרב אפרימיל מפשעדבארז זצ"ל מגדולי חסידי ברסלב

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה