פרשת השבוע נשא

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת נשא

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

ניתן להוריד את העלון השבועי בקובץ PDF בקישור הבא

אין שום ייאוש בעולם כלל

 

וזהו (במדבר ה-יב)"איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל".

רבינו הקדוש ז"ל (רבי נחמן מ ברסלב) צעק והכריז בקול גדול "אין שום יאוש בעולם כלל"

("קיין יאוש גאר ניט פאר האנדין") ומשך מאד אלו התיבות, ואמרם בכח גדול ובעמקות נפלא ונורא מאד,

כדי להורות ולרמז לכל אחד לדורות, שלא יתייאש בשום אופן בעולם אפילו אם יעבור עליו מה,

ברסלב - האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
ברסלב – האש שלי תוקד עד ביאת המשיח

ואיך שהוא, אפילו נפל למקום שנפל, רחמנא ליצלן, מאחר שמחזק עצמו במשהו, עדיין יש לו תקוה לשוב ולחזור אליו יתברך, עיין דבריו דבריו הנעימים, מים חיים אל נפש עייפה בלקוטי מוהר"ן תנינא סימן עח.

ולא על חינם מתקרבים לרבינו הקדוש ז"ל דרי מעלה גאונים ות"ח מופלגים וגם אנשים פשוטים וגם כאלו שהשאול תחתיות הוא המקום שהי' מיועד להם אילולי התקרבו לרבינו ז"ל,

ובפרט אלו אחרונים בשמעם דברים מפורשים, מתחזקים ומחיין, היוצאים מפום קדוש עליון כרבינו ז"ל הם הם אשר הפיחו בהם תקוה ורוח חיים לחזור בתשובה שלימה ולהפך לאנשי מעלה.

אבל דברי רבינו ז"ל מברסלב, נאמרו לא רק לענין תשובה מרוב עוונותיו, ופשעיו אלא גם מפיחים תקוה לנפשות נכאבות ומצירות כל אחד לפי צרתו בעת ההיא, כי כל אחד בשעת הנסיון וההרפתקאות דעדוּ עליה, הוא בנסיון קשה מבחינה נפשית ונכנס לעצבות ודכאון ומרירות ומרה שחורה ומוחין דקטנות ויאוש וכאילו אבד תקותו ועי"ז יכול ח"ו להגיע לרפיון באמונה הקדושה וכו' ח"ו,

נמצא שכל זה נוגע גם לנשמתו, [ולפעמים ג"כ נוגע לגופו ממש, לא מיבעי אם מדובר מענין רפואי, אלא אפילו הדבר נוגע לענינים אחרים, מכיון שמצב רוחו בשפילות, ומסתלק שמחתו – גם גופו נחלה, כידוע מדברי רבינו ז"ל בכ"מ, וכנודע מהמציאות, שהשמחה – היא רפואה גדולה לגוף, וההיפך להיפך.

כי כשקורה ח"ו משהו לא סימפטי (או גרוע מזה) כגון הפסד גדול של ממון, או נזק, או דבר שנוגע לכלל, או מחלה לו או לקרוביו ואוהביו, או פיטורין מהעבודה או תשובת סירוב בשידוך שרצה, או עזיבת שידוך או גט, או לא מקבלים זרעו למוסד תורני שהוא מאד רצה, וראה כמתאים להם, או קרה מעשה פגע רעה וכיוצא בהם – האדם נוטה להכנס למצב של תסכול ויאוש,

ועל זה רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל מכריז בקול גדול "אין יאוש בעולם כלל", ויש ענין שנתהפך הכל לטובה, געוואלד! זייט איך ניט מיאש,

ודע שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד, והעיקר לא להתפחד כלל.

וזה בחי' פרשת השבוע "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל". שמקרה כזה הוא מקרה קלאסי של צער ועגמת נפש עד עומק נשמתו, באופן שאי אפשר לתאר כלל, בין אם אדם צעיר מאד שבגדה בו אשתו ע"י ילדות וקלות ראש, בין אם הוא אדם מבוגר בעל משפחה אבא לילדים ואשת נעוריו וכו' בוגדת בו,

בודאי שהאדם הזה, וכל כיוצ"ב, מתוסכל מאד ומיואש, ולא מעט עסוק בשאלה למה זה קרה לי דייקא, והבזיונות וכו'

וע"ז קרמיז לן קרא – שיתחזק, כי יש ענין שנתהפך הכל לטוב ואין שום יאוש בעולם,

וזהו איש איש ראשי תיבות אין שום ייאוש, אין שום ייאוש.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

הרב שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

 

לאוהבי ומוקירי התורה

אנחנו פונים בבקשת עזרה – 

כל אשר פתוחה ידו לעזור ולתרום

למען סעודות צהריים חמות לבחורי הישיבה

זכות התורה ולומדיה יעמדו לו להתברך בכל מילי דטב

ושיתמלאו משאלות ליבו לטובה

כל התורמים עד שבוע הבא

יוזכרו ע"י רב הישיבה וקבוצה של חסידים

באומן ציונו הקדוש והמסוגל לכל התיקונים

של רבינו נחמן מברסלב

050-4161022

לחץ כאן – עמוד התרומות

 

 

 

כתיבת תגובה