סגולה למוצאי שבת – מוצ"ש | בית מדרש בוואטסאפ

סגולה למוצאי שבת קודש – הלכות סגולות והנהגות:

*המנהג הוא להסתכל לאור הנר של ההבדלה בציפורניים*, כנזכר בזוה"ק ובמדרשים,
לפי שהן לבנות מן העור וע"י כן יבחין בהם ויהנה מן האור,
ועוד לסימן טוב שהם פרות ורבות,
וגם שהם רומזים ללבושי אדם הראשון קודם חטאו,
ובשב"ק הם מאירים בסוד כתנות אור מאורי האש.
(מדרש תהילים לה', פרקי דר"א פרק כ', כל בו סימן מא', שו"ת הגאונים).

המנהג ע"פ הזוה"ק ורבנו האר"י
לזקוף ידו הימנית ולקפל ד' אצבעותיו על הבוהן (אגודל), ולהביט בציפורניים כשהנר בינו לבין ציפורני אצבעותיו.
יזהר לכסות הבוהן בארבעת אצבעותיו ויביט בארבעתם דוקא. (זוה"ק, שעה"כ, עיין ברמ"ק טעם כיסוי הבוהן)

כשיראה ציפורניו לאור הנר לא יביט בפני כף היד או האצבעות,
אלא יביט על גב היד בצד הציפורניים, ובידו הימנית כשהיא קמוצה.
(זוה"ק, שעה"כ)

סגולה למוצאי שבת

*סגולה להסתכל בציפורני ידיו במוצאי שבת קודש:*
– בזוה“ק (בראשית דף כא') איתא, אית רשו לאסתכלא בטופרין במוצאי שבת'.
כתב על זה ב'זכירה לחיים' שם, וז“ל, 'נראה דמאי דנקט אית רשו,
כאילו היה משמע דחוץ ממוצאי שבת אין לנו רשות להסתכל בצפרנים וכו‘,
ולפי מ“ש מוה“ר כהנא רבה ז“ל דסגולה לסבול השחוק כשאינו עת לשחוק הוא, דיסתכל בצפרנים.
הנה בשעת ההבדלה אדרבא נוהגין כמה בני אדם לעשות שחוק גדול לסימנא טבא, דנהיה כל ימות השבוע בחדוותא.
וכנגד זה איתא בספרים של סגולות דלסבול הכעס טוב להסתכל בציפורנים.
(סגולות ישראל מערכת ש' אות יא')

ראיתי להרב הק‘ מהר“א האיתמרי בס‘ 'מדרש אליהו' (פרשת בראשית דף ו‘ ע“ג) וז“ל, נראה ליישב בזה המאמר של הילקוט מה ששמעתי בשם א“א ז“ל שאמר בשם הקדמונים סגולה נפלאה על מי שטבעו לשחוק תמיד כדרך הפריצים, אם רוצה לעכב השחוק יסתכל בציפוני ידיו וישוקט מלשחוק. ונראה הטעם כי בראותו בצפורניו ידאג נפשו בזוכרו מה שאבד ממנו לבוש הציפורן שהיה לבוש בו אדם הראשון, לבוש נחמד ונאה חלקים כציפורן ונאים כמרגליות, ובזכור נפשו זה יתרע מזלו וישקוט מלשחוק.
('תקפו של נס' חלק ב‘ דף ע“ד ע“ב)

הדס או שאר בשמים שהריחו בהם להבדלה,
נהגו להצניעו ולייבשו להסיק בו התנור על מנת לאפות בו לחם לשבת,
ובימינו שאי אפשר לכולם לעשות כך,
יניחו הבשמים בתוך כיס ויצניעוהו באשפה בדרך כבוד.
(בן איש חי – ש"ב ויצא)

{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.}

*"שבוע טוב ומבורך בזכות אליהו הנביא ז"ל"*

*לזכות והצלחת עם ישראל הי"ו.*

? *"בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ"* ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
_*לצפיה בסטטוס,* ולמוגנים, וכן לקבלת התוכן ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה