סבא | תפקיד הסבא בחינוך הילדים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

סבא | תפקיד הסבא בחינוך הילדים על פי תורתינו הקדושה והשקפת עולם של רבי נחמן מברסלב. מתוך העלון לפרשת השבוע בא.

(שמות י – י, יא) "בא אל פרעה.. ולמען תספר באזני בנך ובן בנך,.. וידעתם כי אני ה' ".

בעוונותינו הרבים בזמן האחרון חודר עמוק תובנה פסולה והשקפה הרסנית האומרת, שהסבים (סבא וסבתא) תפקידם לפתוח את הארנק והכיס ולחלק מה יותר מתנות והלוואות לנכדים ולהיות בתפקיד כספומט,

ולא להעיר להם כלל וכלל בשום נושא, אפי' הסבים יראו מול עיניהם חיות טרף לא מנומסים ומתנהגים לא יפה ולא על פי דרך התורה ימלאו פיהם מים יחייכו ולא יוציאו הגה מפיהם, ולא משנה גיל הנכדים בין הוא בן שנתיים, או שבע, או שבע עשרה, וק"ו לנשוי וצעיר.

ועל ידי כך הילדים והנוער והדור ההמשך הולך ומתדרדר בכמה וכמה בחינות ואופנים עד שרחמנא ליצלן גם הולכים לאיבוד.

ואם אמנם לא כל סבא יודע איך לגשת ולדבר עם נכדו באופן שיועיל לו (בפינות ובמקומות שההורים מתעלמים מהם ולא מחנכים, או שפשוט נכשלו בחינוך) אבל מכאן, ועד חובת השתיקה והניתוק "הגורף" מדור ההמשך – זה פלילי, זה טיפשות וזה אסון.

וכמו שרואים בחוש. ובקיצור כיום התשובה היא שהסבים צריכים להעלים עין מכל קילקול וסירחון, לחייך, וכמו בובה להתנהג, וחלילה להדריך או להעיר בדרך בריאה ובונה. לעמוד בצד בשתיקה, ולראות דירדור וקילקול הדור הבא. ובכך ומכך "לרוות מלא חופנים נחת – קדחת!" אוי לדור שכך עלתה בידו.

סבא | תפקיד הסבא בחינוך הילדים

והנה השקפת התורה היא היפך החשיבה הקלוקלת הנ"ל, ובכל הדורות מאז אברהם אבינו, ואח"כ ממתן תורה ואילך עד הדור אחרון, הסבא הי' חלק מהחינוך וממסורת התורה המסורה ודרכה לדורות הבאים וההורים דחפו ועודדו את בניהם להתייעץ עם הסבים, שיש להם תורה חכמת חיים והרבה מאד ניסיון שבודאי אמור להועיל לדור הצעיר.

ונפסק בשולחן ערוך (יורה דעה סי' רמה ס"א וס"ג) מצות עשה על האיש ללמד את בנו תורה. כשם שמצווה ללמד את בנו, כך מצוה ללמד את בן בנו שנאמר (דברים ד-ט) והודעת לבניך ולבני בניך [אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון], ולא לבן בנו בלבד, אלא מצוה על כל חכם מישראל ללמד, ותלמידים שגם הם נקראים בנים, אלא שמצוה להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חבירו עכ"ל השו"ע.

וכתיב בפרשת ואתחנן (דברים ו-ב) למען תירא את ה' אלקיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך. וכתיב (בראשית מו-ה,ז) ויקם יעקב מבאר שבע… בניו ובני בניו אתו, בנותיו ובנות בניו, וכל זרעו הביא אתו.

ומכאן קריאה לדור החדש היודע הכל והמבין יותר טוב מהדורות הקודמים [לדעתו המשובשת] אם יש לכם הורים צדיקים יראים ושלימים (וק"ו אם הסבא תלמיד חכם) ומיושבים בדעתם נא ונא אל תרחיקו את בניכם, את הנכדים מהסבים, אדרבא תעשו הכל להחשיב את הסבים בעיניהם ותקשרו ביניהם, הדבר חיוני להמשך הדורות בצורה בריאה, בדרך התורה והיראה המסורה מדור לדור. ובעזרת השי"ת יקויים במהרה "בגלל אבות תושיע בנים, ותביא גאולה לבני בניהם".

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחצו בקישור הבא – להורדה והדפסת העלון לשבת – https://drive.google.com/file/d/1A

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה